Finančný kontrolór

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Finančný kontrolór

Finančný kontrolór pripravuje finančné analýzy, kalkulácie a podklady na zostavovanie finančného plánu organizácie. Hodnotí a kontroluje finančnú situáciu, finančné procesy a toky finančných prostriedkov v organizácii. Vyhotovuje a prerokúva správy z finančných kontrol, vrátane návrhov nápravných opatrení. Navrhuje odporúčania na zlepšenie finančných procesov a na optimalizáciu využitia finančných zdrojov.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Cost Controller
Finance Controller
Group Controller
Plant Controller
Špecialista finančnej kontroly
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky
ISCO-08 2411 - Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly
SK ISCO-08 2411004 - Finančný kontrolór
Divízia SK NACE Rev. 2 Právne a účtovnícke činnosti
Príslušnosť k povolaniu Kontrolór

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 právna veda, právne princípy a zásady
  Špecifikácia:
  Napr. občianske právo, obchodné právo, finančné právo, pracovné právo a pod.
 • stupeň EKR 7 ekonómia
 • stupeň EKR 7 finančné účtovníctvo
 • stupeň EKR 7 účtovné doklady a ich evidencia
 • stupeň EKR 7 účtovná závierka
  Špecifikácia:
  Súvaha - podstata, obsah, formy a druhy súvah, vplyv hospodárskych operácií na súvahu (účtovné prípady a výsledky hospodárenia, zisťovanie výsledku hospodárenia a pod.); Výkaz ziskov a strát; Poznámky; Overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie súladu individuálnej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou alebo súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou.
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy finančnej analýzy
 • stupeň EKR 7 informačné systémy riadenia
  Špecifikácia:
  V oblasti účtovníctva, vrátane riadenia organizácie (prevádzkové, zákaznícke a pod.). Systémy implementácie, prevádzky a riadenia bezpečnosti informačných systémov.
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy riadenie rizika a vnútornej kontroly
 • stupeň EKR 7 postupy evidencie a archivácie účtovných dokladov
  Špecifikácia:
  Postupy analytickej, systematickej evidencie a pod. Postupy a princípy evidencie a archivácie dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti účtovníctva
  Špecifikácia:
  Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a pod.
 • stupeň EKR 7 inventarizácia
  Špecifikácia:
  Druhy inventúry: dokladová a fyzická inventúra; druhy inventarizácie: riadna a mimoriadna. Inventarizačný rozdiel: prebytok, manko. Náležitosti inventúrneho súpisu a inventarizačného zápisu.
 • stupeň EKR 7 projektový manažment
  Špecifikácia:
  Metódy riadenia projektov, ich výhody a pod.
 • stupeň EKR 7 majetok podnikateľského subjektu
  Špecifikácia:
  Dlhodobý majetok, zásoby, ceniny, pohľadávky, záväzky, vlastné imanie, úvery a pod.
 • stupeň EKR 7 princípy daňovej sústavy, druhy daní
 • stupeň EKR 7 finančná analýza, ekonomické bilancie
  Špecifikácia:
  Výpočty a vyhodnocovanie ekonomických ukazovateľov.
 • stupeň EKR 7 daňová sústava vo vzťahu k účtovníctvu
  Špecifikácia:
  Správa daní a poplatkov, daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, miestne dane, spotrebné dane, cestovné náhrady, daňový poriadok a pod. Daňové pojmy: subjekt dane, základ dane, zdaňovacie obdobie a pod.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 fázy procesu vykonávania finančnej kontroly
 • stupeň EKR 7 matematické a štatistické metódy
 • stupeň EKR 7 účtovné systémy (sústavy)
  Špecifikácia:
  Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.).
 • stupeň EKR 7 výsledok hospodárenia
  Špecifikácia:
  Podstata, význam hospodárenia. Faktory ovplyvňujúce výsledok hospodárenia a pod.
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy hodnotenia výkonnosti organizácie
 • stupeň EKR 7 metódy financovania organizácie
  Špecifikácia:
  Vrátanie metód riadenia obežného kapitálu (zásoby, pohľadávky, záväzky a pod.).
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy hodnotenia riadenia rizík v organizácii
 • stupeň EKR 7 princípy interných kontrol organizácie
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy prípravy plánov a prognóz

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 príprava finančných analýz, kalkulácií a podkladov na zostavenie finančného plánu organizácie
 • stupeň EKR 7 plánovanie a analýza nákladov organizácie
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri vytváraní strategického a finančného plánu organizácie, vrátane tvorby rozpočtu organizácie
 • stupeň EKR 7 plánovanie a príprava prognóz, odhadov a analýz jednotlivých druhov výdavkov na budúce obdobie
 • stupeň EKR 7 porovnávanie súčasného stavu plnenia finančného plánu s plnením v rovnakom období predchádzajúceho roku
 • stupeň EKR 7 návrh opatrení na odstránenie nedostatkov a vzniknutých odchýlok vyplývajúcich z finančnej analýzy
 • stupeň EKR 7 vypracovanie finančných reportov a prehľadov organizácie
 • stupeň EKR 7 ad-hoc finančné analýzy
 • stupeň EKR 7 kontrola dostupnosti, preukázateľnosti, správnosti a úplnosti účtovných dokladov o finančných operáciách v organizácii
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania efektívnosti a účelnosti hospodárenia s finančnými prostriedkami organizácie
 • stupeň EKR 7 spolupráca s účtovným oddelením a finančnými analytikmi organizácie
 • stupeň EKR 7 tvorba metodiky finančnej kontroly, smerníc a pokynov pre účtovníctvo a rozpočtovníctvo organizácie
 • stupeň EKR 7 monitoring finančných ukazovateľov a správnosti účtovníctva
 • stupeň EKR 7 prezentácia a argumentácia návrhov riešení vzniknutých nedostatkov vo finančných procesoch organizácie
 • stupeň EKR 7 nastavovanie a koordinácia finančných procesov organizácie
 • stupeň EKR 7 tvorba správ a hlásení súvisiacich s finančnou kontrolou
 • stupeň EKR 7 vedenie príslušnej evidencie súvisiacej s finančnou kontrolou
 • stupeň EKR 7 kontrola plnenia obchodno-finančného plánu a rozpočtu nákladov organizácie
 • stupeň EKR 7 príprava finančných analýz, kalkulácií a podkladov na zostavenie finančného plánu organizácie
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 poradenstvo v oblasti financií organizácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie