Odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladov na základe výpočtov zostavuje nákladové a ďalšie kalkulácie, vypracováva cenové ponuky tovarov/služieb.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Cenár
Cenový referent
Estimator
Kalkulant
Prípravár
Prípravár – kalkulant
Referent kalkulácií a cien
Referent tvorby cien
Referent útvaru kalkulácií a cien
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3313 - Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva
SK ISCO-08
3313002 - Odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladov
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v oblasti účtovníctva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
matematická gramotnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
prezentovanie
E
vedenie ľudí
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
Špecifikácia:
Cena a jej tvorba (faktory ovplyvňujúce cenu, prístupy smerujúce k určovaniu ceny, postupy určovania cien, stratégie cenových úprav a pod.).
4
podniková ekonomika
4
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Špecifikácia:
Vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom, ich pohľadávky a záväzky.
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Špecifikácia:
Normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy a pod.
4
pravidlá a postupy skartácie
4
účtovné doklady a ich evidencia
Špecifikácia:
Druhy účtovných dokladov a ich náležitosti, zásady dokladovosti.
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
metodika a postupy účtovania
Špecifikácia:
Napr. slovenské účtovné postupy, medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) a pod.
4
postupy evidencie a archivácie účtovných dokladov
4
právne predpisy a pojmy v oblasti stanovovania cien
Špecifikácia:
Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách znení neskorších predpisov, Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
4
matematické a štatistické metódy
4
účtovné systémy (sústavy)
Špecifikácia:
Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.); jednoduché účtovníctvo.
4
účtovné programy
Špecifikácia:
Podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy.
4
postupy kalkulácie nákladov
Špecifikácia:
Druhy kalkulácií, kalkulačné metódy, princípy tvorby kalkulácií, kalkulačný vzorec, rozvrhová základňa, členenie nákladov, kalkulačné jednotky a výkony a pod.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zostavovanie cenovej stratégie výrobkov/služieb
4
analýza vývoja nákladov súvisiacich so stanovovaním ceny výrobkov/služieb
Špecifikácia:
Zisťovanie fixných a variabilných nákladov, časových radov, priamych/nepriamych nákladov a pod. pre stanovovanie ceny výrobkov/služieb.
4
monitoring a analýza cenových podmienok na trhu
Špecifikácia:
Sledovanie trhových cien konkurenčných výrobkov/služieb, vrátane vývoja vnútropodnikových veličín ovplyvňujúcich ceny. Overovanie vstupných údajov na tvorbu nákladových rozpočtov. Monitoring vývoja nárastov cien výrobkov/služieb a pod.
4
určenie metód kalkulácií a kalkulačných vzorcov v oblasti stanovenia cien výrobkov/služieb
Špecifikácia:
Tvorba cenových normatívov, kalkulačných vzorcov, cenových katalógov a ich aktualizácia pri zmene podmienok, za ktorých boli stanovené.
4
navrhovanie aplikácií nových kalkulačných systémov v oblasti nákladov a cien
4
spracovávanie a zostavovanie nákladových a ďalších kalkulačných podkladov súvisiacich s cenotvorbou výrobkov/služieb
4
výpočet vnútropodnikových cien
Špecifikácia:
Napr. materiál, služby, práce, nedokončená výroba, výrobky, služby, tovar a jednotlivé investičné celky.
4
rozúčtovávanie režijných nákladov
Špecifikácia:
Stanovovanie rozúčtovacej metódy a princípov rozpočítavania režijných nákladov, nákladových stredísk, určovanie rozpočítavacej základne a pod.
4
porovnávanie plánovaných a skutočných nákladov, vrátane kontroly dodržiavania stanovených nákladov
4
spracovávanie návrhov cien výrobkov/služieb
Špecifikácia:
Vypracovanie cenovej ponuky výrobkov/služieb, vrátane určenia ziskovej marže a pod.
4
spolupráca na príprave a aktualizácii interných predpisov v oblasti kalkulácií nákladov a určovania cien
4
vyhodnotenie reakcie trhu na zmeny ceny tovarov/služieb
Špecifikácia:
Správanie spotrebiteľov – kúpyschopnosť, konkurencieschopnosť uvedeného výrobku/služieb na trhu a pod.
4
príprava podkladov na analýzy a štatistiky týkajúce sa kalkulácií, cien a nákladov
4
vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s tvorbou kalkulácií, cien a nákladov
4
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie v oblasti stanovenia kalkulácií, cien a nákladov
4
spolupráca s príslušnými inštitúciami v oblasti stanovenia kalkulácií, cien a nákladov
Špecifikácia:
Príslušné ministerstvo, regulačný úrad a pod.
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.