Technológ v potravinárskej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technológ v potravinárskej výrobe

Technológ v potravinárskej výrobe zabezpečuje kontrolu a riadenie chodu automatickej výroby. Podľa rámcových pokynov a štandardných postupov zabezpečuje technologickú prípravu a podmienky jednotlivých častí výroby. Stanovuje technologické parametre výroby, určuje technologické postupy a koordinuje technickú prípravu na výrobu. Kontroluje poriadok na pracovisku a dodržiavanie predpisov BOZP a PO.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre potravinárstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 3142 - Technici v poľnohospodárstve a potravinárstve
SK ISCO-08 3142006 - Technológ v potravinárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba potravín
Výroba nápojov
Príslušnosť k povolaniu Technik potravinárskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy súvisiace s výrobou potravín
  Špecifikácia:
  Zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Potravinový kódex SR v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 4 zloženie potravín a výrobkov potravinárskeho priemyslu
  Špecifikácia:
  V kontexte správnej výživy ľudí.
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v potravinárstve a krmivárstve
  Špecifikácia:
  Vrátane spôsobov aktualizácie podnikových noriem.
 • stupeň EKR 4 obalová technika
  Špecifikácia:
  Základné materiály obalov a obalovej techniky v potravinárstve.
 • stupeň EKR 4 druhy potravinárskeho tovaru
  Špecifikácia:
  Špecifikácia finálnych výrobkov v potravinárskej výrobe podľa požiadaviek odberateľa.
 • stupeň EKR 4 zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie hygieny prostredia, dezinfekcia, sterilizácia
  Špecifikácia:
  Opatrenia proti nežiadúcim mikroorganizmov v záujme zabezpečenia zdravotnej a hygienickej nezávadnosti potravín.
 • stupeň EKR 4 sanitačné postupy a programy
  Špecifikácia:
  Účinnosť sanitačných a dezinfekčných prostriedkov, metódy ich kontroly a aplikácia sanitačných programov na špecifické technológie v potravinárskej výrobe.
 • stupeň EKR 4 technológia spracovania potravín a výrobkov potravinárskeho priemyslu
  Špecifikácia:
  Vrátane technologických postupov pri základnej úprave potravín.
 • stupeň EKR 4 zásady, metódy a postupy hygieny a epidemiológie
  Špecifikácia:
  V potravinárskej výrobe.
 • stupeň EKR 4 potravinárske a krmivárske technológie
  Špecifikácia:
  Podstata procesov používaných pri výrobe potravín.
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 kritériá vhodnosti surovín na technologické opracovanie a spracovanie v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 chemické, fyzikálne a mikrobiologické procesy prebiehajúce pri spracovaní a výrobe potravinárskych výrobkov
 • stupeň EKR 4 mikroorganizmy v potravinách
 • stupeň EKR 4 spôsoby označovania potravín v zmysle aktuálnej legislatívy
 • stupeň EKR 4 HACCP a jeho základné princípy
  Špecifikácia:
  Systém analýzy rizika a stanovovania kritických kontrolných bodov.
 • stupeň EKR 4 matematicko-štatistické metódy a technické výpočty v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 metódy kontroly kvality potravinárskych surovín a výrobkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 spracovanie dokumentácie o priebehu potravinárskej výroby
  Špecifikácia:
  Vrátane samotnej tvorby a aktualizácie.
 • stupeň EKR 4 aktualizácia vzorkovníka a databázy receptúr
  Špecifikácia:
  Vrátane samotnej prípravy receptúr. Inovácia receptúry podľa zásad správnej výživy a podľa požiadaviek trhu.
 • stupeň EKR 4 voľba technologických podmienok a parametrov pri spracovaní potravinárskych a krmivárskych surovín
  Špecifikácia:
  Vrátane dodržiavania parametrov kvality.
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 analýza, vyhodnotenie a optimalizácia skladových zásob
  Špecifikácia:
  Dohľad nad zásobovaním a materiálom.
 • stupeň EKR 4 zostavovanie operatívnych plánov potravinárskej výroby
 • stupeň EKR 4 aplikácia základných matematicko-štatistických metód a technických výpočtov v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 nastavovanie parametrov technologického procesu vzhľadom na meniacu sa kvalitu vstupných surovín v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 testovanie nových technológií a technologických postupov v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 testovanie technických vlastností materiálov a obalov v potravinárskej výrobe, napr. pružnosť, ťažnosť, pevnosť, kĺzavosť, odpor, vodivosť a pod.
 • stupeň EKR 4 aplikácia technologických postupov v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 navrhovanie a spolupráca pri výbere nových technológií v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 riadenie chodu automatickej výroby v potravinárstve
 • stupeň EKR 4 analýza efektivity potravinárskej výroby a prevádzky
 • stupeň EKR 4 riadenie prísunu surovín do výroby
 • stupeň EKR 4 spracovanie rozpisu práce
 • stupeň EKR 4 vývoj nových potravinárskych výrobkov, vrátane výberu metód kontroly ich kvality

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie