Degustátor potravín a nápojov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Degustátor potravín a nápojov

Degustátor potravín a nápojov senzoricky hodnotí potraviny a nápoje na základe poznania základných kvalitatívnych parametrov potravín a nápojov, znalecky hodnotí ich senzorickú kvalitu, súlad s právnymi predpismi a chuť podľa očakávaných, typických a určených charakteristík potraviny alebo nápoja.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy Ochutnávač potravín a nápojov
Senzorický hodnotiteľ potravín a nápojov
Zmyslový (senzorický) kontrolór potravín a nápojov
Zmyslový hodnotiteľ potravín a nápojov
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 7515 - Degustátori a kvalitári potravín a nápojov
SK ISCO-08 7515001 - Degustátor potravín a nápojov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba potravín
Výroba nápojov
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu Degustátor, kvalitár potravín a nápojov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 metódy hodnotenia nápojov
 • stupeň EKR 4 spôsoby senzorickej analýzy potravín
 • stupeň EKR 4 hygiena potravín
  Špecifikácia:
  Základy hygieny výroby, balenia, distribúcie a manipulácie s potravinami v súlade s legislatívou EÚ.
 • stupeň EKR 4 mikrobiológia
  Špecifikácia:
  Základy mikrobiológie potravín v senzorickom hodnotení; rozpoznanie mikrobiologických zmien v potravine (kvasenie, plesne a pod.).
 • stupeň EKR 4 technológia potravinárskej výroby
  Špecifikácia:
  Základy technológie výroby jednotlivých potravín a nápojov a ich riziká; dôraz na šetrné spracovanie potraviny a výrobu bioproduktov s dodržiavaním ekologických postupov a techník pestovania, výroby a uskladnenia poľnohospodárskych produktov.
 • stupeň EKR 4 potravinárska chémia
  Špecifikácia:
  Základné postupy kvalitatívnych rozborov potravín vo vybraných ukazovateľoch.
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy senzorického hodnotenia potravín a nápojov
  Špecifikácia:
  Metódy a postupy zmyslového hodnotenia potravín v rámci noriem ISO a národných noriem.
 • stupeň EKR 4 metódy hodnotenia potravín
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v potravinárstve
 • stupeň EKR 3 zásady a postupy hodnotenia vín
  Špecifikácia:
  Postupy správneho zmyslového hodnotenia vín v rámci noriem ISO a národných noriem.
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy súvisiace s výrobou potravín
 • stupeň EKR 3 biológia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 analýza vplyvov pôsobiacich na kvalitu surovín, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe
  Špecifikácia:
  zohľadnenie závislosti senzorického hodnotenia potraviny a nápoja v závislosti od pestovania a spôsobu ich výroby a uskladnenia
 • stupeň EKR 4 posudzovanie kvality surovín a hodnôt parametrov výrobného procesu pri výrobe piva, vína a liehovín
 • stupeň EKR 4 posudzovanie kvality surovín, polotovarov a výrobkov pri výrobe potravinárskych výrobkov
 • stupeň EKR 4 navrhovanie opatrení na zlepšovanie kvality v potravinárstve
 • stupeň EKR 4 posudzovanie úrovne zhody požívatín s platnými právnymi predpismi
  Špecifikácia:
  Posúdenie a porovnanie charakteristických znakov ochutnávaných nápojov a potravín: farba, čírosť, vôňa, chuť a pod. s platnými právnymi predpismi.
 • stupeň EKR 4 kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Degustácia vín a posudzovanie ich kvality, degustácia potravín a nápojov a zostavenie ich písomného aj ústneho popisu; dodržiavanie postupnosti degustácie umožňujúcej čo najobjektívnejšie posúdenie senzorických vlastností jednotlivých degustovaných nápojov alebo potravín; používanie rôznych degustačných metód.
 • stupeň EKR 4 spracovanie odborného posudku zameraného na výsledky degustácie potravín a nápojov
  Špecifikácia:
  Vyhodnotenie a spracovanie odborného posudku kvality potravín a nápojov a ich zaradenie do kvalitatívnej triedy; odporúčania spotrebiteľom.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie posudzovateľa vinárskych výrobkov podľa STN EN ISO 8586 v platnom znení
 • Certifikát spôsobilosti v oblasti senzorického posudzovania potravín podľa STN EN ISO 17024

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie