Operátor zariadenia na výrobu liehovín

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor zariadenia na výrobu liehovín

Operátor zariadenia na výrobu liehovín obsluhuje potravinárske výrobné zariadenia na výrobu liehovín. Pripravuje vstupné suroviny na výrobu liehovín, spracúva liehoviny podľa platných technologických postupov a receptúr, odoberá vzorky na výpočet liehovej bilancie, posudzuje senzorické vlastnosti liehovín, vizuálne kontroluje kvalitu liehovín a plnenie a spracovanie liehovín do spotrebiteľského balenia. Pravidelne kontroluje a zabezpečuje súlad vykonávaných výrobných operácií so stanovenými štandardami. Vykonáva pravidelné čistenie, dezinfekciu, prevádzkovú údržbu a nastavenie technologických strojov a zariadení podľa technickej dokumentácie, pracovných postupov a výrobného programu.

Sektorová rada Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy Operátor zariadenia na výrobu výrobkov z liehu
Pracovník v liehovinárstve
Špecialista zariadenia na výrobu liehovín
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 8160 - Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov
SK ISCO-08 8160013 - Operátor zariadenia na výrobu liehovín
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba nápojov
Príslušnosť k povolaniu Operátor potravinárskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technológia výroby liehovín
 • stupeň EKR 4 technológia potravinárskej výroby
 • stupeň EKR 4 hygiena potravín
 • stupeň EKR 4 potravinárska chémia
 • stupeň EKR 4 obsluha strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Vrátane strojov, zariadení a technológie na výrobu liehovín.
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v potravinárstve
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy senzorického hodnotenia potravín a nápojov
 • stupeň EKR 4 biochémia
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy súvisiace s výrobou potravín
 • stupeň EKR 4 technologické výpočty a materiálové bilancie
  Špecifikácia:
  Aplikácia technologického postupu.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 obsluha destilačných aparátov a ďalších zariadení na výrobu liehovín
 • stupeň EKR 4 odber vzoriek pri výrobe liehovín a zmyslové posudzovanie ich kvality
 • stupeň EKR 4 príjem a uchovávanie (ošetrovanie) surovín, polotovarov a prísad na liehovarnícku výrobu
 • stupeň EKR 4 voľba technologických podmienok a parametrov v liehovarníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 váženie surovín na výrobu potravinárskych výrobkov
  Špecifikácia:
  A nápojov z liehu.
 • stupeň EKR 4 hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie technologických postupov a bezpečnostných predpisov v liehovarníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 odoberanie vzoriek vyrobených liehovarníckych produktov a ich degustácia, prípadne niektoré laboratórne skúšky kvality
 • stupeň EKR 4 kontrola procesov destilácie, rektifikácie a dehydratácie liehu, destilátov a ďalších alkoholických nápojov
 • stupeň EKR 4 čistenie, dezinfekcia, nastavovanie a údržba používaných strojov, zariadení a liniek
  Špecifikácia:
  Na výrobu liehovín a výrobkov z liehu.
 • stupeň EKR 4 obsluha zariadení na výrobu a spracovanie voľnej liehoviny
 • stupeň EKR 4 riadenie ovládacích panelov vo výrobe liehovín
 • stupeň EKR 4 vykonávanie odberov vzoriek pri výrobe liehovín a zmyslové posudzovanie ich kvality
 • stupeň EKR 4 skladovanie liehovín a surovín na ich výrobu
 • stupeň EKR 4 príprava surovín na výrobu liehovín
 • stupeň EKR 4 obsluha zariadení na výrobu liehovín
 • stupeň EKR 4 váženie surovín na výrobu potravinárskych výrobkov a nápojov
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie