Operátor zariadenia na výrobu vína

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor zariadenia na výrobu vína

Operátor zariadenia na výrobu vína obsluhuje zariadenia na výrobu vína, pozná podstatu fungovania strojov a zariadení, ktoré sa používajú na výrobu vína.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy Operátor výroby
Pivničný technik
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 8160 - Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov
SK ISCO-08 8160012 - Operátor zariadenia na výrobu vína
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba nápojov
Príslušnosť k povolaniu Operátor potravinárskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 fyzika
  Špecifikácia:
  Základy fyziky so zameraním na princípy zariadení používaných vo vinárstve - hydrostatika, mechanika, základy sily, prúdenie kvapalín.
 • stupeň EKR 3 technológia výroby vína
 • stupeň EKR 3 technológia výroby liehovín
 • stupeň EKR 3 vinárstvo
 • stupeň EKR 3 hygiena potravín
 • stupeň EKR 3 potravinárska chémia
 • stupeň EKR 3 hydromechanika, hydraulika, pneumatika
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 stroje, zariadenia a technológie vo vinárstve
  Špecifikácia:
  Stroje a zariadenia so špecializáciou na vinárstvo a spracovanie hrozna - lisy, filtre, mlynčeky, odzrňovače, čerpadlá, tanky, plniace linky. Vedomosti o obsluhe technologických zariadení na výrobu vína; technológiách výroby muštu, kvasných technológiách, sceľovaní vína.
 • stupeň EKR 3 automatizácia
  Špecifikácia:
  Základy automatizácie meracích zariadení na vinofikátoroch, lisoch a refraktometroch a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 odber vzoriek pri výrobe vína a zmyslové posudzovanie ich kvality
 • stupeň EKR 3 riadenie, obsluha a údržba hydraulických nakladačov a manipulátorov
 • stupeň EKR 3 obsluha zariadenia na výrobu vín
 • stupeň EKR 3 manipulácia s prepravnými prostriedkami v potravinárstve
  Špecifikácia:
  Nastavovanie tlakových zariadení na prepravných cisternách; obsluha fľašovacích liniek, KEG sudov; údržba všetkých typov kvasných a prepravných zariadení.
 • stupeň EKR 3 obsluha strojov a zariadení na spracovanie hrozna a vinárskych produktov
  Špecifikácia:
  Obsluha technologických zariadení na výrobu vína, napr.: vinofikátory, mlynkoodzrňovače, lisy a pod.; technológie výroby muštu; kvasné technológie; sceľovanie vína.
 • stupeň EKR 3 operatívne riešenia technických problémov vo vinárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Udržanie funkčnosti zariadení na výrobu vína počas ich prevádzky; jednoduché opravy a nastavenia s cieľom zabezpečiť nepretržitý proces výroby.
 • stupeň EKR 3 riadenie ovládacích panelov na vinárskych zariadeniach
  Špecifikácia:
  Nastavenie a riadenie ovládacích panelov na vinárskych zariadeniach, napr.: riadiace panely prečerpávacích nádrží, riadiace panely lisov a pod.
 • stupeň EKR 3 čistenie, dezinfekcia, nastavovanie a údržba používaných strojov, zariadení a liniek
 • stupeň EKR 3 obsluha filtrov, filtrácia vína a sanitácia (zabezpečovanie zdravotne bezchybnej výroby)
 • stupeň EKR 3 údržba, diagnostika a opravy zariadení na výrobu vína
  Špecifikácia:
  Údržba a spôsoby nastavenia a kontroly zariadení na výrobu vína; odstraňovanie nesystémových porúch zariadení, napr.: výmena poškodených súčastí, výmena sít a filtrov a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie