Operátor strojov pri výrobe aglomerovaných materiálov na báze dreva

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor strojov pri výrobe aglomerovaných materiálov na báze dreva

Operátor strojov pri výrobe aglomerovaných materiálov na báze dreva obsluhuje stroje a zariadenia na výrobu aglomerovaných materiálov.

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Bukaskár, Drevotrieskár, Obsluha bukasky, Obsluha drevotriesky
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 8172 - Operátori zariadení na spracovanie dreva
SK ISCO-08 8172005 - Operátor strojov pri výrobe aglomerovaných materiálov na báze dreva
Divízia SK NACE Rev. 2 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Príslušnosť k povolaniu Operátor spracovania dreva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
 • stupeň EKR 4 stroje na výrobu aglomerovaných materiálov
 • stupeň EKR 4 technologické postupy spracovania dreva
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
 • stupeň EKR 4 technológie výroby drevárskych materiálov, polotovarov a výrobkov
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 voľba materiálu, technologických postupov, nástrojov, strojov a zariadení pri výrobe aglomerovaných materiálov z dreva
 • stupeň EKR 4 obsluha liniek na lisovanie, formátovanie, egalizovanie a triedenie aglomerovaných dosiek
 • stupeň EKR 4 nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení na výrobu aglomerovaných materiálov na báze dreva
 • stupeň EKR 4 obsluha liniek na povrchovú úpravu aglomerovaných dosiek
 • stupeň EKR 4 príprava drevených materiálov na výrobu aglomerovaných materiálov na báze dreva
 • stupeň EKR 4 evidencia aglomerovaných materiálov
 • stupeň EKR 4 posudzovanie kvality a kontrola aglomerovaných materiálov v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 4 riadenie ovládacích panelov a programovanie plnoautomatizovaných liniek na výrobu drevotrieskových dosiek v rámci obsluhy drevárskych strojov a zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie