Spracovateľ čaju

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Spracovateľ čaju

Spracovateľ čaju spracováva byliny, ovocie a ďalšie suroviny na výrobu čaju, participuje na samotnej výrobe a podieľa sa na balení, uskladnení a distribúcii hotových výrobkov. Kontroluje teplotu, podmienky sušenia a ďalšie procesy pri spracovávaní surovín na výrobu čaju. Obsluhuje stroje a zariadenia využívané na spracovanie čaju v jednotlivých krokoch technologického procesu výroby a vykonáva aj sanitáciu pracoviska a jednotlivých zariadení.

Sektorová rada Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy Spracovateľ liečivých rastlín
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7514 - Spracovatelia ovocia, zeleniny a ďalších rastlinných produktov (prevažne ruční)
SK ISCO-08 7514006 - Spracovateľ čaju
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba potravín
Výroba nápojov
Príslušnosť k povolaniu Spracovateľ ovocia a zeleniny

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 hygiena potravín
  Špecifikácia:
  V procese výroby čajov.
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Zariadenia na spracovanie liečivých bylín, ovocia a ďalších surovín na výrobu čaju.
 • stupeň EKR 3 zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín
  Špecifikácia:
  V procese výroby čajov.
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v potravinárstve
  Špecifikácia:
  Vrátane bezpečnosti v procese výroby čajov.
 • stupeň EKR 3 fyziológia rastlín
  Špecifikácia:
  Rozpoznávanie častí rastlín (kvety, stonky, listy, korene, plody, semená) v čerstvom stave a po usušení.
 • stupeň EKR 3 potravinárske suroviny a spôsoby ich skladovania
  Špecifikácia:
  Vplyv skladovania bylín, ovocia a ďalších surovín na spracovanie, prípravu a kvalitu čaju.
 • stupeň EKR 3 spôsoby mletia a preosievania
  Špecifikácia:
  Vysušených liečivých rastlín.
 • stupeň EKR 3 botanika
  Špecifikácia:
  Fyziológia rastlín, rozlišovanie podobných rastlín, poznanie štádií zberu.
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy súvisiace s výrobou potravín
  Špecifikácia:
  Zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 3 druhy čajov
 • stupeň EKR 3 technologické postupy a procesy na výrobu bylinných a ovocných čajov
 • stupeň EKR 3 metódy kontroly kvality surovín a čajov
 • stupeň EKR 3 receptúry na prípravu rôznych druhov čaju

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 spracovanie dokumentácie o priebehu potravinárskej výroby
  Špecifikácia:
  Vrátane vedenia technickej dokumentácie o výrobe čajov.
 • stupeň EKR 3 váženie surovín na výrobu potravinárskych výrobkov a nápojov
 • stupeň EKR 3 správne uloženie odpadov
  Špecifikácia:
  Narábanie s odpadom vzniknutým pri výrobe čaju.
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie ekologických požiadaviek na používanie chemických látok a likvidáciu všetkých odpadov
 • stupeň EKR 3 hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín
 • stupeň EKR 3 obsluha jednoduchých strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Stroje a zariadenia na spracovanie bylín, ovocia, ďalších surovín na čaj.
 • stupeň EKR 3 balenie, skladovanie a expedícia potravinárskych výrobkov
  Špecifikácia:
  Čajov.
 • stupeň EKR 3 kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v potravinárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Pri výrobe čaju.
 • stupeň EKR 3 posudzovanie, triedenie, príprava, kontrola a spracovanie vstupných surovín na výrobu čaju
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie technologických postupov pri výrobe čaju
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 aplikovanie a dodržiavanie princípov systému HACCP
 • stupeň EKR 3 metódy kontroly bylín, ovocia a ďalších surovín na výrobu čaju, polotovarov a hotových výrobkov
 • stupeň EKR 3 kontrola teploty a podmienok sušenia bylín, ovocia a ďalších surovín na výrobu čaju
 • stupeň EKR 3 ošetrovanie a skladovanie bylín, ovocia a ďalších surovín pri výrobe čaju
  Špecifikácia:
  Vrátane správneho zaobchádzania s liečivými rastlinami a ich skladovania.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie