Spracovateľ ovocia a zeleniny

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Spracovateľ ovocia a zeleniny sa podieľa na skladovaní, hodnotení kvality surovín a výrobe výrobkov. Kontroluje preberanie, skladovanie, spracovanie, balenie a označovanie ovocia a zeleniny. Hodnotí kvalitu vstupných surovín a hotových výrobkov pri jednotlivých procesoch spracovania – konzervovanie, sušenie, zmrazovanie, lisovanie a odšťavovanie, kandizovanie, kvasenie, ukladanie v regulovanej atmosfére a iné.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
SKKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
7514 - Spracovatelia ovocia, zeleniny a ďalších rastlinných produktov (prevažne ruční)
SK ISCO-08
7514001 - Spracovateľ ovocia a zeleniny
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba potravín
Výroba nápojov
Príslušnosť k povolaniu
Spracovateľ ovocia a zeleniny

Kompetencie

environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
konzervárenská technológia
Špecifikácia:
Spôsoby priemyselného konzervovania a technologickej úpravy ovocia a zeleniny; spracovanie polotovarov.
3
zásady racionálnej výživy
3
hygiena potravín
3
metódy analýzy potravín
3
potravinárska chémia
Špecifikácia:
Posudzovanie kvality podľa obsahu nutričných látok v ovocí a zelenine.
3
potravinárske suroviny a spôsoby ich skladovania
Špecifikácia:
Vplyv skladovania na kvalitu ovocia a zeleniny; skladovanie surovín a polotovarov na liehovarnícku výrobu.
3
spôsoby nakladania s odpadmi
3
právne predpisy a základné pojmy súvisiace s výrobou potravín
3
technológia potravinárskej výroby
Špecifikácia:
V oblasti spracovania ovocia a zeleniny.
3
ovocinárstvo
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
manipulácia s prepravnými prostriedkami v potravinárstve
3
balenie, skladovanie a expedícia potravinárskych výrobkov
Špecifikácia:
Balenie, označovanie, skladovanie a expedícia ovocia a zeleniny.
3
konzervovanie ovocia a zeleniny
Špecifikácia:
Tepelné spracovanie ovocia a zeleniny, koreňov a hľúz; sterilizácia, praženie a dehydratácia; konzervovanie mrazom; príprava nálevov.
3
obsluha zariadení na spracovanie ovocných a zeleninových štiav
Špecifikácia:
Výroba octov a olejov. Používanie lisov, pasterizačných, sterilizačných, rafinačných, rektifikačných a iných zariadení na spracovanie ovocia a zeleniny.
3
spracovanie škrupinového ovocia
Špecifikácia:
Lúskanie, lúpanie, mletie, praženie, lisovanie.
3
triedenie a posudzovanie kvality ovocia a zeleniny
Špecifikácia:
Senzorické posudzovanie kvality suroviny; používanie triediacich zariadení.
3
uchovávanie a skladovanie potravinárskych výrobkov a vedľajších produktov potravinárskej výroby
Špecifikácia:
Uchovávanie a skladovanie výrobkov z ovocia a zeleniny. Spôsoby skladovania polotovarov a vedľajších produktov spracovania ovocia a zeleniny.
3
lisovanie a výroba olejov z ovocia a zeleniny
Špecifikácia:
Výroba olejov z ovocia, škrupinového ovocia a olejnatých semien zeleniny.
3
obsluha zariadenia na výrobu ovocných muštov a zeleninových štiav
Špecifikácia:
Obsluha zariadení na získavanie muštu (napr. lisy, čerpadlá, filtračné a kvasné zariadenia).
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov