Špecialista kontroly, hygieny, kvality a bezpečnosti v potravinárskej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista kontroly, hygieny, kvality a bezpečnosti v potravinárskej výrobe

Špecialista kontroly, hygieny, kvality a bezpečnosti v potravinárskej výrobe vykonáva audity, pripravuje plány pre kalibráciu prístrojov, zariadení a pomôcok, zaoberá sa riadením kvality výroby, hygieny a bezpečnosti potravín v jednotlivých článkoch potravinového reťazca (spracovanie surovín, výroba potravín, manipulácia s nimi a ich uvádzanie na trh). Vyhodnocuje výsledky monitorovania kvality a bezpečnosti vyrobených potravín a na základe plnenia kritérií, vrátane legislatívnych, rozhoduje o ich uvoľnení do predaja, koordinuje riadenie kvality s vplyvom na normalizáciu a metrológiu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre potravinárstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov

viac...
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141003 - Špecialista kontroly, hygieny, kvality a bezpečnosti v potravinárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba potravín
Výroba nápojov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista potravinárskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v potravinárstve
 • stupeň EKR 7 zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy súvisiace s výrobou potravín
  Špecifikácia:
  Dokumentácia spojená s bezpečnosťou a kvalitou potravín.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 HACCP a jeho základné princípy
  Špecifikácia:
  Vedomosti o systéme analýzy rizika a stanovovania kritických kontrolných bodov.
 • stupeň EKR 7 spôsoby validácie a verifikácie CCP
 • stupeň EKR 7 matematicko-štatistické metódy pri hodnotení výsledkov vyšetrení, reklamácií a monitorovania v CCP
 • stupeň EKR 7 metódy hodnotenia kvality surovín, polotovarov a hotových výrobkov
 • stupeň EKR 7 mikroorganizmy v potravinách
 • stupeň EKR 7 procesy a technologické postupy zabezpečujúce kvalitu a zdravotnú neškodnosť potravín
 • stupeň EKR 7 systémy pri triedení odpadov v potravinárskej prevádzke
 • stupeň EKR 7 faktory vplývajúce na kvalitu a bezpečnosť potravín
 • stupeň EKR 7 spôsoby sanitácie výrobných priestorov a metodológia jej kontroly, resp. hodnotenia úrovne
 • stupeň EKR 7 spôsoby kontroly v potravinárskej prevádzke
  Špecifikácia:
  Vrátane systémov kontroly technologických procesov v potravinárskej výrobe a postupov a spôsobov kontroly pri hodnotení kvality potravín.
 • stupeň EKR 7 nápravné a preventívne opatrenia pri vzniknutých nezhodách na zabezpečenie zdravotnej a hygienickej neškodnosti potravín
 • stupeň EKR 7 spôsoby znižovania strát potravín vzniknutých nevhodným skladovaním a predchádzaním ich kontaminácii
 • stupeň EKR 7 druhy nebezpečenstiev z pohľadu bezpečnosti potravín, riziká, kritický kontrolný bod pri výrobe potravín

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 vedenie a uchovávanie evidencie o druhu, množstve a pôvode odpadu v súlade s právnymi predpismi
  Špecifikácia:
  Vrátane vypracovania a zavádzania systému triedenia odpadov v potravinárskej výrobe.
 • stupeň EKR 7 vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Vrátane vypracovávania kritérií a postupov kontrol kvality.
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie kontrolných správ a hlásení o zdravotnej nezávadnosti potravín a krmív živočíšneho pôvodu v rámci výkonu dozoru v oblasti veterinárnej správy
 • stupeň EKR 7 vypracovanie plánov kontroly kvality potravinárskych výrobkov
  Špecifikácia:
  Zavádzanie a kontrola kritérií kvality potravín.
 • stupeň EKR 7 zisťovanie príčin zníženej kvality potravinárskych výrobkov a navrhovanie opatrení na dosiahnutie požadovanej kvality
 • stupeň EKR 7 nastavovanie systému evidencie a vyhodnocovania reklamácií
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie kompletných plánov HACCP
 • stupeň EKR 7 aplikovanie a dodržiavanie princípov systému HACCP
 • stupeň EKR 7 zavádzanie spôsobov monitoringu CCP a spôsobov ich validácie a verifikácie
 • stupeň EKR 7 aplikovanie uplatňovania zásad správnej výrobnej praxe a správnej hygienickej praxe
 • stupeň EKR 7 analýzy vplyvov pôsobiacich na kvalitu surovín, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 zavádzanie postupov pre manipuláciu s alergénmi a cudzími predmetmi na zaistenie bezpečnej výroby potravín
 • stupeň EKR 7 kontrola potravinárskej prevádzky zameraná na správnu hygienickú a výrobnú prax, dodržiavanie CCP
 • stupeň EKR 7 zavádzanie systémov preventívnych a nápravných opatrení vzniknutých pri nezhodách
  Špecifikácia:
  Na zabezpečenie zdravotnej a hygienickej neškodnosti potravín.
 • stupeň EKR 7 výber a zavádzanie metód kontroly kvality
 • stupeň EKR 7 stanovovanie doby trvanlivosti a označovanie vyrobených potravín v zmysle platnej legislatívy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2008, STN EN ISO 9001:2009 viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie