Operátor zariadenia na výrobu vína

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor zariadenia na výrobu vína obsluhuje zariadenia na výrobu vína, pozná podstatu fungovania strojov a zariadení, ktoré sa používajú na výrobu vína.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy
Operátor výroby
Pivničný technik
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
SKKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
8160 - Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov
SK ISCO-08
8160012 - Operátor zariadenia na výrobu vína
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba nápojov
Príslušnosť k povolaniu
Operátor potravinárskej výroby

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
technická gramotnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
fyzika
Špecifikácia:
Základy fyziky so zameraním na princípy zariadení používaných vo vinárstve - hydrostatika, mechanika, základy sily, prúdenie kvapalín.
3
technológia výroby vína
3
technológia výroby liehovín
3
vinárstvo
3
hygiena potravín
3
potravinárska chémia
3
hydromechanika, hydraulika, pneumatika
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
stroje, zariadenia a technológie vo vinárstve
Špecifikácia:
Stroje a zariadenia so špecializáciou na vinárstvo a spracovanie hrozna - lisy, filtre, mlynčeky, odzrňovače, čerpadlá, tanky, plniace linky. Vedomosti o obsluhe technologických zariadení na výrobu vína; technológiách výroby muštu, kvasných technológiách, sceľovaní vína.
3
automatizácia
Špecifikácia:
Základy automatizácie meracích zariadení na vinofikátoroch, lisoch a refraktometroch a pod.
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
odber vzoriek pri výrobe vína a zmyslové posudzovanie ich kvality
3
riadenie, obsluha a údržba hydraulických nakladačov a manipulátorov
3
obsluha zariadenia na výrobu vín
3
manipulácia s prepravnými prostriedkami v potravinárstve
Špecifikácia:
Nastavovanie tlakových zariadení na prepravných cisternách; obsluha fľašovacích liniek, KEG sudov; údržba všetkých typov kvasných a prepravných zariadení.
3
obsluha strojov a zariadení na spracovanie hrozna a vinárskych produktov
Špecifikácia:
Obsluha technologických zariadení na výrobu vína, napr.: vinofikátory, mlynkoodzrňovače, lisy a pod.; technológie výroby muštu; kvasné technológie; sceľovanie vína.
3
operatívne riešenia technických problémov vo vinárskej výrobe
Špecifikácia:
Udržanie funkčnosti zariadení na výrobu vína počas ich prevádzky; jednoduché opravy a nastavenia s cieľom zabezpečiť nepretržitý proces výroby.
3
riadenie ovládacích panelov na vinárskych zariadeniach
Špecifikácia:
Nastavenie a riadenie ovládacích panelov na vinárskych zariadeniach, napr.: riadiace panely prečerpávacích nádrží, riadiace panely lisov a pod.
3
čistenie, dezinfekcia, nastavovanie a údržba používaných strojov, zariadení a liniek
3
obsluha filtrov, filtrácia vína a sanitácia (zabezpečovanie zdravotne bezchybnej výroby)
3
údržba, diagnostika a opravy zariadení na výrobu vína
Špecifikácia:
Údržba a spôsoby nastavenia a kontroly zariadení na výrobu vína; odstraňovanie nesystémových porúch zariadení, napr.: výmena poškodených súčastí, výmena sít a filtrov a pod.
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)