Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti cenotvorby

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti cenotvorby riadi, kontroluje a metodicky podporuje procesy kalkulácií a tvorby cien tovarov/služieb. Organizuje a koordinuje činnosti útvaru zodpovedajúceho za tvorbu kalkulácií a návrhu cien výrobkov a služieb, za cenovú dokumentáciu.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Price Strategy Specialist
Vedúci útvaru kalkulácií, cien a nákladov
Vedúci útvaru tvorby cien
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
1211 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti financií
SK ISCO-08
1211005 - Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti cenotvorby
Príslušnosť k povolaniu
Finančný manažér

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
matematická gramotnosť
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
vedenie ľudí
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
Špecifikácia:
Cena a jej tvorba (faktory ovplyvňujúce cenu, prístupy smerujúce k určovaniu ceny, postupy určovania cien, stratégie cenových úprav a pod.).
7
podniková ekonomika
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Špecifikácia:
Normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy a pod.
7
účtovné doklady a ich evidencia
Špecifikácia:
Druhy účtovných dokladov a ich náležitosti, zásady dokladovosti.
7
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
7
metodika a postupy účtovania
Špecifikácia:
Napr. slovenské účtovné postupy, medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) a pod.
7
postupy a metódy vedenia porád
7
projektový manažment
7
personálny manažment
Špecifikácia:
Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
7
manažment rizík
7
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Špecifikácia:
Vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom, ich pohľadávky a záväzky.
6
postupy evidencie a archivácie účtovných dokladov
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
právne predpisy a pojmy v oblasti stanovovania cien
Špecifikácia:
Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách znení neskorších predpisov, Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
7
matematické a štatistické metódy
7
účtovné systémy (sústavy)
Špecifikácia:
Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.); jednoduché účtovníctvo.
7
účtovné programy
Špecifikácia:
Podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy.
7
postupy kalkulácie nákladov
Špecifikácia:
Druhy kalkulácií, kalkulačné metódy, princípy tvorby kalkulácií, kalkulačný vzorec, rozvrhová základňa, členenie nákladov, kalkulačné jednotky a výkony a pod.
7
metódy a postupy prípravy plánov a prognóz
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vedenie tímu odborných pracovníkov pre tvorbu kalkulácií, cien a vyhodnocovania nákladov
7
výber zamestnancov do tímu
7
zostavovanie cenovej stratégie výrobkov/služieb
7
tvorba metodických postupov v oblasti cenotvorby
7
riešenie vzniknutých nezrovnalostí súvisiacich s tvorbou cien tovarov/služieb
7
tvorba analýz a správ o vývoji cenových relácií konkurenčných spoločností na trhu
7
kontrola a vyhodnocovanie analýz vývoja nákladov súvisiacich so stanovovaním ceny výrobkov/služieb
7
určenie metód kalkulácií a kalkulačných vzorcov v oblasti stanovenia cien výrobkov/služieb
Špecifikácia:
Tvorba cenových normatívov, kalkulačných vzorcov, cenových katalógov a ich aktualizácia pri zmene podmienok, za ktorých boli stanovené.
7
navrhovanie aplikácií nových kalkulačných systémov v oblasti nákladov a cien
7
kontrola nákladových a ďalších kalkulačných podkladov súvisiacich s cenotvorbou výrobkov/služieb
7
porovnávanie plánovaných a skutočných nákladov, vrátane kontroly dodržiavania stanovených nákladov
7
kontrola a vyhodnocovanie návrhov cien výrobkov/služieb
Špecifikácia:
Napr. cenovej ponuky výrobkov/služieb, vrátane určenia ziskovej marže, vnútropodnikových cien (napr. materiál, služby práce, nedokončená výroba, výroky, služby, tovar a jednotlivé investičné celky), režijné náklady a pod.
7
spolupráca na príprave a aktualizácii interných predpisov v oblasti kalkulácií nákladov a určovania cien
7
príprava podkladov na analýzy a štatistiky týkajúce sa kalkulácií, cien a nákladov
7
vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s tvorbou kalkulácií, cien a nákladov
7
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie v oblasti stanovenia kalkulácií, cien a nákladov
7
spolupráca s príslušnými inštitúciami v oblasti stanovenia kalkulácií, cien a nákladov
Špecifikácia:
Príslušné ministerstvo, regulačný úrad a pod.
7
kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch
7
aktualizácia cenových kalkulácii v súvislaosti so zmenou skutočných nákladov
7
aktualizácia cenových ponúk výrobkov/služieb v súlade s aktualizáciou cenovej kalkulácie
7
spolupráca pri bilančnej analýze hospodárskych výsledkoch organizácie
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.