Predavač cez telefón, pracovník telemarketingu

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Predavač cez telefón, pracovník telemarketingu

Predavač cez telefón, pracovník telemarketingu ponúka a predáva služby cez telefón, poskytuje informácie o službách, výrobkoch, zľavách a zvýhodnených ponukách. Vybavuje požiadavky zákazníkov a informuje ich o postupe vo vybavovaní. Odpovedá na otázky zákazníkov, prípadne telefonicky prepojí, alebo odporučí riešenie v rámci spoločnosti.

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy Operátor telefónneho centra
Telemarketingový pracovník
Telesales
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 5244 - Predavači cez telefón, internet a podobní predavači
SK ISCO-08 5244002 - Pracovník telefonického predaja a telemarketingu
Divízia SK NACE Rev. 2 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Predavač cez telefón (internet)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 psychológia predaja
 • stupeň EKR 3 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 3 zásady, metódy a postupy práce s databázami
 • stupeň EKR 3 práca v počítačovej sieti
 • stupeň EKR 3 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 3 postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
 • stupeň EKR 3 spôsoby platieb v obchodnom styku
 • stupeň EKR 3 postupy prijímania zákaziek
 • stupeň EKR 3 tovaroznalectvo
  Špecifikácia:
  znalosť produktov spoločnosti
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 zásady správneho telefonovania
 • stupeň EKR 3 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 3 postupy predaja po telefóne
 • stupeň EKR 3 etika obchodu a poradenstva
 • stupeň EKR 3 právne predpisy v prevádzke telemarketingového predaja
  Špecifikácia:
  Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 poskytovanie všeobecných informácií o spoločnosti
 • stupeň EKR 3 profesionálne správanie sa v komunikácii so zákazníkom, obchodnými partnermi a kontrolnými orgánmi v súlade s platnou legislatívou
 • stupeň EKR 3 poskytovanie odborných rád a informácií zákazníkom týkajúcich sa predávaného sortimentu, vrátane doplnkového sortimentu
 • stupeň EKR 3 vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
 • stupeň EKR 3 zisťovanie spätnej väzby - follow up
 • stupeň EKR 3 kontrola a vyhodnocovanie údajov v evidenčných informačných systémov
 • stupeň EKR 3 kontrola formálnej správnosti a úplnosti údajov na prijatých objednávkach, popr. kontrola vecnej správnosti vystavených faktúr
 • stupeň EKR 3 import údajov do podnikového softvéru
 • stupeň EKR 3 príjem objednávok, ich spracovanie a fakturácia
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie