Odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladov

Odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladov na základe výpočtov zostavuje nákladové a ďalšie kalkulácie, vypracováva cenové ponuky tovarov/služieb.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Cenár
Cenový referent
Estimator
Kalkulant
Prípravár
Prípravár – kalkulant
Referent kalkulácií a cien
Referent tvorby cien
Referent útvaru kalkulácií a cien
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3313 - Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva
SK ISCO-08 3313002 - Odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladov
Príslušnosť k povolaniu Odborný pracovník v oblasti účtovníctva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
  Špecifikácia:
  Cena a jej tvorba (faktory ovplyvňujúce cenu, prístupy smerujúce k určovaniu ceny, postupy určovania cien, stratégie cenových úprav a pod.).
 • stupeň EKR 4 podniková ekonomika
 • stupeň EKR 4 dodávateľsko-odberateľské vzťahy
  Špecifikácia:
  Vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom, ich pohľadávky a záväzky.
 • stupeň EKR 4 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
  Špecifikácia:
  Normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy a pod.
 • stupeň EKR 4 pravidlá a postupy skartácie
 • stupeň EKR 4 účtovné doklady a ich evidencia
  Špecifikácia:
  Druhy účtovných dokladov a ich náležitosti, zásady dokladovosti.
 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 4 metodika a postupy účtovania
  Špecifikácia:
  Napr. slovenské účtovné postupy, medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) a pod.
 • stupeň EKR 4 postupy evidencie a archivácie účtovných dokladov
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a pojmy v oblasti stanovovania cien
  Špecifikácia:
  Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách znení neskorších predpisov, Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 4 matematické a štatistické metódy
 • stupeň EKR 4 účtovné systémy (sústavy)
  Špecifikácia:
  Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.); jednoduché účtovníctvo.
 • stupeň EKR 4 účtovné programy
  Špecifikácia:
  Podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy.
 • stupeň EKR 4 postupy kalkulácie nákladov
  Špecifikácia:
  Druhy kalkulácií, kalkulačné metódy, princípy tvorby kalkulácií, kalkulačný vzorec, rozvrhová základňa, členenie nákladov, kalkulačné jednotky a výkony a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 zostavovanie cenovej stratégie výrobkov/služieb
 • stupeň EKR 4 analýza vývoja nákladov súvisiacich so stanovovaním ceny výrobkov/služieb
  Špecifikácia:
  Zisťovanie fixných a variabilných nákladov, časových radov, priamych/nepriamych nákladov a pod. pre stanovovanie ceny výrobkov/služieb.
 • stupeň EKR 4 monitoring a analýza cenových podmienok na trhu
  Špecifikácia:
  Sledovanie trhových cien konkurenčných výrobkov/služieb, vrátane vývoja vnútropodnikových veličín ovplyvňujúcich ceny. Overovanie vstupných údajov na tvorbu nákladových rozpočtov. Monitoring vývoja nárastov cien výrobkov/služieb a pod.
 • stupeň EKR 4 určenie metód kalkulácií a kalkulačných vzorcov v oblasti stanovenia cien výrobkov/služieb
  Špecifikácia:
  Tvorba cenových normatívov, kalkulačných vzorcov, cenových katalógov a ich aktualizácia pri zmene podmienok, za ktorých boli stanovené.
 • stupeň EKR 4 navrhovanie aplikácií nových kalkulačných systémov v oblasti nákladov a cien
 • stupeň EKR 4 spracovávanie a zostavovanie nákladových a ďalších kalkulačných podkladov súvisiacich s cenotvorbou výrobkov/služieb
 • stupeň EKR 4 výpočet vnútropodnikových cien
  Špecifikácia:
  Napr. materiál, služby, práce, nedokončená výroba, výrobky, služby, tovar a jednotlivé investičné celky.
 • stupeň EKR 4 rozúčtovávanie režijných nákladov
  Špecifikácia:
  Stanovovanie rozúčtovacej metódy a princípov rozpočítavania režijných nákladov, nákladových stredísk, určovanie rozpočítavacej základne a pod.
 • stupeň EKR 4 porovnávanie plánovaných a skutočných nákladov, vrátane kontroly dodržiavania stanovených nákladov
 • stupeň EKR 4 spracovávanie návrhov cien výrobkov/služieb
  Špecifikácia:
  Vypracovanie cenovej ponuky výrobkov/služieb, vrátane určenia ziskovej marže a pod.
 • stupeň EKR 4 spolupráca na príprave a aktualizácii interných predpisov v oblasti kalkulácií nákladov a určovania cien
 • stupeň EKR 4 vyhodnotenie reakcie trhu na zmeny ceny tovarov/služieb
  Špecifikácia:
  Správanie spotrebiteľov – kúpyschopnosť, konkurencieschopnosť uvedeného výrobku/služieb na trhu a pod.
 • stupeň EKR 4 príprava podkladov na analýzy a štatistiky týkajúce sa kalkulácií, cien a nákladov
 • stupeň EKR 4 vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s tvorbou kalkulácií, cien a nákladov
 • stupeň EKR 4 spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie v oblasti stanovenia kalkulácií, cien a nákladov
 • stupeň EKR 4 spolupráca s príslušnými inštitúciami v oblasti stanovenia kalkulácií, cien a nákladov
  Špecifikácia:
  Príslušné ministerstvo, regulačný úrad a pod.
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie