Audítor

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Audítor overuje individuálnu účtovú závierku alebo konsolidovanú účtovnú závierku klienta a súlad výročnej správy s účtovnou závierkou. Poskytuje klientovi súvisiace služby podľa medzinárodných usmernení pre audit, uisťovacie služby a etiku, pričom vykonáva najmä nezávislé posúdenie správnosti a vierohodnosti finančných údajov klienta.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Audit Manager
Audit Officer
Externý audítor
Finančný audítor
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Zákon č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
viac...
ISCO-08
2411 - Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly
SK ISCO-08
2411003 - Audítor
Divízia SK NACE Rev. 2
Právne a účtovnícke činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Audítor

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
matematická gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy uskutočňovania auditu
Špecifikácia:
Metódy a techniky audítorských postupov.
7
finančné účtovníctvo
Špecifikácia:
Účtovníctvo v rozsahu potrebnom na výkon auditu.
7
účtovné doklady a ich evidencia
Špecifikácia:
Druhy účtovných dokladov a ich náležitosti.
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti auditu
7
účtovná závierka
Špecifikácia:
Súvaha - podstata, obsah, formy a druhy súvah, vplyv hospodárskych operácií na súvahu (účtovné prípady a výsledky hospodárenia, zisťovanie výsledku hospodárenia a pod.); Výkaz ziskov a strát; Poznámky; Overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie súladu individuálnej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou alebo súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou.
7
medzinárodné účtovné štandardy
Špecifikácia:
Medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo.
7
etický kódex audítora
7
metódy a postupy finančnej analýzy
7
informačné systémy riadenia
Špecifikácia:
V oblasti auditu, účtovníctva, vrátane riadenia organizácie (prevádzkové, zákaznícke a pod.). Systémy implementácie, prevádzky a riadenia bezpečnosti informačných systémov.
7
metódy a postupy riadenie rizika a vnútornej kontroly
7
audítorské štandardy, predpisy, normy
Špecifikácia:
Medzinárodné audítorské štandardy vydané Medzinárodnou federáciou účtovníkov (IFAC), s nimi súvisiace vyhlásenie a štandardy vzťahujúce na výkon auditu za podmienok ustanovených zákonom.
7
typy auditov
Špecifikácia:
Finančný audit, audit zhody, audit výkonnosti a pod.
7
pravidlá audítorskej dokumentácie
Špecifikácia:
Priebeh vykonaného auditu podľa medzinárodných audítorských štandardov, zmluva o audite, plán a program auditu, správa audítora, hodnotenie rizika, nezávislosti a ďalšie dokumenty súvisiace s priebehom vykonaného auditu.
7
právne predpisy a základné pojmy z oblasti daní
Špecifikácia:
Daň z príjmov, pridanej hodnoty, spotrebné dane a pod. Daňové pojmy: subjekt dane, objekt dane, základ dane, sadzba dane, zdaňovacie obdobie a pod.
7
postupy evidencie a archivácie účtovných dokladov
Špecifikácia:
Postupy analytickej, systematickej evidencie a pod. Postupy a princípy evidencie a archivácie dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi.
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti účtovníctva
Špecifikácia:
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a pod.
7
inventarizácia
Špecifikácia:
Druhy inventúry: dokladová a fyzická inventúra; druhy inventarizácie: riadna a mimoriadna. Inventarizačný rozdiel: prebytok, manko. Náležitosti inventúrneho súpisu a inventarizačného zápisu.
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
7
projektový manažment
Špecifikácia:
Metódy riadenia projektov, ich výhody a pod.
7
majetok podnikateľského subjektu
Špecifikácia:
Dlhodobý majetok, zásoby, ceniny, pohľadávky, záväzky, vlastné imanie, úvery a pod.
7
princípy daňovej sústavy, druhy daní
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
Špecifikácia:
Výpočty a vyhodnocovanie ekonomických ukazovateľov.
7
daňová sústava vo vzťahu k účtovníctvu
Špecifikácia:
Správa daní a poplatkov, daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, miestne dane, spotrebné dane, cestovné náhrady, daňový poriadok a pod. Daňové pojmy: subjekt dane, základ dane, zdaňovacie obdobie a pod.
7
postupy a metódy vedenia porád
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
personálny manažment
Špecifikácia:
Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
7
právna veda, právne princípy a zásady
Špecifikácia:
Napr. občianske právo, obchodné právo, finančné právo, pracovné právo a iné právne odvetvia ustanovené v skúšobnom poriadku.
6
ekonómia
Špecifikácia:
Základné vedomosti v oblasti mikroekonómie a makroekonómie.
6
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
6
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
matematické a štatistické metódy
Špecifikácia:
Využívané pri auditu a účtovníctve.
7
účtovné systémy (sústavy)
Špecifikácia:
Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.).
7
výsledok hospodárenia
Špecifikácia:
Podstata, význam hospodárenia. Faktory ovplyvňujúce výsledok hospodárenia a pod.
7
metódy a postupy hodnotenia výkonnosti organizácie
7
metódy financovania organizácie
Špecifikácia:
Vrátanie metód riadenia obežného kapitálu (zásoby, pohľadávky, záväzky a pod.).
7
metódy a postupy hodnotenia riadenia rizík v organizácii
7
princípy interných kontrol organizácie
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
koordinácia audítorských tímov
Špecifikácia:
Riadenie, koordinácia a kontrola výsledkov prác.
7
plánovanie činnosti auditu na mieste v oblasti manažmentu
Špecifikácia:
V súlade so všeobecnými programovými pravidlami auditu.
7
spracovanie záverečnej správy z auditu v oblasti manažmentu
Špecifikácia:
Hodnotenie realizovaného auditu na základe poskytnutej dokumentácie v súlade s osobitným predpisom alebo medzinárodnými účtovnými štandardmi. Návrh opatrení na elimináciu slabých stránok a posilnenie silných stránok.
7
kontrola dodržiavania právnych predpisov a účtovných štandardov v auditovanej organizácii
Špecifikácia:
Priamy výkon auditu.
7
výber zamestnancov do tímu
7
vymedzenie rozsahu vykonaného auditu a stanovenie priorít auditu
Špecifikácia:
Stanovenie podrobných fáz auditu s cieľom zabezpečiť efektívnosť a účinnosť procesu.
7
zhromažďovanie a príprava dokladov a dokumentácie súvisiacej s auditom
Špecifikácia:
Audítorská dokumentácia auditovanej spoločnosti: účtovná závierka (individuálna alebo konsolidovaná) výročná správa, alebo konsolidovaná výročná správa. Analýza rizík a príležitostí (SWOT analýza a pod.), politiky a celkového strategického smerovania spoločnosti.
7
overovanie správnosti vedenia účtovníctva
Špecifikácia:
Kontrola účtovnej závierky (individuálnej alebo konsolidovanej) a súladu výročnej správy. Overovanie účtovných výkazov na základe účtovania prvotných účtovných dokladov. Kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel, stanovísk a postupov pri tvorbe rozpočtov, správnosti údajov v účtovných dokladov a pod. Posudzovanie predpokladov na tvorbu prognóz v oblasti účtovníctva. Kontrola účtovného systému (kontrola dodržiavania obehu dokladov a ich formálnej a vecnej správnosti).
7
hodnotenie priebehu realizovaného auditu
7
zavádzanie pracovných noriem a postupov určených pre audit
7
účasť pri inventarizácii majetku a záväzkov auditovanej organizácie
Špecifikácia:
Vrátane kontroly inventarizačného súpisu, zistených nedostatkov a pod.
7
vypracovávanie odporúčaní vyplývajúcich z auditu
7
overenie rozsahu prijatých nápravných opatrení od vykonania auditu
7
poradenstvo v oblasti auditu
7
odborná príprava asistenta audítora
Špecifikácia:
Pod podmienkou absolvovania minimálne trojročnej praxe v profesii audítora (podľa Zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).
7
spolupráca s príslušnými odborníkmi a inštitúciami v oblasti overenia auditovaných dokumentov organizácie
Špecifikácia:
Daňový poradca, IT špecialista, poistný matematik, právnik a pod. Banky, pobočky zahraničnej banky, príslušné úrady, inštitúcie a pod.
7
evidencia a archivácia dokumentov súvisiacich s realizáciou auditu
7
hodnotenie efektívnosti interných kontrol organizácie
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o spôsobilosti na výkon auditu podľa zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 1)