Špecialista riadenia bezpečnosti jadrovej elektrárne

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista riadenia bezpečnosti jadrovej elektrárne

Špecialista riadenia bezpečnosti jadrovej elektrárne metodicky riadi, hodnotí a definuje požiadavky na jadrovú bezpečnosť v jadrovej elektrárni.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy Špecialista jadrovej bezpečnosti
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 2149 - Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
SK ISCO-08 2149002 - Špecialista riadenia bezpečnosti jadrovej elektrárne
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Špecialista jadrovej energetiky

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 metódy a postupy kontroly v energetike
  Špecifikácia:
  V jadrovej elektrárni.
 • stupeň EKR 7 zariadenia a systémy na rozvod energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 7 elektroenergetika
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti elektrickej energie
 • stupeň EKR 7 reaktorové bloky a ďalšie zariadenia a systémy v jadrových elektrárňach a zásady ich prevádzky
 • stupeň EKR 7 bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
 • stupeň EKR 7 postupy havarijného plánovania
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti jadrovej bezpečnosti, vrátane medzinárodných noriem
  Špecifikácia:
  Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 7 príčiny a riešenia havarijných situácií v jadrovej elektrárni
 • stupeň EKR 7 systémy a zariadenia v oblasti jadrovej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 7 priemyselná ekológia
  Špecifikácia:
  Právne predpisy a základné pojmy z oblasti životného prostredia (ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
 • stupeň EKR 7 postupy radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v energetike
  Špecifikácia:
  V jadrovej energetike.
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy riadenia bezpečnosti v energetike
  Špecifikácia:
  Postupy v dodržiavaní radiačnej bezpečnosti v jadrovej elektrárni.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 spracovávanie procesnej dokumentácie o jadrovej bezpečnosti
  Špecifikácia:
  V rámci oblasti jadrovej bezpečnosti.
 • stupeň EKR 7 hodnotenie a analýza stavu bezpečnosti prevádzky jadrových zariadení
 • stupeň EKR 7 vytváranie návrhov opatrení na zlepšovanie a sledovanie plnenia realizácie prijatých nápravných opatrení v oblasti jadrovej bezpečnosti
 • stupeň EKR 7 vytváranie periodických hlásení, správ a prehľadov pre interné a externé účely v oblasti jadrovej bezpečnosti
 • stupeň EKR 7 analýza hodnotení jadrovej bezpečnosti vykonávaných medzinárodnými inštitúciami a ich využitie v podmienkach jadrovej elektrárne
 • stupeň EKR 7 kontrola uplatňovania legislatívnych požiadaviek, bezpečnostných zásad a odporúčaní dozorných orgánov SR a Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu
 • stupeň EKR 7 posudzovanie a pripomienkovanie návrhov legislatívnych noriem súvisiacich s jadrovou bezpečnosťou
 • stupeň EKR 7 plnenie úloh v havarijnej komisii jadrovej elektrárne
  Špecifikácia:
  Participácia na príprave havarijných plánov, dokumentácie a pod. Účasť na tréningoch a stretnutiach organizácie havarijnej odozvy. Výkon činností vyplývajúcich z havarijného plánu jadrovej elektrárne a príslušnej dokumentácie vzťahujúcej sa na havarijné plánovanie a pripravenosť.
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov BOZP a PO súvisiacich s činnosťou vykonávanou v jadrovej elektrárni
  Špecifikácia:
  Určené technologické a pracovné postupy, požiadavky BOZP, ochrany pred požiarmi (OPP) a ochrany životného prostredia.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie pracovných činností, ktoré majú vplyv na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení podľa zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24 ods. 3)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie