Spracovateľ ovocia a zeleniny

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Spracovateľ ovocia a zeleniny

Spracovateľ ovocia a zeleniny sa podieľa na skladovaní, hodnotení kvality surovín a výrobe výrobkov. Kontroluje preberanie, skladovanie, spracovanie, balenie a označovanie ovocia a zeleniny. Hodnotí kvalitu vstupných surovín a hotových výrobkov pri jednotlivých procesoch spracovania – konzervovanie, sušenie, zmrazovanie, lisovanie a odšťavovanie, kandizovanie, kvasenie, ukladanie v regulovanej atmosfére a iné.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre potravinárstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7514 - Spracovatelia ovocia, zeleniny a ďalších rastlinných produktov (prevažne ruční)
SK ISCO-08 7514001 - Spracovateľ ovocia a zeleniny
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba potravín
Výroba nápojov
Príslušnosť k povolaniu Spracovateľ ovocia a zeleniny

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 konzervárenská technológia
  Špecifikácia:
  Spôsoby priemyselného konzervovania a technologickej úpravy ovocia a zeleniny; spracovanie polotovarov.
 • stupeň EKR 3 zásady racionálnej výživy
 • stupeň EKR 3 hygiena potravín
 • stupeň EKR 3 metódy analýzy potravín
 • stupeň EKR 3 potravinárska chémia
  Špecifikácia:
  Posudzovanie kvality podľa obsahu nutričných látok v ovocí a zelenine.
 • stupeň EKR 3 potravinárske suroviny a spôsoby ich skladovania
  Špecifikácia:
  Vplyv skladovania na kvalitu ovocia a zeleniny; skladovanie surovín a polotovarov na liehovarnícku výrobu.
 • stupeň EKR 3 spôsoby nakladania s odpadmi
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy súvisiace s výrobou potravín
 • stupeň EKR 3 technológia potravinárskej výroby
  Špecifikácia:
  V oblasti spracovania ovocia a zeleniny.
 • stupeň EKR 3 ovocinárstvo

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 manipulácia s prepravnými prostriedkami v potravinárstve
 • stupeň EKR 3 balenie, skladovanie a expedícia potravinárskych výrobkov
  Špecifikácia:
  Balenie, označovanie, skladovanie a expedícia ovocia a zeleniny.
 • stupeň EKR 3 konzervovanie ovocia a zeleniny
  Špecifikácia:
  Tepelné spracovanie ovocia a zeleniny, koreňov a hľúz; sterilizácia, praženie a dehydratácia; konzervovanie mrazom; príprava nálevov.
 • stupeň EKR 3 obsluha zariadení na spracovanie ovocných a zeleninových štiav
  Špecifikácia:
  Výroba octov a olejov. Používanie lisov, pasterizačných, sterilizačných, rafinačných, rektifikačných a iných zariadení na spracovanie ovocia a zeleniny.
 • stupeň EKR 3 spracovanie škrupinového ovocia
  Špecifikácia:
  Lúskanie, lúpanie, mletie, praženie, lisovanie.
 • stupeň EKR 3 triedenie a posudzovanie kvality ovocia a zeleniny
  Špecifikácia:
  Senzorické posudzovanie kvality suroviny; používanie triediacich zariadení.
 • stupeň EKR 3 uchovávanie a skladovanie potravinárskych výrobkov a vedľajších produktov potravinárskej výroby
  Špecifikácia:
  Uchovávanie a skladovanie výrobkov z ovocia a zeleniny. Spôsoby skladovania polotovarov a vedľajších produktov spracovania ovocia a zeleniny.
 • stupeň EKR 3 lisovanie a výroba olejov z ovocia a zeleniny
  Špecifikácia:
  Výroba olejov z ovocia, škrupinového ovocia a olejnatých semien zeleniny.
 • stupeň EKR 3 obsluha zariadenia na výrobu ovocných muštov a zeleninových štiav
  Špecifikácia:
  Obsluha zariadení na získavanie muštu (napr. lisy, čerpadlá, filtračné a kvasné zariadenia).

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie