Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti cenotvorby

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti cenotvorby

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti cenotvorby riadi, kontroluje a metodicky podporuje procesy kalkulácií a tvorby cien tovarov/služieb. Organizuje a koordinuje činnosti útvaru zodpovedajúceho za tvorbu kalkulácií a návrhu cien výrobkov a služieb, za cenovú dokumentáciu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Price Strategy Specialist
Vedúci útvaru kalkulácií, cien a nákladov
Vedúci útvaru tvorby cien
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 1211 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti financií
SK ISCO-08 1211005 - Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti cenotvorby
Príslušnosť k povolaniu Finančný manažér

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
  Špecifikácia:
  Cena a jej tvorba (faktory ovplyvňujúce cenu, prístupy smerujúce k určovaniu ceny, postupy určovania cien, stratégie cenových úprav a pod.).
 • stupeň EKR 7 podniková ekonomika
 • stupeň EKR 7 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
  Špecifikácia:
  Normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy a pod.
 • stupeň EKR 7 účtovné doklady a ich evidencia
  Špecifikácia:
  Druhy účtovných dokladov a ich náležitosti, zásady dokladovosti.
 • stupeň EKR 7 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 7 metodika a postupy účtovania
  Špecifikácia:
  Napr. slovenské účtovné postupy, medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) a pod.
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 7 projektový manažment
 • stupeň EKR 7 personálny manažment
  Špecifikácia:
  Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
 • stupeň EKR 7 manažment rizík
 • stupeň EKR 6 dodávateľsko-odberateľské vzťahy
  Špecifikácia:
  Vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom, ich pohľadávky a záväzky.
 • stupeň EKR 6 postupy evidencie a archivácie účtovných dokladov
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a pojmy v oblasti stanovovania cien
  Špecifikácia:
  Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách znení neskorších predpisov, Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 7 matematické a štatistické metódy
 • stupeň EKR 7 účtovné systémy (sústavy)
  Špecifikácia:
  Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.); jednoduché účtovníctvo.
 • stupeň EKR 7 účtovné programy
  Špecifikácia:
  Podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy.
 • stupeň EKR 7 postupy kalkulácie nákladov
  Špecifikácia:
  Druhy kalkulácií, kalkulačné metódy, princípy tvorby kalkulácií, kalkulačný vzorec, rozvrhová základňa, členenie nákladov, kalkulačné jednotky a výkony a pod.
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy prípravy plánov a prognóz

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 vedenie tímu odborných pracovníkov pre tvorbu kalkulácií, cien a vyhodnocovania nákladov
 • stupeň EKR 7 výber zamestnancov do tímu
 • stupeň EKR 7 zostavovanie cenovej stratégie výrobkov/služieb
 • stupeň EKR 7 tvorba metodických postupov v oblasti cenotvorby
 • stupeň EKR 7 riešenie vzniknutých nezrovnalostí súvisiacich s tvorbou cien tovarov/služieb
 • stupeň EKR 7 tvorba analýz a správ o vývoji cenových relácií konkurenčných spoločností na trhu
 • stupeň EKR 7 kontrola a vyhodnocovanie analýz vývoja nákladov súvisiacich so stanovovaním ceny výrobkov/služieb
 • stupeň EKR 7 určenie metód kalkulácií a kalkulačných vzorcov v oblasti stanovenia cien výrobkov/služieb
  Špecifikácia:
  Tvorba cenových normatívov, kalkulačných vzorcov, cenových katalógov a ich aktualizácia pri zmene podmienok, za ktorých boli stanovené.
 • stupeň EKR 7 navrhovanie aplikácií nových kalkulačných systémov v oblasti nákladov a cien
 • stupeň EKR 7 kontrola nákladových a ďalších kalkulačných podkladov súvisiacich s cenotvorbou výrobkov/služieb
 • stupeň EKR 7 porovnávanie plánovaných a skutočných nákladov, vrátane kontroly dodržiavania stanovených nákladov
 • stupeň EKR 7 kontrola a vyhodnocovanie návrhov cien výrobkov/služieb
  Špecifikácia:
  Napr. cenovej ponuky výrobkov/služieb, vrátane určenia ziskovej marže, vnútropodnikových cien (napr. materiál, služby práce, nedokončená výroba, výroky, služby, tovar a jednotlivé investičné celky), režijné náklady a pod.
 • stupeň EKR 7 spolupráca na príprave a aktualizácii interných predpisov v oblasti kalkulácií nákladov a určovania cien
 • stupeň EKR 7 príprava podkladov na analýzy a štatistiky týkajúce sa kalkulácií, cien a nákladov
 • stupeň EKR 7 vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s tvorbou kalkulácií, cien a nákladov
 • stupeň EKR 7 spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie v oblasti stanovenia kalkulácií, cien a nákladov
 • stupeň EKR 7 spolupráca s príslušnými inštitúciami v oblasti stanovenia kalkulácií, cien a nákladov
  Špecifikácia:
  Príslušné ministerstvo, regulačný úrad a pod.
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch
 • stupeň EKR 7 aktualizácia cenových kalkulácii v súvislaosti so zmenou skutočných nákladov
 • stupeň EKR 7 aktualizácia cenových ponúk výrobkov/služieb v súlade s aktualizáciou cenovej kalkulácie
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri bilančnej analýze hospodárskych výsledkoch organizácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie