Montážny pracovník vo výrobe nábytku

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Montážny pracovník vo výrobe nábytku

Montážny pracovník vo výrobe nábytku vykonáva montáž komponentov vo výrobe nábytku.

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Montážnik vo výrobe nábytku Montážny operátor vo výrobe nábytku
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 8219 - Montážni pracovníci inde neuvedení
SK ISCO-08 8219004 - Montážny pracovník vo výrobe nábytku
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba nábytku
Príslušnosť k povolaniu Montážny pracovník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia montáže, demontáže a opráv v oblasti výroby nábytku
 • stupeň EKR 3 druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
 • stupeň EKR 3 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 3 materiály a polotovary používané na výrobu nábytku a interiérových doplnkov
 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v oblasti výroby nábytku
 • stupeň EKR 3 technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 3 nábytok
  Špecifikácia:
  Konštrukcia a typológia nábytku.
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
  Špecifikácia:
  Stroje a zariadenia pri montážnych prácach vo výrobe nábytku.
 • stupeň EKR 3 normy a normatívy v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v oblasti spracovania dreva
 • stupeň EKR 3 zásady vedenia technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby nábytku

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a v technických podkladoch na výrobu a montáž nábytkárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 voľba postupu práce, nástrojov, náradia, pomôcok na výrobu a montáž nábytkárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 montáž a kompletizácia nábytkárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 opravy, montáže, demontáže nábytkárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 výstupná kontrola nábytkárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 nastavovanie, obsluha a údržba drevoobrábacích strojov, ručného elektrického náradia, strojov a strojných zariadení v nábytkárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Pri montáži/demontáži nábytkárskych výrobkov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie