Spracovateľ čaju

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Spracovateľ čaju spracováva byliny, ovocie a ďalšie suroviny na výrobu čaju, participuje na samotnej výrobe a podieľa sa na balení, uskladnení a distribúcii hotových výrobkov. Kontroluje teplotu, podmienky sušenia a ďalšie procesy pri spracovávaní surovín na výrobu čaju. Obsluhuje stroje a zariadenia využívané na spracovanie čaju v jednotlivých krokoch technologického procesu výroby a vykonáva aj sanitáciu pracoviska a jednotlivých zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy
Spracovateľ liečivých rastlín
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
7514 - Spracovatelia ovocia, zeleniny a ďalších rastlinných produktov (prevažne ruční)
SK ISCO-08
7514006 - Spracovateľ čaju
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba potravín
Výroba nápojov
Príslušnosť k povolaniu
Spracovateľ ovocia a zeleniny

Kompetencie

manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
matematická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
hygiena potravín
Špecifikácia:
V procese výroby čajov.
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
Špecifikácia:
Zariadenia na spracovanie liečivých bylín, ovocia a ďalších surovín na výrobu čaju.
3
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín
Špecifikácia:
V procese výroby čajov.
3
systémy, normy a štandardy kvality v potravinárstve
Špecifikácia:
Vrátane bezpečnosti v procese výroby čajov.
3
fyziológia rastlín
Špecifikácia:
Rozpoznávanie častí rastlín (kvety, stonky, listy, korene, plody, semená) v čerstvom stave a po usušení.
3
potravinárske suroviny a spôsoby ich skladovania
Špecifikácia:
Vplyv skladovania bylín, ovocia a ďalších surovín na spracovanie, prípravu a kvalitu čaju.
3
spôsoby mletia a preosievania
Špecifikácia:
Vysušených liečivých rastlín.
3
botanika
Špecifikácia:
Fyziológia rastlín, rozlišovanie podobných rastlín, poznanie štádií zberu.
3
právne predpisy a základné pojmy súvisiace s výrobou potravín
Špecifikácia:
Zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
3
druhy čajov
3
technologické postupy a procesy na výrobu bylinných a ovocných čajov
3
metódy kontroly kvality surovín a čajov
3
receptúry na prípravu rôznych druhov čaju
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovanie dokumentácie o priebehu potravinárskej výroby
Špecifikácia:
Vrátane vedenia technickej dokumentácie o výrobe čajov.
3
váženie surovín na výrobu potravinárskych výrobkov a nápojov
3
správne uloženie odpadov
Špecifikácia:
Narábanie s odpadom vzniknutým pri výrobe čaju.
3
dodržiavanie ekologických požiadaviek na používanie chemických látok a likvidáciu všetkých odpadov
3
hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín
3
obsluha jednoduchých strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
Špecifikácia:
Stroje a zariadenia na spracovanie bylín, ovocia, ďalších surovín na čaj.
3
balenie, skladovanie a expedícia potravinárskych výrobkov
Špecifikácia:
Čajov.
3
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v potravinárskej výrobe
Špecifikácia:
Pri výrobe čaju.
3
posudzovanie, triedenie, príprava, kontrola a spracovanie vstupných surovín na výrobu čaju
3
dodržiavanie technologických postupov pri výrobe čaju
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
aplikovanie a dodržiavanie princípov systému HACCP
3
metódy kontroly bylín, ovocia a ďalších surovín na výrobu čaju, polotovarov a hotových výrobkov
3
kontrola teploty a podmienok sušenia bylín, ovocia a ďalších surovín na výrobu čaju
3
ošetrovanie a skladovanie bylín, ovocia a ďalších surovín pri výrobe čaju
Špecifikácia:
Vrátane správneho zaobchádzania s liečivými rastlinami a ich skladovania.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.