Operátor strojov v nábytkárskej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor strojov v nábytkárskej výrobe obsluhuje stroje a zariadenia na výrobu nábytku.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy
Obsluha strojov v nábytkárskej výrobe
Pracovník pre obsluhu strojov v nábytkárskej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
8172 - Operátori zariadení na spracovanie dreva
SK ISCO-08
8172004 - Operátor strojov v nábytkárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba nábytku
Príslušnosť k povolaniu
Operátor spracovania dreva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E
rozhodovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technologické postupy spracovania dreva
Špecifikácia:
Rezanie, hobľovanie, frézovanie, ohýbanie, brúsenie, vŕtanie, dyhovanie.
4
nábytok
Špecifikácia:
Druhy nábytku a jeho konštrukcia.
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby nábytku
4
technické kreslenie v oblasti výroby nábytku
4
materiály a polotovary používané na výrobu nábytku a interiérových doplnkov
Špecifikácia:
Druhy materiálov, ich vlastnosti, spracovanie a použitie, spôsoby spájania, zhotovovania povrchovej úpravy drevených materiálov a polotovarov v nábytkárskej výrobe.
4
technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
4
typológia nábytku
4
konštrukcia nábytku
Špecifikácia:
Druhy, časti, rozmery, materiály.
4
technické normy, podklady v nábytkárskej výrobe
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
stroje, zariadenia a výrobné linky vo výrobe nábytku
Špecifikácia:
Funkcie strojov/zariadení/výrobných liniek (na rezanie, hobľovanie, frézovanie, ohýbanie, brúsenie, vŕtanie, laminovanie, lisovanie a pod.).
4
druhy technickej dokumentácie a zásady jej vyhotovenia
Špecifikácia:
V nábytkárskej oblasti.
4
povrchová úprava materiálov, polotovarov a výrobkov v nábytkárskej výrobe
Špecifikácia:
Príprava podkladov rôznych materiálov, brúsenie, tmelenie, morenie, bielenie, nátery s rôznymi konečnými úpravami (matný, lesklý a pod.).
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Špecifikácia:
Spôsoby spracovania, využitia a likvidácie odpadov.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
výber a kontrola vstupného materiálu a polotovarov v nábytkárskej výrobe
4
nastavovanie, obsluha a údržba drevoobrábacích strojov, ručného elektrického náradia, strojov a strojných zariadení v nábytkárskej výrobe
Špecifikácia:
Obrábanie a spájanie materiálov z dreva, plastov a pod. (rezanie, hobľovanie, tvarovanie, dlabanie, vŕtanie, brúsenie, lepenie, dyhovanie a pod.).
4
orientácia v normách a technických podkladoch v nábytkárskej a drevárskej výrobe
4
výstupná kontrola nábytkárskych výrobkov
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti práce, používanie osobných ochranných pracovných pomôcok v nábytkárskej výrobe
4
voľba materiálu, technologických postupov, náradia, nástrojov, strojov a zariadení v nábytkárskej výrobe
4
stanovovanie druhov polotovarov a množstva materiálu podľa technickej dokumentácie pre drevársku a nábytkársku výrobu
4
povrchová úprava dreva a materiálov na báze dreva
Špecifikácia:
Postupy zhotovovania a nanášania jednotlivých druhov náterov.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.