Operátor zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov

Operátor zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov vykonáva činnosti potrebné na prevádzku určeného zariadenia, nastavuje jeho technologické parametre a podľa potreby dopĺňa do zariadenia materiál a odstraňuje odpad. Kontroluje chod určeného stroja alebo zariadenia, zisťuje príčiny porúch a odstraňuje ich v rozsahu, na ktorý bol zaškolený. Závažnejšie poruchy nahlási pracovníkom údržby alebo svojmu nadriadenému. Kontroluje určenú časť výrobného procesu a dbá nato, aby proces a výrobok spĺňali požiadavky a špecifikácie v súlade s príslušnými štandardmi operačného procesu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy Operátor výrobnej linky
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 8160 - Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov
SK ISCO-08 8160014 - Operátor zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba nápojov
Príslušnosť k povolaniu Operátor potravinárskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 hygiena potravín
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
  Špecifikácia:
  V procese výroby nealkoholických nápojov.
 • stupeň EKR 3 sanitačné postupy a programy
  Špecifikácia:
  V procese výroby nealkoholických nápojov.
 • stupeň EKR 3 zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín
  Špecifikácia:
  V procese výroby nealkoholických nápojov.
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v potravinárstve
  Špecifikácia:
  V procese výroby nealkoholických nápojov.
 • stupeň EKR 3 potravinárske suroviny a spôsoby ich skladovania
  Špecifikácia:
  V procese výroby nealkoholických nápojov.
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 druhy nápojov
  Špecifikácia:
  Nealkoholických.
 • stupeň EKR 3 legislatíva súvisiaca s výrobou nealkoholických nápojov
 • stupeň EKR 3 technologické postupy a procesy na výrobu nealkoholických nápojov
 • stupeň EKR 3 metódy kontroly kvality surovín a nealkoholických nápojov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 dodržiavanie ekologických požiadaviek na používanie chemických látok a likvidáciu všetkých odpadov
 • stupeň EKR 3 správne uloženie odpadov
 • stupeň EKR 3 balenie, skladovanie a expedícia potravinárskych výrobkov
  Špecifikácia:
  Nealkoholických nápojov.
 • stupeň EKR 3 spracovanie dokumentácie o priebehu potravinárskej výroby
 • stupeň EKR 3 dezinfekcia potravinárskych výrobných zariadení
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 dopĺňanie surovín určených na výrobu nealkoholických nápojov do výrobných zariadení
 • stupeň EKR 3 zisťovanie príčin chybovosti vo výrobe nealkoholických nápojov a ich prípadné odstraňovanie
 • stupeň EKR 3 koordinácia výrobných činností v rámci prevádzky
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe
 • stupeň EKR 3 úprava parametrov kontinuálneho technologického procesu v prípade zmenených podmienok
 • stupeň EKR 3 dohliadanie na efektívne využívanie zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov, znižovanie prestojov
 • stupeň EKR 3 nastavovanie, ošetrovanie, obsluha a údržba strojov a zariadení na výrobu nealkoholických nápojov
  Špecifikácia:
  Vrátane samotnej kontroly chodu určeného stroja a zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie