Špecialista účtovník

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista účtovník

Špecialista účtovník rieši ucelené časti účtovného systému organizácie. Spolupracuje na príprave a aktualizácii interných účtových predpisov, finančných plánov, na spracovaní finančných výhľadov, účtovnej závierky a účtovných výkazov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Accountant Senior
Accounting Supervisor
Accounting Team Leader
Bookkeeper Specialist
Účtovník expert
Vedúci účtovného oddelenia
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2411 - Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly
SK ISCO-08 2411002 - Špecialista účtovník
Divízia SK NACE Rev. 2 Právne a účtovnícke činnosti
Príslušnosť k povolaniu Špecialista účtovníctva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 účtovné doklady a ich evidencia
  Špecifikácia:
  Druhy účtovných dokladov a ich náležitosti, zásady dokladovosti.
 • stupeň EKR 7 majetok podnikateľského subjektu
  Špecifikácia:
  Dlhodobý majetok, zásoby, ceniny, pohľadávky, záväzky, vlastné imanie, úvery a pod.
 • stupeň EKR 7 inventarizácia
  Špecifikácia:
  Dokladová a fyzická inventúra; inventarizácia a pod. Náležitosti inventúrneho súpisu a inventarizačného zápisu.
 • stupeň EKR 7 princípy daňovej sústavy, druhy daní
 • stupeň EKR 7 princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
 • stupeň EKR 7 finančná analýza, ekonomické bilancie
  Špecifikácia:
  Výpočty a vyhodnocovanie ekonomických ukazovateľov.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 účtovná závierka
  Špecifikácia:
  Súvaha; výkaz ziskov a strát, poznámky (vrátane prehľadu peňažných tokov - Cash flow).
 • stupeň EKR 7 podniková ekonomika
  Špecifikácia:
  Formy podnikania, podnikateľskej činnosti a pod.
 • stupeň EKR 7 daňová sústava vo vzťahu k účtovníctvu
  Špecifikácia:
  Správa daní a poplatkov, daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, miestne dane, spotrebné dane, cestovné náhrady, daňový poriadok a pod. Daňové pojmy: subjekt dane, základ dane, zdaňovacie obdobie a pod.
 • stupeň EKR 7 postupy evidencie a archivácie účtovných dokladov
  Špecifikácia:
  Analytická a syntetická evidencia a pod., evidencia a archivácia dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi.
 • stupeň EKR 7 metodika a postupy účtovania
  Špecifikácia:
  Napr. slovenské účtovné postupy, medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) a pod.
 • stupeň EKR 4 pravidlá a postupy skartácie
 • stupeň EKR 4 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 7 účtovné systémy (sústavy)
  Špecifikácia:
  Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.); jednoduché účtovníctvo.
 • stupeň EKR 7 účtovné zápisy a účtovné knihy
  Špecifikácia:
  Účtovné knihy (denník, hlavná kniha) a ich náležitosti.
 • stupeň EKR 7 výsledok hospodárenia
  Špecifikácia:
  Podstata, význam hospodárenia. Faktory ovplyvňujúce výsledok hospodárenia a pod.
 • stupeň EKR 7 účtovné programy
  Špecifikácia:
  Podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy.
 • stupeň EKR 7 systém a zásady organizácie účtovníckych prác
 • stupeň EKR 7 matematické a štatistické metódy
  Špecifikácia:
  V oblasti účtovníctva.
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy finančného plánovania
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti účtovníctva
  Špecifikácia:
  Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Cestovné náhrady; Obchodný zákonník; Zákon o sociálnom fonde a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 vedenie tímu účtovníkov
 • stupeň EKR 7 podieľanie sa na príprave rozpočtu organizácie, vrátane vyhodnocovania jeho plnenia
 • stupeň EKR 7 vytváranie a zavádzanie účtovného systému v organizácii
 • stupeň EKR 7 stanovovanie, plánovanie a optimalizácia investičných zámerov organizácie
 • stupeň EKR 7 finančné plánovanie organizácie
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie, organizácia, kontrola včasného a správneho obehu účtovných dokladov v zmysle interných predpisov
 • stupeň EKR 7 príprava metodických pokynov a interných smerníc usmerňujúcich postupy účtovania
  Špecifikácia:
  Pravidlá, metodiky a kontrolné mechanizmy týkajúce sa účtovníctva v zmysle slovenských a medzinárodných štandardov.
 • stupeň EKR 7 koordinácia, organizácia prác spojených s overením účtovnej závierky audítorom
  Špecifikácia:
  Vrátane prípravy písomností a podkladov.
 • stupeň EKR 7 kontrola vecných a formálnych náležitostí účtovných dokladov
 • stupeň EKR 7 inventarizácia aktív a pasív, vrátane zaúčtovania inventarizačných rozdielov
  Špecifikácia:
  Vrátane vypracovania inventúrneho súpisu majetku organizácie.
 • stupeň EKR 7 vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s účtovníctvom
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie poradenskej činnosti v oblasti účtovníctva
  Špecifikácia:
  Pre nižšie organizačné celky, a to v oblasti metodiky účtovania, platnej legislatívy, správnej interpretácie účtovných predpisov a pod.
 • stupeň EKR 7 spolupráca na zostavovaní účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a účtovných výkazov
  Špecifikácia:
  Podľa slovenských účtovných predpisov a medzinárodných štandardov IFRS.
 • stupeň EKR 7 sumarizácia účtovných informácií na riadenie organizácie
 • stupeň EKR 7 spracovávanie finančných analýz organizácie
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky
 • stupeň EKR 7 spolupráca s príslušnými inštitúciami v oblasti účtovníctva
  Špecifikácia:
  Daňový úrad a iné inštitúcie (banky, poisťovne a pod.).

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie