Špecialista v oblasti mzdového účtovníctva

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista v oblasti mzdového účtovníctva

Špecialista v oblasti mzdového účtovníctva komplexne spracováva mzdovú evidenciu spoločnosti. Zabezpečuje agendu plánovania mzdových nákladov, financovania, účtovania a fakturácie mzdových a ostatných osobných nákladov, monitoring nákladov a spracovávania účtovných výkazov. Vypracováva mzdové výhľady a usmernenia mzdového vývoja a ekonomickej efektívnosti organizácie.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Mzdový účtovník
Senior Payroll Accountant
Špecialista plánovania miezd a platov
Špecialista práce a miezd
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2411 - Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly
SK ISCO-08 2411009 - Špecialista v oblasti mzdového účtovníctva
Príslušnosť k povolaniu Špecialista účtovníctva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 mzda, jej zložky, vzťah k pracovnej pozícii
  Špecifikácia:
  Formy miezd, zložky mzdy, hrubá a čistá mzda.
 • stupeň EKR 7 pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
  Špecifikácia:
  Minimálna mzda, životné minimum, odvodové povinnosti, fond pracovného času, výška dávok v nezamestnanosti, nemocenské, materské a pod.
 • stupeň EKR 7 daň z príjmov fyzických osôb
  Špecifikácia:
  Daňové povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, daňový bonus a pod.
 • stupeň EKR 7 výpočty a vyhodnocovanie mzdových ukazovateľov
  Špecifikácia:
  Mzda, priemerná hrubá mzda, jej medziročná zmena, priemerný hodinový zárobok, jeho medziročná zmena, priemerný počet odpracovaných hodín, výpočet mediánov.
 • stupeň EKR 7 metódy kontroly mzdového vývoja a plánu miezd
  Špecifikácia:
  Mesačná a ročná uzávierka, štatistiky a reporting, odhad miezd, plánovanie rozpočtu.
 • stupeň EKR 7 mzdové doklady, ich spracovanie a evidencia
  Špecifikácia:
  Dĺžka zákonom stanovenej archivácie mzdových výkazov a podkladov na výpočet mzdy, nahlásenie/odhlásenie do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, príkazy na úhradu miezd, štatistické výkazy práce.
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
 • stupeň EKR 7 výstupy a výkazy mzdového účtovníctva
  Špecifikácia:
  Výplatné pásky, mzdové, zápočtové, evidenčné listy, mzdové rekapitulácie, prehľad zrážok zo mzdy. Výkazy pre sociálne a zdravotné poistenie. Potvrdenia na daňové účely a účely úradov PSVR a Sociálnej poisťovne. Prihlášky a odhlášky do Sociálnej poisťovne a pre zdravotné poisťovne. Daňové mesačné prehľady a ročné hlásenia určené na štatistické účely.
 • stupeň EKR 7 mzdové a platové predpisy
  Špecifikácia:
  Zákony, vyhlášky, nariadenia, smernice, usmernenia, zákonom stanovené termíny, sumy, sadzby a parametre.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti sociálneho poistenia
  Špecifikácia:
  Odvodové povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, rozdelenie odvodov.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti zdravotného poistenia
  Špecifikácia:
  Odvodové povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa.
 • stupeň EKR 7 formy odmeňovania
  Špecifikácia:
  Systém odmeňovania, zložky systému odmeňovania, mzda a zložky platu v systéme odmeňovania.
 • stupeň EKR 7 spôsoby a postupy mzdového účtovania
  Špecifikácia:
  Minimálna mzda, fond pracovného času, rozdelenie druhov mzdy, prepočet základnej mzdy, nadčasov, príplatkov, zrážky zo mzdy.
 • stupeň EKR 7 mzdové programy
  Špecifikácia:
  Evidencia a správa údajov v mzdovom programe, nastavenie programu, údržba, aktualizácia.
 • stupeň EKR 0 postupy mzdovej evidencie a archivácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 posudzovanie nároku na uplatnenie nezdaniteľných častí mzdy a ich priebežná kontrola
  Špecifikácia:
  V zmysle zákona o dani z príjmov.
 • stupeň EKR 7 posudzovanie nároku na dávky a prídavky k mzde
  Špecifikácia:
  Nemocenské dávky a ich výška, náhrady za OČR, MD, rodičovský príspevok, prídavok a príspevok k prídavku na dieťa.
 • stupeň EKR 7 výpočet dávok nemocenského poistenia
 • stupeň EKR 7 sledovanie legislatívnych zmien v danej oblasti
 • stupeň EKR 7 komunikácia s príslušnými úradmi
  Špecifikácia:
  Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, úrad PSVR a pod.
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie a predkladanie dokumentov pre Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
 • stupeň EKR 7 spracovanie mzdovej agendy a dochádzky zamestnancov
 • stupeň EKR 7 spracovanie ročného zúčtovania daní a podkladov pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • stupeň EKR 7 príprava mesačných mzdových uzávierok a reportov
 • stupeň EKR 7 evidencia a spracovanie zrážok zo mzdy
  Špecifikácia:
  Stravné lístky, zálohy na mzdu, exekúcie, vyúčtovania, bezúročné pôžičky a pod.
 • stupeň EKR 7 archivovanie dokladov v oblasti mzdového účtovníctva
 • stupeň EKR 7 komunikácia s audítormi pri vykonávaní auditu spoločnosti
 • stupeň EKR 7 príprava štatistík pre štátne inštitúcie
 • stupeň EKR 7 evidencia a sledovanie nárokov na príplatok k nemocenskému zabezpečeniu
 • stupeň EKR 7 plánovanie a odhad miezd na potreby rozpočtu
 • stupeň EKR 7 kontrola a sumarizácia údajov potrebných na spracovanie miezd zamestnancov
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri vytváraní reportov pre manažment
 • stupeň EKR 7 spracovávanie podkladov na výpočet miezd
 • stupeň EKR 7 monitoring nákladov v oblasti miezd v spoločnosti
 • stupeň EKR 7 využívanie mzdového softvéru
 • stupeň EKR 7 vedenie mzdovej agendy zamestnancov
  Špecifikácia:
  Napr. vedenie evidenčných listov zamestnancov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie