Technik kontroly v potravinárskej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik kontroly v potravinárskej výrobe

Technik kontroly v potravinárskej výrobe riadi a organizuje výrobu a prevádzku, stanovuje a kontroluje dodržiavanie technologických postupov. Vykonáva vstupnú kontrolu kvality surovín, potravinárskych výrobkov, zabezpečuje kontrolu technickej funkčnosti strojov a zariadení v potravinárskej výrobe. Pripravuje podklady pre normy a normatívy spotreby práce, dohliada na dodržiavanie pravidiel BOZP a PO. Kontroluje vedenie príslušnej dokumentácie.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre potravinárstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 3142 - Technici v poľnohospodárstve a potravinárstve
SK ISCO-08 3142007 - Technik kontroly v potravinárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu Technik potravinárskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 zásady, metódy a postupy hygieny a epidemiológie
 • stupeň EKR 6 sanitačné postupy a programy
  Špecifikácia:
  Technické podmienky a parametre vykonávania sanitácie.
 • stupeň EKR 6 metrológia
  Špecifikácia:
  Technické požiadavky na metrologické zabezpečenie v potravinárstve.
 • stupeň EKR 6 stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Technický stav potravinárskych strojov a zariadení a špecifikácie technických požiadaviek na nové potravinárske linky a stroje pre výrobu inovovaných výrobkov. Systémy automatickej a počítačom riadenej obsluhy strojov a liniek a tiež popísať technické požiadavky na dopravné prostriedky používané na prepravu potravín.
 • stupeň EKR 6 technológia potravinárskej výroby
  Špecifikácia:
  Technické procesy vo výrobe potravín a technické parametre jednotkových operácií pri výrobe potravín. Vplyvy chemických a fyzikálnych procesov prebiehajúcich za rôznych technických podmienok.
 • stupeň EKR 6 legislatíva súvisiaca s výrobou potravín a krmív
  Špecifikácia:
  Legislatívne predpisy na technické parametre potravinárskych strojov a zariadení.
 • stupeň EKR 6 normy spotreby práce
  Špecifikácia:
  A normatívy.
 • stupeň EKR 6 HACCP a jeho základné princípy
 • stupeň EKR 6 fyzikálne vlastnosti potravín
 • stupeň EKR 6 základné technické operácie baliacich a plniacich liniek
 • stupeň EKR 6 postupy merania efektívnosti výrobného procesu
 • stupeň EKR 6 postupy kontroly kvality v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 6 postupy objednávania surovín a materiálu v potravinárskej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 orientácia v normách, technických podkladoch a dokumentácii v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 6 kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 6 kontrola správnosti a plynulosti procesu objednávok a ich systémového spracovania
  Špecifikácia:
  Kontrola plnenia objednávok od zákazníkov.
 • stupeň EKR 6 navrhovanie a spolupráca pri výbere nových technických riešení v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 6 kontrola technických parametrov strojov, liniek, dopravných pásov, dopravných prostriedkov a meradiel v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 6 kontrola technických systémov mazania u liniek a strojov v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 6 kontrola a prehodnocovanie podkladov pre normy a normatívy spotreby práce, obsluhy strojov a liniek v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 6 komunikácia so servisnými technikmi dodávateľských organizácií v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 6 tvorba, aktualizácia a kontrola technickej dokumentácie k strojom, zariadeniam a linkám v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 6 nastavovanie technických parametrov strojov a liniek v potravinárskej výrobe, ako napr. rýchlosť pohybu, počet otáčok, zrnitosť, tlak a pod.
 • stupeň EKR 6 aplikácia základných matematicko-štatistických metód a technických výpočtov v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 6 testovanie technických vlastností materiálov a obalov v potravinárskej výrobe, napr. pružnosť, ťažnosť, pevnosť, kĺzavosť, odpor, vodivosť a pod.
 • stupeň EKR 6 tvorba procesných máp
 • stupeň EKR 6 aplikácia nových technických postupov a riešení v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 6 testovanie nových technických softvérových riešení ovládaných počítačmi, resp. robotmi v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 6 vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 6 kontrola kvality potravinárskych surovín a výrobkov
 • stupeň EKR 6 objednávanie surovín a materiálu v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 6 organizácia potravinárskej výroby a prevádzky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie