Špecialista ochrany ovzdušia

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista ochrany ovzdušia

Špecialista ochrany ovzdušia riadi a koordinuje oblasť ochrany ovzdušia a bezprostredne s tým spojené negatívné javy a procesy vedúce k narušeniu kvality vonkajšieho ovzdušia v organizácii s rozsiahlym vplyvom na životné prostredie.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy Špecialista ochrany čistoty ovzdušia
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2133 - Špecialisti v oblasti ochrany životného prostredia (okrem priemyselnej ekológie)
SK ISCO-08 2133002 - Špecialista ochrany ovzdušia
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu Špecialista ekológ

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 príčiny a riešenia havarijných situácií ohrozujúcich životné prostredie
 • stupeň EKR 7 metódy monitorovania a analýz životného prostredia
 • stupeň EKR 7 limity pre látky znečisťujúce ovzdušie
 • stupeň EKR 7 hygienické normy a smernice v oblasti životného prostredia
 • stupeň EKR 7 metódy merania a pozorovania kvality ovzdušia
 • stupeň EKR 7 emisie a ich dopad na životné prostredie
 • stupeň EKR 6 metódy dopravy a prepravy chemických látok, prípravkov a nebezpečných odpadov
 • stupeň EKR 6 manažment chemických látok
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v oblasti ochrany ovzdušia
 • stupeň EKR 6 metódy a princípy merania emisií, obsluhy meracích prístrojov a spracovania vzoriek

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 spracovanie podkladov na plány, koncepcie a opatrenia na ochranu ovzdušia
 • stupeň EKR 7 aplikácia metód monitoringu, merania a hodnotenia vlastností látok, odpadov a znečistenia v organizácii
 • stupeň EKR 7 spracovávanie postupov a metodík na vykonávanie odborných činností v odbore ochrany ovzdušia
 • stupeň EKR 7 spracovávanie koncepcie rozvoja a koordinácie systémov ochrany čistoty životného prostredia
 • stupeň EKR 7 spracovanie podkladov na posudzovanie nebezpečenstva, toxikologických a ekotoxikologických vlastností chemických látok a prípravkov
 • stupeň EKR 7 príprava podkladov na plány, koncepcie a opatrenia na ochranu ovzdušia
 • stupeň EKR 7 návrh preventívnych opatrení a zmien na ochranu ovzdušia v organizácii

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie