Stolár, výrobca drevených konštrukcií

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Stolár, výrobca drevených konštrukcií vyrába, montuje a opravuje drevené konštrukcie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy
Výrobca krovov, Výrobca drevených montovaných stavieb, Výrobca drevodomov
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
7522 - Stolári - výrobcovia výrobkov z dreva
SK ISCO-08
7522003 - Stolár, výrobca drevených konštrukcií
Divízia SK NACE Rev. 2
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Príslušnosť k povolaniu
Stolár

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
3
sortimentácia a druhovanie dreva
3
šikmé strešné konštrukcie
3
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
3
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
3
metódy hydrotermickej úpravy a ochrany reziva
3
materiály a polotovary na drevené konštrukcie
3
technické kreslenie drevených konštrukcií
3
technológia lakovníckych a natieračských prác
3
technológia výroby drevených konštrukcií
3
stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
Špecifikácia:
Stroje a zariadenia: drevoobrábacie stroje, strojné zariadenia, mechanizované linky.
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
3
normy a normatívy v drevospracujúcej výrobe
3
technológie výroby drevárskych materiálov, polotovarov a výrobkov
3
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby drevených konštrukcií
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
výpočet, rozmeriavanie a rozkresľovanie tesárskych spojov na drevených konštrukciách
3
strojové opracovanie drevených materiálov na drevoobrábacích strojoch alebo mechanizovaných linkách
3
povrchová úprava dreva a materiálov na báze dreva
Špecifikácia:
Morenie, lazúrovanie, lakovanie a pod.
3
spracovanie drevného odpadu
3
ručné obrábanie drevených materiálov
Špecifikácia:
Rezanie, hobľovanie, tvarovanie, dlabanie, vŕtanie a brúsenie ručnými nástrojmi a pod.
3
rozmeriavanie stavebných konštrukcií na montáž tvarových prvkov a nosných roštov
3
obsluha, údržba a nastavovanie drevoobrábacích strojov, ručných strojov a strojných zariadení
3
zhotovovanie a opravy tesárskych konštrukcií podláh, schodísk, zábradlí, obkladov a pod.
3
príprava materiálov a polotovarov na výrobu drevených konštrukcií
3
montáž drevených konštrukcií
3
príprava, úprava a opracovanie surovín a materiálu podľa technologického postupu v drevárskej výrobe
3
orientácia v normách a technických podkladoch na zhotovenie drevených konštrukcií
3
obsluha vhodného protipožiarneho zariadenia
3
nakladanie s odpadom pri výrobe drevených konštrukcií
3
meranie a rozmeriavanie dreva pri výrobe drevených konštrukcií
3
voľba materiálu, technologických postupov, nástrojov, strojov a zariadení, organizácie práce na zhotovovanie drevených konštrukcií
3
výstupná kontrola drevených konštrukcií
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.