Operátor zariadenia na sekanie, drvenie a mletie dreva

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor zariadenia na sekanie, drvenie a mletie dreva

Operátor zariadenia na sekanie, drvenie a mletie dreva komplexne riadi chod strojov a zariadení na sekanie, drvenie a mletie drevených materiálov.

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Obsluha sekačky, Sekačkár, Sekač
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 8172 - Operátori zariadení na spracovanie dreva
SK ISCO-08 8172002 - Operátor zariadenia na sekanie, drvenie a mletie dreva
Divízia SK NACE Rev. 2 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Príslušnosť k povolaniu Operátor spracovania dreva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 3 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 3 technologické postupy spracovania dreva
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
  Špecifikácia:
  Stroje na sekanie, drvenie a mletie dreva.
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
  Špecifikácia:
  Odborné posudzovanie surových kmeňov na výrobu výrezov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení na sekanie, drvenie a mletie drevených materiálov
 • stupeň EKR 3 obsluha strojov a zariadení na sekanie, drvenie a mletie drevených materiálov
 • stupeň EKR 3 príprava drevených materiálov na sekanie, drvenie a mletie
 • stupeň EKR 3 posudzovanie kvality a kontrola vstupných a výstupných drevených materiálov na sekanie, drvenie a mletie
 • stupeň EKR 3 spracovanie drevených materiálov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie