Daňový špecialista

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Daňový špecialista zabezpečuje a koordinuje konania v oblasti daní a jednotlivé úkony na splnenie daňových povinností organizácie a daňovej optimalizácie. Zabezpečuje správnu aplikáciu daňových zákonov v praxi, zabezpečuje a koordinuje konania na plnenie daňových povinností, vrátane sporov a odstránenia pochybností u správcu dane pomocou dôkazových prostriedkov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Daňový expert
Konzultant v oblasti daňového poradenstva
Senior daňový analytik
Tax Expert
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2411 - Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly
SK ISCO-08
2411007 - Daňový špecialista
Divízia SK NACE Rev. 2
Právne a účtovnícke činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Daňový špecialista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
rozhodovanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
daňová evidencia
7
daňová sústava vo vzťahu k účtovníctvu
Špecifikácia:
Daňové pojmy: subjekt dane, základ dane, zdaňovacie obdobie a pod. Daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane, správa daní (daňový poriadok), účtovníctvo, cestovné náhrady a pod. Medzinárodné zdaňovanie.
7
princípy daňovej sústavy, druhy daní
7
účtovná závierka
Špecifikácia:
Súvaha, Cash flow, výkaz ziskov a strát a poznámky.
7
metodika a postupy účtovania
Špecifikácia:
Napr. slovenské účtovné postupy, medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) a pod.
7
daňový poriadok
7
daňová optimalizácia
Špecifikácia:
Súbor postupov zameraných na rozloženie daňového zaťaženia v čase, minimalizácia daňových nákladov a pod.
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti daní
7
odpisy
Špecifikácia:
Druhy odpisov, metódy oceňovania, rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi a pod.
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
pravidlá a postupy skartácie
4
majetok podnikateľského subjektu
4
účtovné doklady a ich evidencia
Špecifikácia:
Druhy účtovných dokladov a ich náležitosti, zásady dokladovania a pod.
4
postupy evidencie a archivácie účtovných dokladov
Špecifikácia:
Analytická a syntetická evidencia a pod., evidencia a archivácia dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi.
4
účtovné systémy (sústavy)
Špecifikácia:
Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.), jednoduché účtovníctvo.
7
matematické a štatistické metódy
Špecifikácia:
V oblasti daňovníctva.
7
účtovné zápisy a účtovné knihy
Špecifikácia:
Účtovné knihy (denník, hlavná kniha) a ich náležitosti.
7
výsledok hospodárenia
Špecifikácia:
Podstata, význam hospodárenia. Faktory ovplyvňujúce výsledok hospodárenia a pod.
7
účtovné programy
Špecifikácia:
Podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy.
7
systém a zásady organizácie účtovníckych prác
7
daňové konanie
Špecifikácia:
Práva a povinnosti účastníkov daňového konania, lehoty na rozhodnutie, prerušenie a zastavenie postupu daňového konania a pod.
7
daňové aspekty medzinárodného podnikania
Špecifikácia:
Dovoz, vývoz, clo, transferové oceňovanie a pod.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
výpočty odpisov a daní, vrátane zisťovania daňovej povinnosti
7
spracovávanie daňových modelov optimalizujúcich daňové zaťaženie v rôznych časových horizontoch
7
daňové kontroly viacerých druhov daní
7
tvorba koncepcie dlhodobého vývoja auditu a daňového poradenstva
7
riadenie a koordinácia činnosti daňového oddelenia v organizácii
7
spolupráca na tvorbe daňovej stratégie organizácie
Špecifikácia:
Za účelom maximalizácie daňových príležitostí a minimalizácie daňových rizík.
7
sledovanie daňovej štruktúry spoločnosti, vrátane odporúčania zmien na optimalizáciu riešenia daňovej situácie
7
dohľad nad daňovou činnosťou a tvorbou daňových hlásení v spoločnosti
Špecifikácia:
S cieľom zabezpečenia povinných a efektívnych daňových plnení a pod.
7
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi spoločnosti
Špecifikácia:
V oblasti daňovej problematiky.
7
vyplňovanie formulárov a hlásení pre verejné orgány
Špecifikácia:
Oznamovacia povinnosť, daňové formuláre a pod.
7
zabezpečovanie a kontrola daňového výkazníctva
Špecifikácia:
Kontrola daňových priznaní, vrátane ich príloh.
7
príprava správ a reportov o daniach
Špecifikácia:
Na schválenie vrcholovému manažmentu, resp. vedeniu organizácii.
7
metodické usmerňovanie a poskytovanie poradenstva na implementáciu daňových predpisov v rámci organizácii
7
účasť na auditoch organizácii
Špecifikácia:
Príprava podkladov pre audítora v oblasti daní.
7
komunikácia so subjektmi správy daní
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov (§ 5)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.