Špecialista ochrany ovzdušia

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista ochrany ovzdušia riadi a koordinuje oblasť ochrany ovzdušia a bezprostredne s tým spojené negatívné javy a procesy vedúce k narušeniu kvality vonkajšieho ovzdušia v organizácii s rozsiahlym vplyvom na životné prostredie.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy
Špecialista ochrany čistoty ovzdušia
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2133 - Špecialisti v oblasti ochrany životného prostredia (okrem priemyselnej ekológie)
SK ISCO-08
2133002 - Špecialista ochrany ovzdušia
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista ekológ

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
príčiny a riešenia havarijných situácií ohrozujúcich životné prostredie
7
metódy monitorovania a analýz životného prostredia
7
limity pre látky znečisťujúce ovzdušie
7
hygienické normy a smernice v oblasti životného prostredia
7
metódy merania a pozorovania kvality ovzdušia
7
emisie a ich dopad na životné prostredie
7
metódy dopravy a prepravy chemických látok, prípravkov a nebezpečných odpadov
6
manažment chemických látok
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti ochrany ovzdušia
6
metódy a princípy merania emisií, obsluhy meracích prístrojov a spracovania vzoriek
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovanie podkladov na plány, koncepcie a opatrenia na ochranu ovzdušia
7
aplikácia metód monitoringu, merania a hodnotenia vlastností látok, odpadov a znečistenia v organizácii
7
spracovávanie postupov a metodík na vykonávanie odborných činností v odbore ochrany ovzdušia
7
spracovávanie koncepcie rozvoja a koordinácie systémov ochrany čistoty životného prostredia
7
spracovanie podkladov na posudzovanie nebezpečenstva, toxikologických a ekotoxikologických vlastností chemických látok a prípravkov
7
príprava podkladov na plány, koncepcie a opatrenia na ochranu ovzdušia
7
návrh preventívnych opatrení a zmien na ochranu ovzdušia v organizácii
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.