Degustátor potravín a nápojov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Degustátor potravín a nápojov senzoricky hodnotí potraviny a nápoje na základe poznania základných kvalitatívnych parametrov potravín a nápojov, znalecky hodnotí ich senzorickú kvalitu, súlad s právnymi predpismi a chuť podľa očakávaných, typických a určených charakteristík potraviny alebo nápoja.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy
Ochutnávač potravín a nápojov
Senzorický hodnotiteľ potravín a nápojov
Zmyslový (senzorický) kontrolór potravín a nápojov
Zmyslový hodnotiteľ potravín a nápojov
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
7515 - Degustátori a kvalitári potravín a nápojov
SK ISCO-08
7515001 - Degustátor potravín a nápojov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba potravín
Výroba nápojov
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Degustátor, kvalitár potravín a nápojov

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy hodnotenia nápojov
4
spôsoby senzorickej analýzy potravín
4
hygiena potravín
Špecifikácia:
Základy hygieny výroby, balenia, distribúcie a manipulácie s potravinami v súlade s legislatívou EÚ.
4
mikrobiológia
Špecifikácia:
Základy mikrobiológie potravín v senzorickom hodnotení; rozpoznanie mikrobiologických zmien v potravine (kvasenie, plesne a pod.).
4
technológia potravinárskej výroby
Špecifikácia:
Základy technológie výroby jednotlivých potravín a nápojov a ich riziká; dôraz na šetrné spracovanie potraviny a výrobu bioproduktov s dodržiavaním ekologických postupov a techník pestovania, výroby a uskladnenia poľnohospodárskych produktov.
4
potravinárska chémia
Špecifikácia:
Základné postupy kvalitatívnych rozborov potravín vo vybraných ukazovateľoch.
4
metódy a postupy senzorického hodnotenia potravín a nápojov
Špecifikácia:
Metódy a postupy zmyslového hodnotenia potravín v rámci noriem ISO a národných noriem.
4
metódy hodnotenia potravín
4
systémy, normy a štandardy kvality v potravinárstve
3
zásady a postupy hodnotenia vín
Špecifikácia:
Postupy správneho zmyslového hodnotenia vín v rámci noriem ISO a národných noriem.
3
právne predpisy a základné pojmy súvisiace s výrobou potravín
3
biológia
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
analýza vplyvov pôsobiacich na kvalitu surovín, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe
Špecifikácia:
zohľadnenie závislosti senzorického hodnotenia potraviny a nápoja v závislosti od pestovania a spôsobu ich výroby a uskladnenia
4
posudzovanie kvality surovín a hodnôt parametrov výrobného procesu pri výrobe piva, vína a liehovín
4
posudzovanie kvality surovín, polotovarov a výrobkov pri výrobe potravinárskych výrobkov
4
navrhovanie opatrení na zlepšovanie kvality v potravinárstve
4
posudzovanie úrovne zhody požívatín s platnými právnymi predpismi
Špecifikácia:
Posúdenie a porovnanie charakteristických znakov ochutnávaných nápojov a potravín: farba, čírosť, vôňa, chuť a pod. s platnými právnymi predpismi.
4
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe
Špecifikácia:
Degustácia vín a posudzovanie ich kvality, degustácia potravín a nápojov a zostavenie ich písomného aj ústneho popisu; dodržiavanie postupnosti degustácie umožňujúcej čo najobjektívnejšie posúdenie senzorických vlastností jednotlivých degustovaných nápojov alebo potravín; používanie rôznych degustačných metód.
4
spracovanie odborného posudku zameraného na výsledky degustácie potravín a nápojov
Špecifikácia:
Vyhodnotenie a spracovanie odborného posudku kvality potravín a nápojov a ich zaradenie do kvalitatívnej triedy; odporúčania spotrebiteľom.
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie posudzovateľa vinárskych výrobkov podľa STN EN ISO 8586 v platnom znení
  • Certifikát spôsobilosti v oblasti senzorického posudzovania potravín podľa STN EN ISO 17024