Audítor

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Audítor

Audítor overuje individuálnu účtovú závierku alebo konsolidovanú účtovnú závierku klienta a súlad výročnej správy s účtovnou závierkou. Poskytuje klientovi súvisiace služby podľa medzinárodných usmernení pre audit, uisťovacie služby a etiku, pričom vykonáva najmä nezávislé posúdenie správnosti a vierohodnosti finančných údajov klienta.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Audit Manager
Audit Officer
Externý audítor
Finančný audítor
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Zákon č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

viac...
ISCO-08 2411 - Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly
SK ISCO-08 2411003 - Audítor
Divízia SK NACE Rev. 2 Právne a účtovnícke činnosti
Príslušnosť k povolaniu Audítor

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 metódy uskutočňovania auditu
  Špecifikácia:
  Metódy a techniky audítorských postupov.
 • stupeň EKR 7 finančné účtovníctvo
  Špecifikácia:
  Účtovníctvo v rozsahu potrebnom na výkon auditu.
 • stupeň EKR 7 účtovné doklady a ich evidencia
  Špecifikácia:
  Druhy účtovných dokladov a ich náležitosti.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti auditu
 • stupeň EKR 7 účtovná závierka
  Špecifikácia:
  Súvaha - podstata, obsah, formy a druhy súvah, vplyv hospodárskych operácií na súvahu (účtovné prípady a výsledky hospodárenia, zisťovanie výsledku hospodárenia a pod.); Výkaz ziskov a strát; Poznámky; Overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie súladu individuálnej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou alebo súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou.
 • stupeň EKR 7 medzinárodné účtovné štandardy
  Špecifikácia:
  Medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo.
 • stupeň EKR 7 etický kódex audítora
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy finančnej analýzy
 • stupeň EKR 7 informačné systémy riadenia
  Špecifikácia:
  V oblasti auditu, účtovníctva, vrátane riadenia organizácie (prevádzkové, zákaznícke a pod.). Systémy implementácie, prevádzky a riadenia bezpečnosti informačných systémov.
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy riadenie rizika a vnútornej kontroly
 • stupeň EKR 7 audítorské štandardy, predpisy, normy
  Špecifikácia:
  Medzinárodné audítorské štandardy vydané Medzinárodnou federáciou účtovníkov (IFAC), s nimi súvisiace vyhlásenie a štandardy vzťahujúce na výkon auditu za podmienok ustanovených zákonom.
 • stupeň EKR 7 typy auditov
  Špecifikácia:
  Finančný audit, audit zhody, audit výkonnosti a pod.
 • stupeň EKR 7 pravidlá audítorskej dokumentácie
  Špecifikácia:
  Priebeh vykonaného auditu podľa medzinárodných audítorských štandardov, zmluva o audite, plán a program auditu, správa audítora, hodnotenie rizika, nezávislosti a ďalšie dokumenty súvisiace s priebehom vykonaného auditu.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy z oblasti daní
  Špecifikácia:
  Daň z príjmov, pridanej hodnoty, spotrebné dane a pod. Daňové pojmy: subjekt dane, objekt dane, základ dane, sadzba dane, zdaňovacie obdobie a pod.
 • stupeň EKR 7 postupy evidencie a archivácie účtovných dokladov
  Špecifikácia:
  Postupy analytickej, systematickej evidencie a pod. Postupy a princípy evidencie a archivácie dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti účtovníctva
  Špecifikácia:
  Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a pod.
 • stupeň EKR 7 inventarizácia
  Špecifikácia:
  Druhy inventúry: dokladová a fyzická inventúra; druhy inventarizácie: riadna a mimoriadna. Inventarizačný rozdiel: prebytok, manko. Náležitosti inventúrneho súpisu a inventarizačného zápisu.
 • stupeň EKR 7 princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
 • stupeň EKR 7 projektový manažment
  Špecifikácia:
  Metódy riadenia projektov, ich výhody a pod.
 • stupeň EKR 7 majetok podnikateľského subjektu
  Špecifikácia:
  Dlhodobý majetok, zásoby, ceniny, pohľadávky, záväzky, vlastné imanie, úvery a pod.
 • stupeň EKR 7 princípy daňovej sústavy, druhy daní
 • stupeň EKR 7 finančná analýza, ekonomické bilancie
  Špecifikácia:
  Výpočty a vyhodnocovanie ekonomických ukazovateľov.
 • stupeň EKR 7 daňová sústava vo vzťahu k účtovníctvu
  Špecifikácia:
  Správa daní a poplatkov, daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, miestne dane, spotrebné dane, cestovné náhrady, daňový poriadok a pod. Daňové pojmy: subjekt dane, základ dane, zdaňovacie obdobie a pod.
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 7 personálny manažment
  Špecifikácia:
  Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
 • stupeň EKR 6 právna veda, právne princípy a zásady
  Špecifikácia:
  Napr. občianske právo, obchodné právo, finančné právo, pracovné právo a iné právne odvetvia ustanovené v skúšobnom poriadku.
 • stupeň EKR 6 ekonómia
  Špecifikácia:
  Základné vedomosti v oblasti mikroekonómie a makroekonómie.
 • stupeň EKR 6 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 6 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 matematické a štatistické metódy
  Špecifikácia:
  Využívané pri auditu a účtovníctve.
 • stupeň EKR 7 účtovné systémy (sústavy)
  Špecifikácia:
  Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.).
 • stupeň EKR 7 výsledok hospodárenia
  Špecifikácia:
  Podstata, význam hospodárenia. Faktory ovplyvňujúce výsledok hospodárenia a pod.
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy hodnotenia výkonnosti organizácie
 • stupeň EKR 7 metódy financovania organizácie
  Špecifikácia:
  Vrátanie metód riadenia obežného kapitálu (zásoby, pohľadávky, záväzky a pod.).
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy hodnotenia riadenia rizík v organizácii
 • stupeň EKR 7 princípy interných kontrol organizácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 koordinácia audítorských tímov
  Špecifikácia:
  Riadenie, koordinácia a kontrola výsledkov prác.
 • stupeň EKR 7 plánovanie činnosti auditu na mieste v oblasti manažmentu
  Špecifikácia:
  V súlade so všeobecnými programovými pravidlami auditu.
 • stupeň EKR 7 spracovanie záverečnej správy z auditu v oblasti manažmentu
  Špecifikácia:
  Hodnotenie realizovaného auditu na základe poskytnutej dokumentácie v súlade s osobitným predpisom alebo medzinárodnými účtovnými štandardmi. Návrh opatrení na elimináciu slabých stránok a posilnenie silných stránok.
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania právnych predpisov a účtovných štandardov v auditovanej organizácii
  Špecifikácia:
  Priamy výkon auditu.
 • stupeň EKR 7 výber zamestnancov do tímu
 • stupeň EKR 7 vymedzenie rozsahu vykonaného auditu a stanovenie priorít auditu
  Špecifikácia:
  Stanovenie podrobných fáz auditu s cieľom zabezpečiť efektívnosť a účinnosť procesu.
 • stupeň EKR 7 zhromažďovanie a príprava dokladov a dokumentácie súvisiacej s auditom
  Špecifikácia:
  Audítorská dokumentácia auditovanej spoločnosti: účtovná závierka (individuálna alebo konsolidovaná) výročná správa, alebo konsolidovaná výročná správa. Analýza rizík a príležitostí (SWOT analýza a pod.), politiky a celkového strategického smerovania spoločnosti.
 • stupeň EKR 7 overovanie správnosti vedenia účtovníctva
  Špecifikácia:
  Kontrola účtovnej závierky (individuálnej alebo konsolidovanej) a súladu výročnej správy. Overovanie účtovných výkazov na základe účtovania prvotných účtovných dokladov. Kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel, stanovísk a postupov pri tvorbe rozpočtov, správnosti údajov v účtovných dokladov a pod. Posudzovanie predpokladov na tvorbu prognóz v oblasti účtovníctva. Kontrola účtovného systému (kontrola dodržiavania obehu dokladov a ich formálnej a vecnej správnosti).
 • stupeň EKR 7 hodnotenie priebehu realizovaného auditu
 • stupeň EKR 7 zavádzanie pracovných noriem a postupov určených pre audit
 • stupeň EKR 7 účasť pri inventarizácii majetku a záväzkov auditovanej organizácie
  Špecifikácia:
  Vrátane kontroly inventarizačného súpisu, zistených nedostatkov a pod.
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie odporúčaní vyplývajúcich z auditu
 • stupeň EKR 7 overenie rozsahu prijatých nápravných opatrení od vykonania auditu
 • stupeň EKR 7 poradenstvo v oblasti auditu
 • stupeň EKR 7 odborná príprava asistenta audítora
  Špecifikácia:
  Pod podmienkou absolvovania minimálne trojročnej praxe v profesii audítora (podľa Zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).
 • stupeň EKR 7 spolupráca s príslušnými odborníkmi a inštitúciami v oblasti overenia auditovaných dokumentov organizácie
  Špecifikácia:
  Daňový poradca, IT špecialista, poistný matematik, právnik a pod. Banky, pobočky zahraničnej banky, príslušné úrady, inštitúcie a pod.
 • stupeň EKR 7 evidencia a archivácia dokumentov súvisiacich s realizáciou auditu
 • stupeň EKR 7 hodnotenie efektívnosti interných kontrol organizácie
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o spôsobilosti na výkon auditu podľa zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie