Špecialista účtovník

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista účtovník rieši ucelené časti účtovného systému organizácie. Spolupracuje na príprave a aktualizácii interných účtových predpisov, finančných plánov, na spracovaní finančných výhľadov, účtovnej závierky a účtovných výkazov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Accountant Senior
Accounting Supervisor
Accounting Team Leader
Bookkeeper Specialist
Účtovník expert
Vedúci účtovného oddelenia
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2411 - Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly
SK ISCO-08
2411002 - Špecialista účtovník
Divízia SK NACE Rev. 2
Právne a účtovnícke činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista účtovníctva

Kompetencie

finančná a ekonomická gramotnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
účtovné doklady a ich evidencia
Špecifikácia:
Druhy účtovných dokladov a ich náležitosti, zásady dokladovosti.
7
majetok podnikateľského subjektu
Špecifikácia:
Dlhodobý majetok, zásoby, ceniny, pohľadávky, záväzky, vlastné imanie, úvery a pod.
7
inventarizácia
Špecifikácia:
Dokladová a fyzická inventúra; inventarizácia a pod. Náležitosti inventúrneho súpisu a inventarizačného zápisu.
7
princípy daňovej sústavy, druhy daní
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
Špecifikácia:
Výpočty a vyhodnocovanie ekonomických ukazovateľov.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
účtovná závierka
Špecifikácia:
Súvaha; výkaz ziskov a strát, poznámky (vrátane prehľadu peňažných tokov - Cash flow).
7
podniková ekonomika
Špecifikácia:
Formy podnikania, podnikateľskej činnosti a pod.
7
daňová sústava vo vzťahu k účtovníctvu
Špecifikácia:
Správa daní a poplatkov, daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, miestne dane, spotrebné dane, cestovné náhrady, daňový poriadok a pod. Daňové pojmy: subjekt dane, základ dane, zdaňovacie obdobie a pod.
7
postupy evidencie a archivácie účtovných dokladov
Špecifikácia:
Analytická a syntetická evidencia a pod., evidencia a archivácia dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi.
7
metodika a postupy účtovania
Špecifikácia:
Napr. slovenské účtovné postupy, medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) a pod.
7
pravidlá a postupy skartácie
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
účtovné systémy (sústavy)
Špecifikácia:
Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.); jednoduché účtovníctvo.
7
účtovné zápisy a účtovné knihy
Špecifikácia:
Účtovné knihy (denník, hlavná kniha) a ich náležitosti.
7
výsledok hospodárenia
Špecifikácia:
Podstata, význam hospodárenia. Faktory ovplyvňujúce výsledok hospodárenia a pod.
7
účtovné programy
Špecifikácia:
Podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy.
7
systém a zásady organizácie účtovníckych prác
7
matematické a štatistické metódy
Špecifikácia:
V oblasti účtovníctva.
7
metódy a postupy finančného plánovania
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti účtovníctva
Špecifikácia:
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Cestovné náhrady; Obchodný zákonník; Zákon o sociálnom fonde a pod.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vedenie tímu účtovníkov
7
podieľanie sa na príprave rozpočtu organizácie, vrátane vyhodnocovania jeho plnenia
7
vytváranie a zavádzanie účtovného systému v organizácii
7
stanovovanie, plánovanie a optimalizácia investičných zámerov organizácie
7
finančné plánovanie organizácie
7
zabezpečovanie, organizácia, kontrola včasného a správneho obehu účtovných dokladov v zmysle interných predpisov
7
príprava metodických pokynov a interných smerníc usmerňujúcich postupy účtovania
Špecifikácia:
Pravidlá, metodiky a kontrolné mechanizmy týkajúce sa účtovníctva v zmysle slovenských a medzinárodných štandardov.
7
koordinácia, organizácia prác spojených s overením účtovnej závierky audítorom
Špecifikácia:
Vrátane prípravy písomností a podkladov.
7
kontrola vecných a formálnych náležitostí účtovných dokladov
7
inventarizácia aktív a pasív, vrátane zaúčtovania inventarizačných rozdielov
Špecifikácia:
Vrátane vypracovania inventúrneho súpisu majetku organizácie.
7
vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s účtovníctvom
7
zabezpečovanie poradenskej činnosti v oblasti účtovníctva
Špecifikácia:
Pre nižšie organizačné celky, a to v oblasti metodiky účtovania, platnej legislatívy, správnej interpretácie účtovných predpisov a pod.
7
spolupráca na zostavovaní účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a účtovných výkazov
Špecifikácia:
Podľa slovenských účtovných predpisov a medzinárodných štandardov IFRS.
7
sumarizácia účtovných informácií na riadenie organizácie
7
spracovávanie finančných analýz organizácie
7
vyhodnocovanie účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky
7
spolupráca s príslušnými inštitúciami v oblasti účtovníctva
Špecifikácia:
Daňový úrad a iné inštitúcie (banky, poisťovne a pod.).
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.