Špecialista IKT procesov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista IKT procesov

Špecialista inovácie telekomunikačných procesov navrhuje a tvorí architektúru a dizajn sietí, aplikácií, platforiem a zákazníckych riešení. Participuje na redizajne technológií vo zverenej oblasti, navrhuje a realizuje testovacie plány na testovanie technológií a ich vyhodnocovanie. Koordinuje a vykonáva testovacie procedúry nových produktov a technológií. Navrhuje vstupy pre projektové a implementačné plány, dizajn, vývoj produktov, služieb a inovácií. Poskytuje technické konzultácie v oblasti telekomunikačných technológií a sietí.

Sektorová rada Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 2153 - Špecialisti v oblasti telekomunikácií
SK ISCO-08 2153006 - Špecialista inovácie telekomunikačných procesov
Divízia SK NACE Rev. 2 Telekomunikácie
Príslušnosť k povolaniu Špecialista telekomunikácií

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 projektový manažment
 • stupeň EKR 7 metódy riadenia rozvoja a dizajnu telekomunikačných sietí
 • stupeň EKR 7 vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
 • stupeň EKR 7 telekomunikačná technika
 • stupeň EKR 7 rádiokomunikačná technika
 • stupeň EKR 7 technická prevádzka telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 mikrovlnná technika
 • stupeň EKR 7 softvéry pre odborné aplikácie
 • stupeň EKR 6 telekomunikačný trh a telekomunikačné produkty
 • stupeň EKR 6 elektrotechnika
 • stupeň EKR 6 druhy telekomunikačných vedení
 • stupeň EKR 6 telekomunikačný manažment
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v oblasti rádiokomunikácií

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 spracovávanie odborných stanovísk, posudkov a oponentúr k výskumným úlohám v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie čiastkových technických správ a podkladov na rozpočty projektov v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 metodické vedenie a koordinácia čiastkových výskumných činností v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 riešenie výskumných a vývojových úloh v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 riadenie systému manažérstva kvality podľa ISO a organizačné zabezpečovanie auditov v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 vedenie a archivácia príslušnej dokumentácie v oblasti vývoja, výskumu a projektovania v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 návrhy technických riešení a nasadenie prostriedkov komunikačnej techniky
 • stupeň EKR 7 testovanie produktov v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 koordinácia a riadenie implementácie nových technológií a výrobných postupov na zaistenie technického rozvoja spoločnosti
 • stupeň EKR 7 stanovovanie koncepcií, metodík a prognóz rozvoja v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 analýza procesov, legislatívnych a technických podmienok a požiadaviek užívateľov
 • stupeň EKR 7 odovzdávanie projektovej dokumentácie z oblasti telekomunikácií na vyjadrenie príslušným organizáciám a orgánom
 • stupeň EKR 6 kontrola a zabezpečovanie plnenia zákonov, vyhlášok a noriem v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 6 spracovávanie čiastkových projektových podkladov v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie spolupráce so špecialistami ďalších profesií pri spracovávaní projektov v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 6 medzinárodná spolupráca v rámci publikačnej činnosti v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 6 stanovovanie nápravných opatrení na odstraňovanie nedostatkov v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 6 príprava rozborov a analýz na tvorbu technických projektov
 • stupeň EKR 6 vyhľadávanie kritických miest pri testovaní a ladení úloh
 • stupeň EKR 6 analýza opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
 • stupeň EKR 6 rozbory kvality služieb v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 6 archivácia dokumentácie v oblasti projektovania telekomunikácií
 • stupeň EKR 6 autorský dozor, kontrola a pripomienkovanie projektov, legislatívy a koncepcií rozvoja v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 5 určovanie a kontrola dodržiavania pravidiel v projekte
 • stupeň EKR 5 konzultačné služby a metodické vedenie užívateľov aplikácií

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie