Strategický nákupca

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Strategický nákupca

Strategický nákupca analyzuje potreby a požiadavky organizácie v oblasti nákupu tovaru, materiálu a služieb a zabezpečuje komplexný proces obstarania v požadovanom termíne, množstve, kvalite a cene.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Sourcing Purchaser
Špecialista nákupu
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2422 - Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja
SK ISCO-08 2422013 - Strategický nákupca
Príslušnosť k povolaniu Špecialista stratégie a rozvoja

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 trh, jeho subjekty a ich správanie
 • stupeň EKR 6 dodávateľsko-odberateľské vzťahy
  Špecifikácia:
  Zmluvné záväzkové vzťahy - vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom, ich pohľadávky a záväzky, nákupné riziká a pod.
 • stupeň EKR 6 obchodné vyjednávanie
 • stupeň EKR 6 tovaroznalectvo
 • stupeň EKR 6 cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
 • stupeň EKR 6 postupy prieskumu trhu
  Špecifikácia:
  Finančná analýza dodávateľov.
 • stupeň EKR 6 postupy uzatvárania obchodných zmlúv
 • stupeň EKR 6 podniková ekonomika
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 manažment rizík
 • stupeň EKR 6 postupy verejného obstarávania
 • stupeň EKR 6 právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
 • stupeň EKR 6 zákony vzťahujúce sa k podnikaniu
  Špecifikácia:
  Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 6 druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
  Špecifikácia:
  Rámcové, čiastkové, dodatky, všeobecné obchodné podmienky.
 • stupeň EKR 6 matematické a štatistické metódy
  Špecifikácia:
  V ekonómii.
 • stupeň EKR 6 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 6 podniková logistika
  Špecifikácia:
  Strategická úloha nákupu, riziká odberateľa v procese nákupu, proces logistiky nákupu a pod.
 • stupeň EKR 6 postupy a metódy hodnotenia dodávateľov
 • stupeň EKR 6 nové trendy v oblasti obstarávania tovarov a služieb

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 6 posudzovanie ponúk dodávateľov podľa stanovených kritérií
  Špecifikácia:
  Úžitkové vlastnosti, kvalita, cena, doprava, dodacie lehoty a pod.
 • stupeň EKR 6 príprava podkladov do výberových konaní
  Špecifikácia:
  Súťažné podklady, zápisnice, návrh objednávky/zmluvy.
 • stupeň EKR 6 vedenie a správa databázy dodávateľov
  Špecifikácia:
  Napr. tvorba a evidencia databáz dodávateľov pre všetky nakupované skupiny materiálov/ polotovarov a pod., tvorba mapy dodávateľov a pod.
 • stupeň EKR 6 získavanie spätnej väzby o kvalite a dodržaní zmluvných podmienok, vybavovanie reklamácií
 • stupeň EKR 6 vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti dodávok tovaru a podkladov pre účtovnú evidenciu
 • stupeň EKR 6 monitoring a udržiavanie optimálneho stavu zásob na sklade
 • stupeň EKR 6 riešenie reklamácií s dodávateľom vzhľadom na dodané množstvo a kvalitu materiálu
 • stupeň EKR 6 príprava strategického plánu riadenia zásob organizácie
 • stupeň EKR 6 príprava strategických a cenových analýz
  Špecifikácia:
  Analýzy zdrojov, nákladov a cien v rámci rozpočtu, časového rámca a štandardov a pod.
 • stupeň EKR 6 tvorba plánu preceňovania nákupných skupín
 • stupeň EKR 6 riadenie risk manažmentu v rámci skupiny nákupcov
 • stupeň EKR 6 analýza potrieb a požiadaviek organizácie
  Špecifikácia:
  Komunikácia s internými žiadateľmi a útvarmi pri špecifikácii obstarávaných tovarov a služieb.
 • stupeň EKR 6 analýza nákupného trhu
  Špecifikácia:
  Monitoring trhu a aktuálnych trendov.
 • stupeň EKR 6 analýza a výber dodávateľov
  Špecifikácia:
  Identifikácia potenciálnych dodávateľov, vyhľadávanie, výber, hodnotenie, kontrola a riadenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov a pod.
 • stupeň EKR 6 spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie
  Špecifikácia:
  Spolupráca s úsekom plánovania výroby na tvorbe plánu výroby a potreby zabezpečenia materiálu, s oddelením predaja pri tvorbe ponúk a pod.
 • stupeň EKR 6 príprava podkladov a reportov pre vedenie organizácie
 • stupeň EKR 6 participácia na dodávateľských auditoch a rozvoji siete dodávateľov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie