Technik radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni

Technik radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni zabezpečuje, koordinuje a kontroluje práce spojené s udržiavaním správnej prevádzky zariadení systémov radiačnej kontroly.

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3113 - Elektrotechnici a energetici
SK ISCO-08 3113024 - Technik radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Technik v jadrovej energetike

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 ochrana životného prostredia
 • stupeň EKR 4 dozimetria žiarenia
 • stupeň EKR 4 kontrolné analytické metódy merania rádioaktivity
 • stupeň EKR 4 postupy radiačnej bezpečnosti v jadrovej elektrárni
 • stupeň EKR 4 postupy radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni
 • stupeň EKR 4 reaktorové bloky a ďalšie zariadenia a systémy v jadrových elektrárňach a zásady ich prevádzky
 • stupeň EKR 4 systémy a zariadenia v oblasti jadrovej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 4 elektrotechnika
 • stupeň EKR 4 aplikovaná jadrová fyzika
 • stupeň EKR 4 príčiny a riešenia havarijných situácií v jadrovej elektrárni
 • stupeň EKR 4 zariadenia a systémy na výrobu a rozvod tepla a ich prevádzka
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a pojmy v energetike
  Špecifikácia:
  V oblasti radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni.
 • stupeň EKR 4 systémy a normy kontroly a riadenia kvality v oblasti energetiky
  Špecifikácia:
  V oblasti radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 obsluha, údržba a kontrola systémov a zariadení radiačnej kontroly
 • stupeň EKR 4 meranie elektrických a neelektrických veličín a parametrov, vrátanie vyhodnotenia nameraných hodnôt
 • stupeň EKR 4 aplikácia princípov alara pri výkone služby
  Špecifikácia:
  ALARA (As Low as Reasonably Achievable)kritérium minimalizácie radiačného rizika, odporúčané Medzinárodnou komisiou pre radiačnú ochranu.
 • stupeň EKR 4 kontrola radiačnej situácie na území a objektoch podľa monitorovacieho plánu v jadrovej elektrárni
  Špecifikácia:
  Kontrola radiačnej situácie (mapovanie) v pridelených priestoroch alebo na území a v objektoch podľa monitorovacieho plánu.
 • stupeň EKR 4 stanovovanie podmienok výkonu prác na základe radiačného príkazu
 • stupeň EKR 4 spracovávanie analýz, prevádzkových predpisov, vrátane vyhodnotenia radiačného merania
 • stupeň EKR 4 metodické usmerňovanie riešenia technických a technologických problémov pri prevádzke a údržbe jadrovej elektrárne
 • stupeň EKR 4 kontrola a dodržiavanie limitov a podmienok z hľadiska radiačnej ochrany, vrátane hodnotenia ich porušenia
 • stupeň EKR 4 meranie kontaminácie, rádioaktivity a dávok ionizujúceho žiarenia
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie prevádzky prístrojov radiačnej kontroly

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie pracovných činností, ktoré majú vplyv na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení podľa zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24 ods. 3)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie