Montážny pracovník drevených konštrukcií

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Montážny pracovník drevených konštrukcií

Montážny pracovník drevených konštrukcií montuje a opravuje rôzne drevené konštrukcie (napr. nosníky, panely, rámy, oblúky a pod.), drevené stavby (krovy, steny, schody a pod.).

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Montážny pracovník drevených stavieb
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 8219 - Montážni pracovníci inde neuvedení
SK ISCO-08 8219005 - Montážny pracovník drevených konštrukcií
Divízia SK NACE Rev. 2 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Príslušnosť k povolaniu Stolár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 metódy hydrotermickej úpravy a ochrany reziva
 • stupeň EKR 3 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
  Špecifikácia:
  Nakladanie s odpadmi.
 • stupeň EKR 3 šikmé strešné konštrukcie
  Špecifikácia:
  Krovy, väzníky a používané tesárske konštrukčné spoje.
 • stupeň EKR 3 stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
  Špecifikácia:
  Steny, priečky, deliace steny, schody a pod.
 • stupeň EKR 3 technológia výroby drevených konštrukcií
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby drevených konštrukcií
 • stupeň EKR 3 materiály a polotovary na drevené konštrukcie
  Špecifikácia:
  Druhy materiálov, ich vlastnosti a použitie, spojovacie, kotviace a upevňovacie prostriedky a ich použitie.
 • stupeň EKR 3 normy a normatívy v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 3 technológia tesárskych prác
 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Výkresy šikmých striech a pod.
 • stupeň EKR 3 metódy a postupy povrchovej úpravy drevených konštrukcií
  Špecifikácia:
  Druhy, materiály, použitie, spôsoby nanášania.
 • stupeň EKR 3 technická dokumentácia drevených konštrukcií budov
  Špecifikácia:
  Výkresy šikmých striech a pod.
 • stupeň EKR 3 pracovné pomôcky, náradie, stroje a zariadenia na výrobu a montáž drevených konštrukcií
  Špecifikácia:
  Druhy a ich použitie.
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 technologické postupy opracovania dreva
  Špecifikácia:
  Technologické postupy ručného a strojového opracovania dreva (rezanie, hobľovanie, frézovanie, ohýbanie, brúsenie, vŕtanie a pod.).

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 montáž, demontáž, ošetrovanie a oprava drevených tesárskych konštrukcií
 • stupeň EKR 3 nastavovanie, obsluha a údržba náradia, strojov a zariadení pri výrobe a montáži drevených konštrukcií
 • stupeň EKR 3 čítanie stavebných výkresov drevených konštrukcií budov a drevostavieb
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 výpočet, rozmeriavanie a rozkresľovanie tesárskych spojov na drevených konštrukciách
 • stupeň EKR 3 meranie a orysovanie drevených prvkov konštrukcií budov a ich výroba/zhotovenie
 • stupeň EKR 3 spájanie drevených konštrukcií tesárskymi spojmi, drevenými a kovovými spojovacími, kotviacimi a upevňovacími prostriedkami
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a technických podkladoch pre montáž a demontáž drevených konštrukcií budov
 • stupeň EKR 2 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri práci vo výškach a ochrany pred požiarom
  Špecifikácia:
  Používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pri montáži drevených konštrukcií budov a drevostavieb.
 • stupeň EKR 2 povrchová úprava dreva a materiálov na báze dreva
  Špecifikácia:
  Posudzovanie stavu podkladu pred nanášaním náterových hmôt na drevo, stanovenie spôsobu prípravy podkladu. Príprava, riedenie a miešanie náterových hmôt pred ich aplikáciou na drevo.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Oprávnenie na prácu vo výškach podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie