Odborný pracovník mzdovej agendy (mzdový účtovník)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Odborný pracovník mzdovej agendy (mzdový účtovník) komplexne spracováva a vedie mzdovú evidenciu. Zúčtováva mzdy, dávky nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, zrážky zo mzdy zamestnanca, odvody za zamestnávateľa a ostatné mzdové položky a spracováva dokumentáciu s odvodmi pre orgány štátnej správy. Kontroluje správnu aplikáciu mzdových predpisov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Compensation and Benefits Specialist
Odborný ekonóm práce a miezd
Odborný mzdový referent
Odborný plánovač miezd a platov
Odborný referent práce a miezd
Payroll Accountant
Referent PAM
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
3313 - Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva
SK ISCO-08
3313001 - Odborný pracovník mzdovej agendy (mzdový účtovník)
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v oblasti účtovníctva

Kompetencie

matematická gramotnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
mzda, jej zložky, vzťah k pracovnej pozícii
Špecifikácia:
Formy miezd, zložky mzdy, hrubá a čistá mzda.
4
daň z príjmov fyzických osôb
Špecifikácia:
Daňové povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, daňový bonus a pod.
4
výpočty a vyhodnocovanie mzdových ukazovateľov
Špecifikácia:
Mzda, priemerná hrubá mzda, jej medziročná zmena, priemerný hodinový zárobok, jeho medziročná zmena, priemerný počet odpracovaných hodín, výpočet mediánov.
4
metódy kontroly mzdového vývoja a plánu miezd
4
mzdové doklady, ich spracovanie a evidencia
Špecifikácia:
Dĺžka zákonom stanovenej archivácie mzdových výkazov a podkladov na výpočet mzdy, nahlásenie/odhlásenie do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, príkazy na úhradu miezd, štatistické výkazy práce.
4
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
Špecifikácia:
Minimálna mzda, životné minimum, odvodová politika, fond pracovného času, výška dávok v nezamestnanosti, nemocenské, materské a pod.
4
výstupy a výkazy mzdového účtovníctva
Špecifikácia:
Výplatné pásky, mzdové, zápočtové, evidenčné listy, mzdové rekapitulácie, prehľad zrážok zo mzdy. Výkazy pre sociálne a zdravotné poistenie. Potvrdenia na daňové účely a účely úradov PSVR a Sociálnej poisťovne. Prihlášky a odhlášky do Sociálnej poisťovne a pre zdravotné poisťovne. Daňové mesačné prehľady a ročné hlásenia určené na štatistické účely.
4
mzdové a platové predpisy
Špecifikácia:
Zákony, vyhlášky, nariadenia, smernice, usmernenia, zákonom stanovené termíny, sumy, sadzby a parametre.
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti zdravotného poistenia
Špecifikácia:
Odvodové povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa.
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti sociálneho poistenia
Špecifikácia:
Odvodové povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, rozdelenie odvodov.
4
formy odmeňovania
Špecifikácia:
Systém odmeňovania, zložky systému odmeňovania, mzda a zložky platu v systéme odmeňovania.
4
spôsoby a postupy mzdového účtovania
Špecifikácia:
Minimálna mzda, fond pracovného času, rozdelenie druhov mzdy, prepočet základnej mzdy, nadčasov, príplatkov, zrážky zo mzdy.
4
mzdové programy
Špecifikácia:
Evidencia a správa údajov v mzdovom programe, nastavenie programu, údržba, aktualizácia.
4
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
4
postupy mzdovej evidencie a archivácie
0

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovávanie podkladov na výpočet miezd
4
využívanie mzdového softvéru
4
sledovanie legislatívnych zmien v danej oblasti
4
vypracovávanie a predkladanie dokumentov pre Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
4
príprava mesačných mzdových uzávierok a reportov
4
archivovanie dokladov v oblasti mzdového účtovníctva
4
posudzovanie nároku na dávky a prídavky k mzde
Špecifikácia:
Nemocenské dávky a ich výška, náhrady za OČR, MD, rodičovský príspevok, prídavok a príspevok k prídavku na dieťa.
4
výpočet dávok nemocenského poistenia
4
spracovanie mzdovej agendy a dochádzky zamestnancov
4
evidencia a spracovanie zrážok zo mzdy
Špecifikácia:
Stravné lístky, zálohy na mzdu, exekúcie, vyúčtovania, bezúročné pôžičky a pod.
4
posudzovanie nároku na uplatnenie nezdaniteľných častí mzdy a ich priebežná kontrola
Špecifikácia:
V zmysle zákona o dani z príjmov.
4
komunikácia s príslušnými úradmi
Špecifikácia:
Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, úrad PSVR a pod.
4
evidencia a sledovanie nárokov na príplatok k nemocenskému zabezpečeniu
4
spracovanie ročného zúčtovania daní a podkladov pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
4
vedenie mzdovej agendy zamestnancov
Špecifikácia:
Napr. vedenie evidenčných listov zamestnancov.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.