Operátor zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov vykonáva činnosti potrebné na prevádzku určeného zariadenia, nastavuje jeho technologické parametre a podľa potreby dopĺňa do zariadenia materiál a odstraňuje odpad. Kontroluje chod určeného stroja alebo zariadenia, zisťuje príčiny porúch a odstraňuje ich v rozsahu, na ktorý bol zaškolený. Závažnejšie poruchy nahlási pracovníkom údržby alebo svojmu nadriadenému. Kontroluje určenú časť výrobného procesu a dbá nato, aby proces a výrobok spĺňali požiadavky a špecifikácie v súlade s príslušnými štandardmi operačného procesu.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy
Operátor výrobnej linky
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
SKKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
8160 - Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov
SK ISCO-08
8160014 - Operátor zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba nápojov
Príslušnosť k povolaniu
Operátor potravinárskej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
manuálna zručnosť
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
hygiena potravín
3
stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
Špecifikácia:
V procese výroby nealkoholických nápojov.
3
sanitačné postupy a programy
Špecifikácia:
V procese výroby nealkoholických nápojov.
3
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín
Špecifikácia:
V procese výroby nealkoholických nápojov.
3
systémy, normy a štandardy kvality v potravinárstve
Špecifikácia:
V procese výroby nealkoholických nápojov.
3
potravinárske suroviny a spôsoby ich skladovania
Špecifikácia:
V procese výroby nealkoholických nápojov.
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
druhy nápojov
Špecifikácia:
Nealkoholických.
3
legislatíva súvisiaca s výrobou nealkoholických nápojov
3
technologické postupy a procesy na výrobu nealkoholických nápojov
3
metódy kontroly kvality surovín a nealkoholických nápojov
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie ekologických požiadaviek na používanie chemických látok a likvidáciu všetkých odpadov
3
správne uloženie odpadov
3
balenie, skladovanie a expedícia potravinárskych výrobkov
Špecifikácia:
Nealkoholických nápojov.
3
spracovanie dokumentácie o priebehu potravinárskej výroby
3
dezinfekcia potravinárskych výrobných zariadení
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
dopĺňanie surovín určených na výrobu nealkoholických nápojov do výrobných zariadení
3
zisťovanie príčin chybovosti vo výrobe nealkoholických nápojov a ich prípadné odstraňovanie
3
koordinácia výrobných činností v rámci prevádzky
3
dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe
3
úprava parametrov kontinuálneho technologického procesu v prípade zmenených podmienok
3
dohliadanie na efektívne využívanie zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov, znižovanie prestojov
3
nastavovanie, ošetrovanie, obsluha a údržba strojov a zariadení na výrobu nealkoholických nápojov
Špecifikácia:
Vrátane samotnej kontroly chodu určeného stroja a zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov.
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)