Operátor impregnácie reziva

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor impregnácie reziva

Operátor impregnácie reziva obsluhuje a kontroluje proces sušenia a impregnácie reziva v drevospracujúcej výrobe.

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Sušiarnik, Sušiarenský technik, Pracovník sušiarne, Pracovník impregnácie
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 8172 - Operátori zariadení na spracovanie dreva
SK ISCO-08 8172003 - Operátor impregnácie dreva
Divízia SK NACE Rev. 2 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Príslušnosť k povolaniu Operátor spracovania dreva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania reziva
  Špecifikácia:
  Normy týkajúce sa pracovania reziva.
 • stupeň EKR 4 technológie sušenia reziva
 • stupeň EKR 4 technológie impregnácie reziva
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
  Špecifikácia:
  Stroje: vákuovo-tlakový kotol, sušiarne: veľkokapacitné automatické, tunelové, komorové a mikrovlnové
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 4 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 4 technológie výroby drevárskych materiálov, polotovarov a výrobkov
 • stupeň EKR 4 metódy hydrotermickej úpravy a ochrany reziva
 • stupeň EKR 4 technológie v oblasti spracovania reziva

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 príprava a voľba impregnačných látok určených na impregnáciu
 • stupeň EKR 4 obsluha strojov a zariadení na impregnáciu reziva
 • stupeň EKR 4 posudzovanie hodnôt a kontrola parametrov počas procesu sušenia drevárskych materiálov a polotovarov
 • stupeň EKR 4 posudzovanie hodnôt a kontrola parametrov počas procesu impregnácie drevárskych materiálov a polotovarov
 • stupeň EKR 4 evidencia vstupných a výstupných materiálov a polotovarov zo sušiarne a impregnácie
 • stupeň EKR 4 starostlivosť, kontrola, nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení určených na sušenie drevárskych materiálov a polotovarov
 • stupeň EKR 4 starostlivosť, kontrola, nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení určených na impregnáciu drevárskych materiálov a polotovarov
 • stupeň EKR 4 príprava a kontrola vstupných a výstupných drevárskych materiálov a polotovarov do impregnácie
 • stupeň EKR 4 príprava, kontrola a triedenie vstupných a výstupných drevárskych materiálov a polotovarov do sušiarne
 • stupeň EKR 4 obsluha strojov a zariadení na sušenie reziva

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

 • Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie