Nižší účtovník

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Nižší účtovník rieši ucelené časti účtovného systému organizácie. Spolupracuje na príprave a aktualizácii interných účtových predpisov, finančných plánov, na spracovaní finančných výhľadov, účtovnej závierky a účtovných výkazov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Accountant
Bookkeeper
Junior Accountant
Účtovník asistent
Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
344
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
3313 - Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva
SK ISCO-08
3313004 - Odborný pracovník v oblasti účtovníctva (okrem mzdového)
Divízia SK NACE Rev. 2
Právne a účtovnícke činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v oblasti účtovníctva

Kompetencie

finančná a ekonomická gramotnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
samostatnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
účtovné doklady a ich evidencia
Špecifikácia:
Druhy účtovných dokladov a ich náležitosti, zásady dokladovosti.
4
majetok podnikateľského subjektu
Špecifikácia:
Dlhodobý majetok, zásoby, ceniny, pohľadávky, záväzky, vlastné imanie, úvery a pod.
4
pravidlá a postupy skartácie
4
inventarizácia
Špecifikácia:
Druhy inventúry: dokladová a fyzická inventúra; druhy inventarizácie: riadna a mimoriadna. Inventarizačný rozdiel: prebytok, manko. Náležitosti inventúrneho súpisu a inventarizačného zápisu.
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
účtovná závierka
Špecifikácia:
Súvaha, Cash flow, výkaz ziskov a strát a poznámky.
4
metodika a postupy účtovania
Špecifikácia:
Napr. slovenské účtovné postupy, medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) a pod.
4
daňová sústava vo vzťahu k účtovníctvu
Špecifikácia:
Správa daní a poplatkov, daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, miestne dane, spotrebné dane, cestovné náhrady, daňový poriadok a pod. Daňové pojmy: subjekt dane, základ dane, zdaňovacie obdobie a pod.
4
postupy evidencie a archivácie účtovných dokladov
Špecifikácia:
Analytická a syntetická evidencia a pod., evidencia a archivácia dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi.
4
podniková ekonomika
Špecifikácia:
Formy podnikania, podnikateľskej činnosti a pod.
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti účtovníctva
Špecifikácia:
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a pod.
4
matematické a štatistické metódy
Špecifikácia:
V oblasti účtovníctva.
4
účtovné systémy (sústavy)
Špecifikácia:
Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.); jednoduché účtovníctvo.
4
účtovné zápisy a účtovné knihy
Špecifikácia:
Účtovné knihy (denník, hlavná kniha) a ich náležitosti.
4
výsledok hospodárenia
Špecifikácia:
Podstata, význam hospodárenia. Faktory ovplyvňujúce výsledok hospodárenia a pod.
4
účtovné programy
Špecifikácia:
Podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy.
4
systém a zásady organizácie účtovníckych prác
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vedenie a vystavovanie účtovných dokladov a iných písomností
4
zaúčtovanie účtovných zápisov
4
vedenie účtovných kníh
Špecifikácia:
Napr. denník, hlavná kniha.
4
kontrola vecných a formálnych náležitostí účtovných dokladov
4
inventarizácia aktív a pasív, vrátane zaúčtovania inventarizačných rozdielov
Špecifikácia:
Vrátane vypracovania inventúrneho súpisu majetku organizácie.
4
spolupráca na zostavovaní účtovnej závierky a účtovných výkazov
Špecifikácia:
Účtovné výkazy: súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky, Cash flow.
4
podieľanie sa na príprave rozpočtu organizácie, vrátane vyhodnocovania jeho plnenia
4
sumarizácia účtovných informácií pre riadenie organizácie
4
archivácia účtovných dokladov a písomností
4
komunikácia s príslušnými úradmi
Špecifikácia:
Daňový úrad a iné inštitúcie.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.