Operátor strojov v nábytkárskej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor strojov v nábytkárskej výrobe

Operátor strojov v nábytkárskej výrobe obsluhuje stroje a zariadenia na výrobu nábytku.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Obsluha strojov v nábytkárskej výrobe
Pracovník pre obsluhu strojov v nábytkárskej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 8172 - Operátori zariadení na spracovanie dreva
SK ISCO-08 8172004 - Operátor strojov v nábytkárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba nábytku
Príslušnosť k povolaniu Operátor spracovania dreva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technologické postupy spracovania dreva
  Špecifikácia:
  Rezanie, hobľovanie, frézovanie, ohýbanie, brúsenie, vŕtanie, dyhovanie.
 • stupeň EKR 4 nábytok
  Špecifikácia:
  Druhy nábytku a jeho konštrukcia.
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby nábytku
 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v oblasti výroby nábytku
 • stupeň EKR 4 materiály a polotovary používané na výrobu nábytku a interiérových doplnkov
  Špecifikácia:
  Druhy materiálov, ich vlastnosti, spracovanie a použitie, spôsoby spájania, zhotovovania povrchovej úpravy drevených materiálov a polotovarov v nábytkárskej výrobe.
 • stupeň EKR 4 technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
 • stupeň EKR 4 typológia nábytku
 • stupeň EKR 4 konštrukcia nábytku
  Špecifikácia:
  Druhy, časti, rozmery, materiály.
 • stupeň EKR 4 technické normy, podklady v nábytkárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 stroje, zariadenia a výrobné linky vo výrobe nábytku
  Špecifikácia:
  Funkcie strojov/zariadení/výrobných liniek (na rezanie, hobľovanie, frézovanie, ohýbanie, brúsenie, vŕtanie, laminovanie, lisovanie a pod.).
 • stupeň EKR 4 druhy technickej dokumentácie a zásady jej vyhotovenia
  Špecifikácia:
  V nábytkárskej oblasti.
 • stupeň EKR 4 povrchová úprava materiálov, polotovarov a výrobkov v nábytkárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Príprava podkladov rôznych materiálov, brúsenie, tmelenie, morenie, bielenie, nátery s rôznymi konečnými úpravami (matný, lesklý a pod.).
 • stupeň EKR 3 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
  Špecifikácia:
  Spôsoby spracovania, využitia a likvidácie odpadov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 výber a kontrola vstupného materiálu a polotovarov v nábytkárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 nastavovanie, obsluha a údržba drevoobrábacích strojov, ručného elektrického náradia, strojov a strojných zariadení v nábytkárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Obrábanie a spájanie materiálov z dreva, plastov a pod. (rezanie, hobľovanie, tvarovanie, dlabanie, vŕtanie, brúsenie, lepenie, dyhovanie a pod.).
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a technických podkladoch v nábytkárskej a drevárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 výstupná kontrola nábytkárskych výrobkov
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti práce, používanie osobných ochranných pracovných pomôcok v nábytkárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 voľba materiálu, technologických postupov, náradia, nástrojov, strojov a zariadení v nábytkárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 stanovovanie druhov polotovarov a množstva materiálu podľa technickej dokumentácie pre drevársku a nábytkársku výrobu
 • stupeň EKR 3 povrchová úprava dreva a materiálov na báze dreva
  Špecifikácia:
  Postupy zhotovovania a nanášania jednotlivých druhov náterov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie