Technik kontroly v potravinárskej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik kontroly v potravinárskej výrobe riadi a organizuje výrobu a prevádzku, stanovuje a kontroluje dodržiavanie technologických postupov. Vykonáva vstupnú kontrolu kvality surovín, potravinárskych výrobkov, zabezpečuje kontrolu technickej funkčnosti strojov a zariadení v potravinárskej výrobe. Pripravuje podklady pre normy a normatívy spotreby práce, dohliada na dodržiavanie pravidiel BOZP a PO. Kontroluje vedenie príslušnej dokumentácie.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
3142 - Technici v poľnohospodárstve a potravinárstve
SK ISCO-08
3142007 - Technik kontroly v potravinárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu
Technik potravinárskej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
manuálna zručnosť
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
vedenie ľudí
P
fyzická zdatnosť
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
zásady, metódy a postupy hygieny a epidemiológie
6
sanitačné postupy a programy
Špecifikácia:
Technické podmienky a parametre vykonávania sanitácie.
6
metrológia
Špecifikácia:
Technické požiadavky na metrologické zabezpečenie v potravinárstve.
6
stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
Špecifikácia:
Technický stav potravinárskych strojov a zariadení a špecifikácie technických požiadaviek na nové potravinárske linky a stroje pre výrobu inovovaných výrobkov. Systémy automatickej a počítačom riadenej obsluhy strojov a liniek a tiež popísať technické požiadavky na dopravné prostriedky používané na prepravu potravín.
6
technológia potravinárskej výroby
Špecifikácia:
Technické procesy vo výrobe potravín a technické parametre jednotkových operácií pri výrobe potravín. Vplyvy chemických a fyzikálnych procesov prebiehajúcich za rôznych technických podmienok.
6
legislatíva súvisiaca s výrobou potravín a krmív
Špecifikácia:
Legislatívne predpisy na technické parametre potravinárskych strojov a zariadení.
6
normy spotreby práce
Špecifikácia:
A normatívy.
6
HACCP a jeho základné princípy
6
fyzikálne vlastnosti potravín
6
základné technické operácie baliacich a plniacich liniek
6
postupy merania efektívnosti výrobného procesu
6
postupy kontroly kvality v potravinárskej výrobe
6
postupy objednávania surovín a materiálu v potravinárskej výrobe
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a dokumentácii v potravinárskej výrobe
6
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v potravinárskej výrobe
6
kontrola správnosti a plynulosti procesu objednávok a ich systémového spracovania
Špecifikácia:
Kontrola plnenia objednávok od zákazníkov.
6
navrhovanie a spolupráca pri výbere nových technických riešení v potravinárskej výrobe
6
kontrola technických parametrov strojov, liniek, dopravných pásov, dopravných prostriedkov a meradiel v potravinárskej výrobe
6
kontrola technických systémov mazania u liniek a strojov v potravinárskej výrobe
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
6
kontrola a prehodnocovanie podkladov pre normy a normatívy spotreby práce, obsluhy strojov a liniek v potravinárskej výrobe
6
komunikácia so servisnými technikmi dodávateľských organizácií v potravinárskej výrobe
6
tvorba, aktualizácia a kontrola technickej dokumentácie k strojom, zariadeniam a linkám v potravinárskej výrobe
6
nastavovanie technických parametrov strojov a liniek v potravinárskej výrobe, ako napr. rýchlosť pohybu, počet otáčok, zrnitosť, tlak a pod.
6
aplikácia základných matematicko-štatistických metód a technických výpočtov v potravinárskej výrobe
6
testovanie technických vlastností materiálov a obalov v potravinárskej výrobe, napr. pružnosť, ťažnosť, pevnosť, kĺzavosť, odpor, vodivosť a pod.
6
tvorba procesných máp
6
aplikácia nových technických postupov a riešení v potravinárskej výrobe
6
testovanie nových technických softvérových riešení ovládaných počítačmi, resp. robotmi v potravinárskej výrobe
6
vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe
6
kontrola kvality potravinárskych surovín a výrobkov
6
objednávanie surovín a materiálu v potravinárskej výrobe
6
organizácia potravinárskej výroby a prevádzky
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.