Špecialista technológ vyraďovania jadrových zariadení

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista technológ vyraďovania jadrových zariadení

Špecialista technológ vyraďovania jadrových zariadení koordinuje a zabezpečuje technickú podporu pri tvorbe projektov, posudzovaní a analýze prípravy a technickej dokumentácie pre projekty vyraďovania jadrových zariadení. Spolupracuje pri príprave stratégie a koncepcie vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy Inžinier technológ vyraďovania jadrových zariadení
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky
ISCO-08 2149 - Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
SK ISCO-08 2149003 - Špecialista technológ vyraďovania jadrových zariadení
Divízia SK NACE Rev. 2 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista jadrovej energetiky

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 reaktorové bloky a ďalšie zariadenia a systémy v jadrových elektrárňach a zásady ich prevádzky
 • stupeň EKR 7 bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti jadrovej bezpečnosti, vrátane medzinárodných noriem
  Špecifikácia:
  Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 7 systémy a zariadenia v oblasti jadrovej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 7 priemyselná ekológia
  Špecifikácia:
  Právne predpisy a základné pojmy z oblasti životného prostredia (ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v energetike
  Špecifikácia:
  V jadrovej energetike.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a pojmy v energetike
  Špecifikácia:
  Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 30/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom, Zákon č. 215/2004 Z.Z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 7 technologické procesy, materiálové a energetické toky
  Špecifikácia:
  Technológie spracovania rádioaktívneho odpadu (triedenie/fragmentácia, spaľovanie, VT lisovanie, zahusťovanie, cementácia a bitumenácia).
 • stupeň EKR 7 fyzika
  Špecifikácia:
  Geofyzika, fyzikálne vlastnosti svetla, frekvenčné spektrá, matematická fyzika, fyzika plazmy, chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy, jadrová a subjadrová fyzika, fyzikálne základy žiarenia, reaktorová fyzika, aplikovaná jadrová fyzika, nukleárna fyzika, metrológia fyzikálnych veličín, fyzika materiálov.
 • stupeň EKR 7 chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
 • stupeň EKR 7 predpisy a technické normy v energetike
  Špecifikácia:
  Smernice JE/MNA-332.21 Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi; EBO,EMO/NA-332.21-01 Nakladanie s pevnými rádioaktívnymi odpadmi; EBO,EMO/NA-332.21-02 Nakladanie s kvapalnými rádioaktívnymi odpadmi; JE/MNA-332.26 Minimalizácia rádioaktívneho odpadu.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy kontroly v energetike
 • stupeň EKR 7 zdroje a premena energie
 • stupeň EKR 7 druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
 • stupeň EKR 7 vývojové trendy v energetike
  Špecifikácia:
  Poznatky o nových technologických postupoch, strojoch a pod. v jadrovej energetike.
 • stupeň EKR 7 zdroje a delenie rádioaktívneho odpadu
  Špecifikácia:
  Klasifikácia rádioaktívnych materiálov: rádioaktívne materiály a odpady, jadrové materiály druhy, triedy rádioaktívneho odpadu a pod.
 • stupeň EKR 7 proces a postup nakladania s rádioaktívnym odpadom
  Špecifikácia:
  Tok rádioaktívnych odpadov, princípy zneškodnenia, koncepcia a etapy nakladania s rádioaktívnym odpadom.
 • stupeň EKR 7 zásady, metódy a postupy vytvárania databázových programov v energetike
  Špecifikácia:
  V jadrovej energetike.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a pojmy v oblasti obsluhy vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
  Špecifikácia:
  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 koordinácia projektov vyraďovania jadrových zariadení
 • stupeň EKR 7 koordinácia a systémové riadenie komunikácie organizácie s verejnosťou pri vyraďovaní jadrového zariadenia a nakladaní s rádioaktívnym odpadom
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie technickej podpory pri posudzovaní a analýze prípravy a technickej dokumentácie pre projekty vyraďovania jadrových zariadení
  Špecifikácia:
  Príprava identifikačných hárkov projektov, identifikačných hárkov projektu, technických štúdií a technických špecifikácií.
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie technickej podpory pri tvorbe realizácie projektov
  Špecifikácia:
  V oblasti stavebných demontážnych a demolačných činností, dekontaminácie, rádioaktívneho odpadu, kontrol chemických procesov a odpadového hospodárstva.
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie znefunkčňovania technologických systémov pred ich demontážou, vrátane uvoľňovania na manuálnu demontáž
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie odborného dohľadu nad dodávateľmi pri výkone ich činností pri realizácii projektov demontáže jadrových zariadení
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri príprave stratégie a koncepcie vyraďovania zariadení v jadrovej elektrárni z prevádzky, vrátane posudzovania technických zadaní pre projekt vyraďovania jadrových zariadení
 • stupeň EKR 7 spolupráca s ústrednými orgánmi štátnej správy SR a medzinárodnými inštitúciami v oblasti jadrovej energetiky
  Špecifikácia:
  V oblasti vyraďovania jadrových zariadení, nakladania s rádioaktívnym odpadom, prípravy a implementácie medzinárodných a národných právnych noriem na technickej, koncepčnej, metodickej a riadiacej úrovni (napr. Úrad jadrového dozoru SR, Národný jadrový fond SR, Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, príslušné ministerstvá a pod.).
 • stupeň EKR 7 dohľad nad uplatňovaním prijatých koncepcií vyraďovania jadrových zariadení
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania odsúhlasených cieľov projektov súvisiacich s vyraďovaním jadrových zariadení
  Špecifikácia:
  Kontrola včasného, vecného a kvalitného plnenia úloh podľa uzatvorených kontraktov.
 • stupeň EKR 7 plnenie úloh súvisiacich s riadením parciálnych projektov a kontrolou ich priebehu v súlade so systémom zabezpečovania kvality
 • stupeň EKR 7 aktívna účasť na medzinárodných fórach a seminároch súvisiacich s jadrovou energetikou

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie pracovných činností, ktoré majú vplyv na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení podľa zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24 ods. 4)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie