Technológ v potravinárskej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technológ v potravinárskej výrobe zabezpečuje kontrolu a riadenie chodu automatickej výroby. Podľa rámcových pokynov a štandardných postupov zabezpečuje technologickú prípravu a podmienky jednotlivých častí výroby. Stanovuje technologické parametre výroby, určuje technologické postupy a koordinuje technickú prípravu na výrobu. Kontroluje poriadok na pracovisku a dodržiavanie predpisov BOZP a PO.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
3142 - Technici v poľnohospodárstve a potravinárstve
SK ISCO-08
3142006 - Technológ v potravinárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba potravín
Výroba nápojov
Príslušnosť k povolaniu
Technik potravinárskej výroby

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
rozhodovanie
V
tvorivosť (kreativita)
V
vyjednávanie
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
fyzická zdatnosť
E
prezentovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
právne predpisy a základné pojmy súvisiace s výrobou potravín
Špecifikácia:
Zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Potravinový kódex SR v znení neskorších predpisov.
4
zloženie potravín a výrobkov potravinárskeho priemyslu
Špecifikácia:
V kontexte správnej výživy ľudí.
4
systémy, normy a štandardy kvality v potravinárstve a krmivárstve
Špecifikácia:
Vrátane spôsobov aktualizácie podnikových noriem.
4
obalová technika
Špecifikácia:
Základné materiály obalov a obalovej techniky v potravinárstve.
4
druhy potravinárskeho tovaru
Špecifikácia:
Špecifikácia finálnych výrobkov v potravinárskej výrobe podľa požiadaviek odberateľa.
4
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín
4
zabezpečovanie hygieny prostredia, dezinfekcia, sterilizácia
Špecifikácia:
Opatrenia proti nežiadúcim mikroorganizmov v záujme zabezpečenia zdravotnej a hygienickej nezávadnosti potravín.
4
sanitačné postupy a programy
Špecifikácia:
Účinnosť sanitačných a dezinfekčných prostriedkov, metódy ich kontroly a aplikácia sanitačných programov na špecifické technológie v potravinárskej výrobe.
4
technológia spracovania potravín a výrobkov potravinárskeho priemyslu
Špecifikácia:
Vrátane technologických postupov pri základnej úprave potravín.
4
zásady, metódy a postupy hygieny a epidemiológie
Špecifikácia:
V potravinárskej výrobe.
4
potravinárske a krmivárske technológie
Špecifikácia:
Podstata procesov používaných pri výrobe potravín.
4
stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
4
kritériá vhodnosti surovín na technologické opracovanie a spracovanie v potravinárskej výrobe
4
chemické, fyzikálne a mikrobiologické procesy prebiehajúce pri spracovaní a výrobe potravinárskych výrobkov
4
mikroorganizmy v potravinách
4
spôsoby označovania potravín v zmysle aktuálnej legislatívy
4
HACCP a jeho základné princípy
Špecifikácia:
Systém analýzy rizika a stanovovania kritických kontrolných bodov.
4
matematicko-štatistické metódy a technické výpočty v potravinárskej výrobe
4
metódy kontroly kvality potravinárskych surovín a výrobkov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovanie dokumentácie o priebehu potravinárskej výroby
Špecifikácia:
Vrátane samotnej tvorby a aktualizácie.
4
aktualizácia vzorkovníka a databázy receptúr
Špecifikácia:
Vrátane samotnej prípravy receptúr. Inovácia receptúry podľa zásad správnej výživy a podľa požiadaviek trhu.
4
voľba technologických podmienok a parametrov pri spracovaní potravinárskych a krmivárskych surovín
Špecifikácia:
Vrátane dodržiavania parametrov kvality.
4
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v potravinárskej výrobe
4
analýza, vyhodnotenie a optimalizácia skladových zásob
Špecifikácia:
Dohľad nad zásobovaním a materiálom.
4
zostavovanie operatívnych plánov potravinárskej výroby
4
aplikácia základných matematicko-štatistických metód a technických výpočtov v potravinárskej výrobe
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
nastavovanie parametrov technologického procesu vzhľadom na meniacu sa kvalitu vstupných surovín v potravinárskej výrobe
4
testovanie nových technológií a technologických postupov v potravinárskej výrobe
4
testovanie technických vlastností materiálov a obalov v potravinárskej výrobe, napr. pružnosť, ťažnosť, pevnosť, kĺzavosť, odpor, vodivosť a pod.
4
aplikácia technologických postupov v potravinárskej výrobe
4
navrhovanie a spolupráca pri výbere nových technológií v potravinárskej výrobe
4
riadenie chodu automatickej výroby v potravinárstve
4
analýza efektivity potravinárskej výroby a prevádzky
4
riadenie prísunu surovín do výroby
4
spracovanie rozpisu práce
4
vývoj nových potravinárskych výrobkov, vrátane výberu metód kontroly ich kvality
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.