Daňový špecialista

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Daňový špecialista

Daňový špecialista zabezpečuje a koordinuje konania v oblasti daní a jednotlivé úkony na splnenie daňových povinností organizácie a daňovej optimalizácie. Zabezpečuje správnu aplikáciu daňových zákonov v praxi, zabezpečuje a koordinuje konania na plnenie daňových povinností, vrátane sporov a odstránenia pochybností u správcu dane pomocou dôkazových prostriedkov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Daňový expert
Konzultant v oblasti daňového poradenstva
Senior daňový analytik
Tax Expert
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2411 - Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly
SK ISCO-08 2411007 - Daňový špecialista
Divízia SK NACE Rev. 2 Právne a účtovnícke činnosti
Príslušnosť k povolaniu Daňový špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 daňová evidencia
 • stupeň EKR 7 daňová sústava vo vzťahu k účtovníctvu
  Špecifikácia:
  Daňové pojmy: subjekt dane, základ dane, zdaňovacie obdobie a pod. Daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane, správa daní (daňový poriadok), účtovníctvo, cestovné náhrady a pod. Medzinárodné zdaňovanie.
 • stupeň EKR 7 princípy daňovej sústavy, druhy daní
 • stupeň EKR 7 účtovná závierka
  Špecifikácia:
  Súvaha, Cash flow, výkaz ziskov a strát a poznámky.
 • stupeň EKR 7 metodika a postupy účtovania
  Špecifikácia:
  Napr. slovenské účtovné postupy, medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) a pod.
 • stupeň EKR 7 daňový poriadok
 • stupeň EKR 7 daňová optimalizácia
  Špecifikácia:
  Súbor postupov zameraných na rozloženie daňového zaťaženia v čase, minimalizácia daňových nákladov a pod.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti daní
 • stupeň EKR 7 odpisy
  Špecifikácia:
  Druhy odpisov, metódy oceňovania, rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi a pod.
 • stupeň EKR 4 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 4 pravidlá a postupy skartácie
 • stupeň EKR 4 majetok podnikateľského subjektu
 • stupeň EKR 4 účtovné doklady a ich evidencia
  Špecifikácia:
  Druhy účtovných dokladov a ich náležitosti, zásady dokladovania a pod.
 • stupeň EKR 4 postupy evidencie a archivácie účtovných dokladov
  Špecifikácia:
  Analytická a syntetická evidencia a pod., evidencia a archivácia dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi.
 • stupeň EKR 7 účtovné systémy (sústavy)
  Špecifikácia:
  Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.), jednoduché účtovníctvo.
 • stupeň EKR 7 matematické a štatistické metódy
  Špecifikácia:
  V oblasti daňovníctva.
 • stupeň EKR 7 účtovné zápisy a účtovné knihy
  Špecifikácia:
  Účtovné knihy (denník, hlavná kniha) a ich náležitosti.
 • stupeň EKR 7 výsledok hospodárenia
  Špecifikácia:
  Podstata, význam hospodárenia. Faktory ovplyvňujúce výsledok hospodárenia a pod.
 • stupeň EKR 7 účtovné programy
  Špecifikácia:
  Podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy.
 • stupeň EKR 7 systém a zásady organizácie účtovníckych prác
 • stupeň EKR 7 daňové konanie
  Špecifikácia:
  Práva a povinnosti účastníkov daňového konania, lehoty na rozhodnutie, prerušenie a zastavenie postupu daňového konania a pod.
 • stupeň EKR 7 daňové aspekty medzinárodného podnikania
  Špecifikácia:
  Dovoz, vývoz, clo, transferové oceňovanie a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 výpočty odpisov a daní, vrátane zisťovania daňovej povinnosti
 • stupeň EKR 7 spracovávanie daňových modelov optimalizujúcich daňové zaťaženie v rôznych časových horizontoch
 • stupeň EKR 7 daňové kontroly viacerých druhov daní
 • stupeň EKR 7 tvorba koncepcie dlhodobého vývoja auditu a daňového poradenstva
 • stupeň EKR 7 riadenie a koordinácia činnosti daňového oddelenia v organizácii
 • stupeň EKR 7 spolupráca na tvorbe daňovej stratégie organizácie
  Špecifikácia:
  Za účelom maximalizácie daňových príležitostí a minimalizácie daňových rizík.
 • stupeň EKR 7 sledovanie daňovej štruktúry spoločnosti, vrátane odporúčania zmien na optimalizáciu riešenia daňovej situácie
 • stupeň EKR 7 dohľad nad daňovou činnosťou a tvorbou daňových hlásení v spoločnosti
  Špecifikácia:
  S cieľom zabezpečenia povinných a efektívnych daňových plnení a pod.
 • stupeň EKR 7 sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi spoločnosti
  Špecifikácia:
  V oblasti daňovej problematiky.
 • stupeň EKR 7 vyplňovanie formulárov a hlásení pre verejné orgány
  Špecifikácia:
  Oznamovacia povinnosť, daňové formuláre a pod.
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie a kontrola daňového výkazníctva
  Špecifikácia:
  Kontrola daňových priznaní, vrátane ich príloh.
 • stupeň EKR 7 príprava správ a reportov o daniach
  Špecifikácia:
  Na schválenie vrcholovému manažmentu, resp. vedeniu organizácii.
 • stupeň EKR 7 metodické usmerňovanie a poskytovanie poradenstva na implementáciu daňových predpisov v rámci organizácii
 • stupeň EKR 7 účasť na auditoch organizácii
  Špecifikácia:
  Príprava podkladov pre audítora v oblasti daní.
 • stupeň EKR 7 komunikácia so subjektmi správy daní

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov (§ 5)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie