Špecialista IKT procesov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista inovácie telekomunikačných procesov navrhuje a tvorí architektúru a dizajn sietí, aplikácií, platforiem a zákazníckych riešení. Participuje na redizajne technológií vo zverenej oblasti, navrhuje a realizuje testovacie plány na testovanie technológií a ich vyhodnocovanie. Koordinuje a vykonáva testovacie procedúry nových produktov a technológií. Navrhuje vstupy pre projektové a implementačné plány, dizajn, vývoj produktov, služieb a inovácií. Poskytuje technické konzultácie v oblasti telekomunikačných technológií a sietí.
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
2153 - Špecialisti v oblasti telekomunikácií
SK ISCO-08
2153006 - Špecialista inovácie telekomunikačných procesov
Divízia SK NACE Rev. 2
Telekomunikácie
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista telekomunikácií

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
komunikácia v cudzom jazyku
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
projektový manažment
7
metódy riadenia rozvoja a dizajnu telekomunikačných sietí
7
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
7
telekomunikačná technika
7
rádiokomunikačná technika
7
technická prevádzka telekomunikácií
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti telekomunikácií
7
mikrovlnná technika
7
softvéry pre odborné aplikácie
7
telekomunikačný trh a telekomunikačné produkty
6
elektrotechnika
6
druhy telekomunikačných vedení
6
telekomunikačný manažment
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti rádiokomunikácií
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov a oponentúr k výskumným úlohám v oblasti telekomunikácií
7
vypracovávanie čiastkových technických správ a podkladov na rozpočty projektov v oblasti telekomunikácií
7
metodické vedenie a koordinácia čiastkových výskumných činností v oblasti telekomunikácií
7
riešenie výskumných a vývojových úloh v oblasti telekomunikácií
7
riadenie systému manažérstva kvality podľa ISO a organizačné zabezpečovanie auditov v oblasti telekomunikácií
7
vedenie a archivácia príslušnej dokumentácie v oblasti vývoja, výskumu a projektovania v oblasti telekomunikácií
7
návrhy technických riešení a nasadenie prostriedkov komunikačnej techniky
7
testovanie produktov v oblasti telekomunikácií
7
koordinácia a riadenie implementácie nových technológií a výrobných postupov na zaistenie technického rozvoja spoločnosti
7
stanovovanie koncepcií, metodík a prognóz rozvoja v oblasti telekomunikácií
7
analýza procesov, legislatívnych a technických podmienok a požiadaviek užívateľov
7
odovzdávanie projektovej dokumentácie z oblasti telekomunikácií na vyjadrenie príslušným organizáciám a orgánom
7
kontrola a zabezpečovanie plnenia zákonov, vyhlášok a noriem v oblasti telekomunikácií
6
spracovávanie čiastkových projektových podkladov v oblasti telekomunikácií
6
zabezpečovanie spolupráce so špecialistami ďalších profesií pri spracovávaní projektov v oblasti telekomunikácií
6
medzinárodná spolupráca v rámci publikačnej činnosti v oblasti telekomunikácií
6
stanovovanie nápravných opatrení na odstraňovanie nedostatkov v oblasti telekomunikácií
6
príprava rozborov a analýz na tvorbu technických projektov
6
vyhľadávanie kritických miest pri testovaní a ladení úloh
6
analýza opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
6
rozbory kvality služieb v oblasti telekomunikácií
6
archivácia dokumentácie v oblasti projektovania telekomunikácií
6
autorský dozor, kontrola a pripomienkovanie projektov, legislatívy a koncepcií rozvoja v oblasti telekomunikácií
6
určovanie a kontrola dodržiavania pravidiel v projekte
5
konzultačné služby a metodické vedenie užívateľov aplikácií
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.