Nižší účtovník

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Nižší účtovník

Nižší účtovník rieši ucelené časti účtovného systému organizácie. Spolupracuje na príprave a aktualizácii interných účtových predpisov, finančných plánov, na spracovaní finančných výhľadov, účtovnej závierky a účtovných výkazov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Accountant
Bookkeeper
Junior Accountant
Účtovník asistent
Požadovaný stupeň vzdelania Vyššie odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 344
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 3313 - Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva
SK ISCO-08 3313004 - Odborný pracovník v oblasti účtovníctva (okrem mzdového)
Divízia SK NACE Rev. 2 Právne a účtovnícke činnosti
Príslušnosť k povolaniu Odborný pracovník v oblasti účtovníctva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 účtovné doklady a ich evidencia
  Špecifikácia:
  Druhy účtovných dokladov a ich náležitosti, zásady dokladovosti.
 • stupeň EKR 4 majetok podnikateľského subjektu
  Špecifikácia:
  Dlhodobý majetok, zásoby, ceniny, pohľadávky, záväzky, vlastné imanie, úvery a pod.
 • stupeň EKR 4 pravidlá a postupy skartácie
 • stupeň EKR 4 inventarizácia
  Špecifikácia:
  Druhy inventúry: dokladová a fyzická inventúra; druhy inventarizácie: riadna a mimoriadna. Inventarizačný rozdiel: prebytok, manko. Náležitosti inventúrneho súpisu a inventarizačného zápisu.
 • stupeň EKR 4 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 4 účtovná závierka
  Špecifikácia:
  Súvaha, Cash flow, výkaz ziskov a strát a poznámky.
 • stupeň EKR 4 metodika a postupy účtovania
  Špecifikácia:
  Napr. slovenské účtovné postupy, medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) a pod.
 • stupeň EKR 4 daňová sústava vo vzťahu k účtovníctvu
  Špecifikácia:
  Správa daní a poplatkov, daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, miestne dane, spotrebné dane, cestovné náhrady, daňový poriadok a pod. Daňové pojmy: subjekt dane, základ dane, zdaňovacie obdobie a pod.
 • stupeň EKR 4 postupy evidencie a archivácie účtovných dokladov
  Špecifikácia:
  Analytická a syntetická evidencia a pod., evidencia a archivácia dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi.
 • stupeň EKR 4 podniková ekonomika
  Špecifikácia:
  Formy podnikania, podnikateľskej činnosti a pod.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti účtovníctva
  Špecifikácia:
  Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a pod.
 • stupeň EKR 4 matematické a štatistické metódy
  Špecifikácia:
  V oblasti účtovníctva.
 • stupeň EKR 4 účtovné systémy (sústavy)
  Špecifikácia:
  Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.); jednoduché účtovníctvo.
 • stupeň EKR 4 účtovné zápisy a účtovné knihy
  Špecifikácia:
  Účtovné knihy (denník, hlavná kniha) a ich náležitosti.
 • stupeň EKR 4 výsledok hospodárenia
  Špecifikácia:
  Podstata, význam hospodárenia. Faktory ovplyvňujúce výsledok hospodárenia a pod.
 • stupeň EKR 4 účtovné programy
  Špecifikácia:
  Podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy.
 • stupeň EKR 4 systém a zásady organizácie účtovníckych prác

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 vedenie a vystavovanie účtovných dokladov a iných písomností
 • stupeň EKR 4 zaúčtovanie účtovných zápisov
 • stupeň EKR 4 vedenie účtovných kníh
  Špecifikácia:
  Napr. denník, hlavná kniha.
 • stupeň EKR 4 kontrola vecných a formálnych náležitostí účtovných dokladov
 • stupeň EKR 4 inventarizácia aktív a pasív, vrátane zaúčtovania inventarizačných rozdielov
  Špecifikácia:
  Vrátane vypracovania inventúrneho súpisu majetku organizácie.
 • stupeň EKR 4 spolupráca na zostavovaní účtovnej závierky a účtovných výkazov
  Špecifikácia:
  Účtovné výkazy: súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky, Cash flow.
 • stupeň EKR 4 podieľanie sa na príprave rozpočtu organizácie, vrátane vyhodnocovania jeho plnenia
 • stupeň EKR 4 sumarizácia účtovných informácií pre riadenie organizácie
 • stupeň EKR 4 archivácia účtovných dokladov a písomností
 • stupeň EKR 4 komunikácia s príslušnými úradmi
  Špecifikácia:
  Daňový úrad a iné inštitúcie.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie