Stolár, výrobca drevených konštrukcií

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Stolár, výrobca drevených konštrukcií

Stolár, výrobca drevených konštrukcií vyrába, montuje a opravuje drevené konštrukcie.

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Výrobca krovov, Výrobca drevených montovaných stavieb, Výrobca drevodomov
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7522 - Stolári - výrobcovia výrobkov z dreva
SK ISCO-08 7522003 - Stolár, výrobca drevených konštrukcií
Divízia SK NACE Rev. 2 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Príslušnosť k povolaniu Stolár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 3 sortimentácia a druhovanie dreva
 • stupeň EKR 3 šikmé strešné konštrukcie
 • stupeň EKR 3 stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
 • stupeň EKR 3 metódy hydrotermickej úpravy a ochrany reziva
 • stupeň EKR 3 materiály a polotovary na drevené konštrukcie
 • stupeň EKR 3 technické kreslenie drevených konštrukcií
 • stupeň EKR 3 technológia lakovníckych a natieračských prác
 • stupeň EKR 3 technológia výroby drevených konštrukcií
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
  Špecifikácia:
  Stroje a zariadenia: drevoobrábacie stroje, strojné zariadenia, mechanizované linky.
 • stupeň EKR 3 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 3 normy a normatívy v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 3 technológie výroby drevárskych materiálov, polotovarov a výrobkov
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby drevených konštrukcií

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 výpočet, rozmeriavanie a rozkresľovanie tesárskych spojov na drevených konštrukciách
 • stupeň EKR 3 strojové opracovanie drevených materiálov na drevoobrábacích strojoch alebo mechanizovaných linkách
 • stupeň EKR 3 povrchová úprava dreva a materiálov na báze dreva
  Špecifikácia:
  Morenie, lazúrovanie, lakovanie a pod.
 • stupeň EKR 3 spracovanie drevného odpadu
 • stupeň EKR 3 ručné obrábanie drevených materiálov
  Špecifikácia:
  Rezanie, hobľovanie, tvarovanie, dlabanie, vŕtanie a brúsenie ručnými nástrojmi a pod.
 • stupeň EKR 3 rozmeriavanie stavebných konštrukcií na montáž tvarových prvkov a nosných roštov
 • stupeň EKR 3 obsluha, údržba a nastavovanie drevoobrábacích strojov, ručných strojov a strojných zariadení
 • stupeň EKR 3 zhotovovanie a opravy tesárskych konštrukcií podláh, schodísk, zábradlí, obkladov a pod.
 • stupeň EKR 3 príprava materiálov a polotovarov na výrobu drevených konštrukcií
 • stupeň EKR 3 montáž drevených konštrukcií
 • stupeň EKR 3 príprava, úprava a opracovanie surovín a materiálu podľa technologického postupu v drevárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a technických podkladoch na zhotovenie drevených konštrukcií
 • stupeň EKR 3 obsluha vhodného protipožiarneho zariadenia
 • stupeň EKR 3 nakladanie s odpadom pri výrobe drevených konštrukcií
 • stupeň EKR 3 meranie a rozmeriavanie dreva pri výrobe drevených konštrukcií
 • stupeň EKR 3 voľba materiálu, technologických postupov, nástrojov, strojov a zariadení, organizácie práce na zhotovovanie drevených konštrukcií
 • stupeň EKR 3 výstupná kontrola drevených konštrukcií

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie