Organizátor spoločenských podujatí

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Organizátor spoločenských podujatí plánuje, koordinuje, kontroluje a zodpovedá za prípravu, financovanie, plánovanie, organizáciu a propagáciu podujatí. Navrhuje a prezentuje ideový námet akcie na základe požiadaviek klienta. Koordinuje realizáciu akcie, sleduje čerpanie stanoveného rozpočtu, hodnotí úspešnosť podujatia a navrhuje opatrenia na odstránenie prípadných nedostatkov. Zodpovedá sa objednávateľovi podujatia (ten môže byť aj zhodný s organizátorom) a riadi tím osôb zodpovedných za realizáciu podujatia.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy
Event Manager
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
4
EKR
4
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3332 - Organizátori spoločenských podujatí a vzdelávacích aktivít
SK ISCO-08
3332003 - Organizátor spoločenských podujatí
Divízia SK NACE Rev. 2
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Reklama a prieskum trhu
Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Športové, zábavné a rekreačné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Organizátor podujatí

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
prezentovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
manuálna zručnosť
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
matematická gramotnosť
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
4
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
4
projektový manažment - metódy plánovania a kontroly projektov
4
spôsoby a metódy komunikácie
4
event management
4
obchodné vyjednávanie
4
obchodné vzťahy
4
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
4
postupy finančného plánovania
4
cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
4
cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
4
činnosť a fungovanie organizácie
4
zásady a postupy prípravy a organizácie konferencií a seminárov
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
4
interné procesy v organizácii
4
stolovanie, servírovanie jedál, obsluha hostí
4
technika služieb v cestovnom ruchu
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
krízový manažment a manažment konfliktu
4
manažment času
4
plánovanie a operatívne riadenie
4
manažment financovania projektov
4
príprava a výber pracovníkov, prostriedkov a dodávateľov interného/externého projektu
4
plánovanie časového priebehu interného/externého projektu, vrátane nárokov na pracovníkov, prostriedky a financovanie
4
plánovanie cieľov, obmedzení a predpokladov interného/externého projektu
4
plánovanie koncepcie riadenia interného/externého projektu
4
určovanie a kontrola dodržiavania pravidiel v projekte
4
určovanie a kontrola priorít, poslania a cieľov interného/externého projektu
4
nastavovanie parametrov pre hodnotenie projektu
4
sledovanie a kontrola vývoja spokojnosti zákazníkov
4
sledovanie plnenia prác na projekte, plánovanie úloh
4
sledovanie rozpočtu, úloh a termínov v rámci projektu
4
kontrola výstupov projektu, ich kvality, časového priebehu, prác dodávateľov a pod.
4
posudzovanie a kontrola efektívnosti a výkonnosti hospodárenia
4
analýza požiadaviek zákazníka, prezentácia projektu zákazníkom a komunikácia so zákazníkom o projekte
4
podávanie návrhov, inovácií smerujúcich k zlepšovaniu postupov a riešení v rámci projektu
4
zostavovanie plánov kontrol, plánu dlhodobých finančných zdrojov, peňažných tokov, vrátane rozpočtov
4
orientácia v pracovno-právnych predpisoch
4
nakupovanie a uzatváranie zmlúv
4
riadenie marketingovej stratégie organizácie/podniku/spoločnosti
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov