Montážny pracovník vo výrobe nábytku

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Montážny pracovník vo výrobe nábytku vykonáva montáž komponentov vo výrobe nábytku.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy
Montážnik vo výrobe nábytku Montážny operátor vo výrobe nábytku
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
8219 - Montážni pracovníci inde neuvedení
SK ISCO-08
8219004 - Montážny pracovník vo výrobe nábytku
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba nábytku
Príslušnosť k povolaniu
Montážny pracovník

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
technická gramotnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
samostatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia montáže, demontáže a opráv v oblasti výroby nábytku
3
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
3
materiály a polotovary používané na výrobu nábytku a interiérových doplnkov
3
technické kreslenie v oblasti výroby nábytku
3
technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
3
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
3
nábytok
Špecifikácia:
Konštrukcia a typológia nábytku.
3
stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
Špecifikácia:
Stroje a zariadenia pri montážnych prácach vo výrobe nábytku.
3
normy a normatívy v drevospracujúcej výrobe
3
technické kreslenie v oblasti spracovania dreva
3
zásady vedenia technickej dokumentácie
3
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby nábytku
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch na výrobu a montáž nábytkárskych výrobkov
3
voľba postupu práce, nástrojov, náradia, pomôcok na výrobu a montáž nábytkárskych výrobkov
3
montáž a kompletizácia nábytkárskych výrobkov
3
opravy, montáže, demontáže nábytkárskych výrobkov
3
výstupná kontrola nábytkárskych výrobkov
3
nastavovanie, obsluha a údržba drevoobrábacích strojov, ručného elektrického náradia, strojov a strojných zariadení v nábytkárskej výrobe
Špecifikácia:
Pri montáži/demontáži nábytkárskych výrobkov.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.