Kvalitár potravín a nápojov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Kvalitár potravín a nápojov

Kvalitár potravín a nápojov kontroluje dodržiavanie stanovených štandardov kvality a bezpečnosti vstupných surovín, medziproduktov a hotových výrobkov v procese potravinárskej výroby. Vykonáva odbery a rozbory skúšobných vzoriek, analyzuje odchýlky od stanovených štandardov kvality, vrátane bezpečnosti výrobkov, vyhodnocuje výsledky monitorovania predpísaných parametrov technologických procesov a laboratórnych analýz vo všetkých fázach výrobného procesu (vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola kvality). Organizuje a vykonáva senzorické hodnotenie fázových a finálnych výrobkov.

Sektorová rada Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy Audítor kvality potravín a nápojov
Kontrolór kvality potravín a nápojov
Laborant
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 7515 - Degustátori a kvalitári potravín a nápojov
SK ISCO-08 7515002 - Kvalitár potravín a nápojov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba potravín
Výroba nápojov
Príslušnosť k povolaniu Degustátor, kvalitár potravín a nápojov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 potravinárska chémia
 • stupeň EKR 4 metódy analýzy potravín
 • stupeň EKR 4 technológia potravinárskej výroby
 • stupeň EKR 4 hygiena potravín
 • stupeň EKR 4 potravinárske suroviny a spôsoby ich skladovania
 • stupeň EKR 4 zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín
 • stupeň EKR 4 spôsoby senzorickej analýzy potravín
 • stupeň EKR 4 druhy potravinárskeho tovaru
 • stupeň EKR 4 metódy hodnotenia nápojov
 • stupeň EKR 4 štatistické metódy hodnotenia kvality
 • stupeň EKR 4 systémy a štandardy akosti a kvality v potravinárstve
 • stupeň EKR 4 analytické metódy kontroly technologických procesov
 • stupeň EKR 3 zásady racionálnej výživy
 • stupeň EKR 3 zásady BOZP a PO

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 zisťovanie príčin zníženej kvality potravinárskych výrobkov a navrhovanie opatrení na dosiahnutie požadovanej kvality
 • stupeň EKR 4 posudzovanie a vyhodnocovanie smerov v spotrebe potravín, posudzovanie vývoja kvality a zdravotnej nezávadnosti poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v rámci štátneho odborného dozoru v oblasti poľnohospodárskych komodít a pôdy
 • stupeň EKR 4 vypracovanie plánov kontroly kvality potravinárskych výrobkov
 • stupeň EKR 4 posudzovanie kvality surovín, polotovarov a výrobkov pri výrobe potravinárskych výrobkov
 • stupeň EKR 4 kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe
  Špecifikácia:
  vykonávanie fyzikálnych, chemických a mikrobiologických skúšok kvality
 • stupeň EKR 4 analýza vplyvov pôsobiacich na kvalitu surovín, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie technologického postupu v potravinárskej výrobe
  Špecifikácia:
  vrátane kontroly dodržiavania technologického postupu
 • stupeň EKR 4 degustácia nápoja alebo potraviny a ich písomný a ústny popis
  Špecifikácia:
  napr. víno, likéry, destiláty a pod.
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách kvality v potravinárstve
 • stupeň EKR 4 orientácia v tovaroznalectve a v daných komoditách v potravinárskom priemysle
 • stupeň EKR 3 spracovanie pokladov pre cenové kalkulácie potravinárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 vypracovávanie výpočtov a ďalších podkladov na plánovanie a riadenie potravinárskej výroby

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie