Strategický nákupca

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Strategický nákupca analyzuje potreby a požiadavky organizácie v oblasti nákupu tovaru, materiálu a služieb a zabezpečuje komplexný proces obstarania v požadovanom termíne, množstve, kvalite a cene.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Sourcing Purchaser
Špecialista nákupu
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2422 - Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja
SK ISCO-08
2422013 - Strategický nákupca
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista stratégie a rozvoja

Kompetencie

rozhodovanie
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
trh, jeho subjekty a ich správanie
6
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Špecifikácia:
Zmluvné záväzkové vzťahy - vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom, ich pohľadávky a záväzky, nákupné riziká a pod.
6
obchodné vyjednávanie
6
tovaroznalectvo
6
cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
6
postupy prieskumu trhu
Špecifikácia:
Finančná analýza dodávateľov.
6
postupy uzatvárania obchodných zmlúv
6
podniková ekonomika
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
manažment rizík
6
postupy verejného obstarávania
6
právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
6
zákony vzťahujúce sa k podnikaniu
Špecifikácia:
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
6
druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
Špecifikácia:
Rámcové, čiastkové, dodatky, všeobecné obchodné podmienky.
6
matematické a štatistické metódy
Špecifikácia:
V ekonómii.
6
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
6
podniková logistika
Špecifikácia:
Strategická úloha nákupu, riziká odberateľa v procese nákupu, proces logistiky nákupu a pod.
6
postupy a metódy hodnotenia dodávateľov
6
nové trendy v oblasti obstarávania tovarov a služieb
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
6
posudzovanie ponúk dodávateľov podľa stanovených kritérií
Špecifikácia:
Úžitkové vlastnosti, kvalita, cena, doprava, dodacie lehoty a pod.
6
príprava podkladov do výberových konaní
Špecifikácia:
Súťažné podklady, zápisnice, návrh objednávky/zmluvy.
6
vedenie a správa databázy dodávateľov
Špecifikácia:
Napr. tvorba a evidencia databáz dodávateľov pre všetky nakupované skupiny materiálov/ polotovarov a pod., tvorba mapy dodávateľov a pod.
6
získavanie spätnej väzby o kvalite a dodržaní zmluvných podmienok, vybavovanie reklamácií
6
vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti dodávok tovaru a podkladov pre účtovnú evidenciu
6
monitoring a udržiavanie optimálneho stavu zásob na sklade
6
riešenie reklamácií s dodávateľom vzhľadom na dodané množstvo a kvalitu materiálu
6
príprava strategického plánu riadenia zásob organizácie
6
príprava strategických a cenových analýz
Špecifikácia:
Analýzy zdrojov, nákladov a cien v rámci rozpočtu, časového rámca a štandardov a pod.
6
tvorba plánu preceňovania nákupných skupín
6
riadenie risk manažmentu v rámci skupiny nákupcov
6
analýza potrieb a požiadaviek organizácie
Špecifikácia:
Komunikácia s internými žiadateľmi a útvarmi pri špecifikácii obstarávaných tovarov a služieb.
6
analýza nákupného trhu
Špecifikácia:
Monitoring trhu a aktuálnych trendov.
6
analýza a výber dodávateľov
Špecifikácia:
Identifikácia potenciálnych dodávateľov, vyhľadávanie, výber, hodnotenie, kontrola a riadenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov a pod.
6
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie
Špecifikácia:
Spolupráca s úsekom plánovania výroby na tvorbe plánu výroby a potreby zabezpečenia materiálu, s oddelením predaja pri tvorbe ponúk a pod.
6
príprava podkladov a reportov pre vedenie organizácie
6
participácia na dodávateľských auditoch a rozvoji siete dodávateľov
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.