Operátor strojov pri výrobe aglomerovaných materiálov na báze dreva

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor strojov pri výrobe aglomerovaných materiálov na báze dreva obsluhuje stroje a zariadenia na výrobu aglomerovaných materiálov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy
Bukaskár, Drevotrieskár, Obsluha bukasky, Obsluha drevotriesky
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
8172 - Operátori zariadení na spracovanie dreva
SK ISCO-08
8172005 - Operátor strojov pri výrobe aglomerovaných materiálov na báze dreva
Divízia SK NACE Rev. 2
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Príslušnosť k povolaniu
Operátor spracovania dreva

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
osobnostný rozvoj
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
4
stroje na výrobu aglomerovaných materiálov
4
technologické postupy spracovania dreva
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
4
technológie výroby drevárskych materiálov, polotovarov a výrobkov
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
4
stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
voľba materiálu, technologických postupov, nástrojov, strojov a zariadení pri výrobe aglomerovaných materiálov z dreva
4
obsluha liniek na lisovanie, formátovanie, egalizovanie a triedenie aglomerovaných dosiek
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení na výrobu aglomerovaných materiálov na báze dreva
4
obsluha liniek na povrchovú úpravu aglomerovaných dosiek
4
príprava drevených materiálov na výrobu aglomerovaných materiálov na báze dreva
4
evidencia aglomerovaných materiálov
4
posudzovanie kvality a kontrola aglomerovaných materiálov v drevospracujúcej výrobe
4
riadenie ovládacích panelov a programovanie plnoautomatizovaných liniek na výrobu drevotrieskových dosiek v rámci obsluhy drevárskych strojov a zariadení
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.