Špecialista vývoja produktov telekomunikačnej prevádzky a služieb

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista vývoja produktov telekomunikačnej prevádzky a služieb

Špecialista vývoja produktov telekomunikačnej prevádzky a služieb koordinuje a zodpovedá za vytváranie metodického usmernenia popisov produktov a služieb. Identifikuje a koordinuje technické zložky potrebné pre implementáciu a prevádzku nových produktov a služieb. Poskytuje podporu v procese vývoja produktu pri tvorbe štúdie realizovateľnosti. Poskytuje komplexné informácie o dopadoch na procesy pri implementácii a prevádzke nových produktov a služieb.

Sektorová rada Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 2153 - Špecialisti v oblasti telekomunikácií
SK ISCO-08 2153005 - Špecialista vývoja produktov telekomunikačnej prevádzky a služieb
Divízia SK NACE Rev. 2 Telekomunikácie
Príslušnosť k povolaniu Špecialista telekomunikácií

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 elektrotechnika
 • stupeň EKR 7 telekomunikačný trh a telekomunikačné produkty
 • stupeň EKR 7 vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
 • stupeň EKR 7 druhy telekomunikačných vedení
 • stupeň EKR 7 telekomunikačná technika
 • stupeň EKR 7 rádiokomunikačná technika
 • stupeň EKR 7 telekomunikačný manažment
 • stupeň EKR 7 technická prevádzka telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 testovacie a diagnostické prístroje
 • stupeň EKR 7 mikrovlnná technika
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti rádiokomunikácií

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
 • stupeň EKR 7 vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
 • stupeň EKR 7 určovanie a kontrola dodržiavania pravidiel v projekte
 • stupeň EKR 7 návrhy technických riešení a nasadenie prostriedkov komunikačnej techniky
 • stupeň EKR 7 riadenie, posudzovanie a kontrola výsledkov práce výskumného a vývojového útvaru organizácie
 • stupeň EKR 7 riadenie a koordinácia rozvoja telekomunikačných služieb
 • stupeň EKR 6 rozhodovanie o zmenách cieľov a výstupov interného/externého projektu
 • stupeň EKR 6 vyhľadávanie rizík a návrhy vhodných opatrení pri riešení projektov v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 6 posudzovanie efektívneho usporiadania pracovných procesov
 • stupeň EKR 6 kontrola prevádzkových finančných plánov a koordinácia technických operácií
 • stupeň EKR 6 posudzovanie a kontrola dodržiavania vnútorných procesov a vnútropodnikových predpisov
 • stupeň EKR 6 kontrola metodiky a postupu rýchleho riešenia odstraňovania technických porúch
 • stupeň EKR 6 posudzovanie a rozhodovanie o nasmerovaní inovačných a vývojových procesov veľkej organizácie v rámci jej celkového riadenia
 • stupeň EKR 6 koordinácia kontrolných činností v oblasti telekomunikačných systémov, prevádzky a technických parametrov spojovacích a prenosových zariadení
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie spolupráce so špecialistami ďalších profesií pri spracovávaní projektov v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 6 metodické vedenie a koordinácia čiastkových výskumných činností v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 6 riadenie systému manažérstva kvality podľa ISO a organizačné zabezpečovanie auditov v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 6 metodické riadenie o organizácia v oblasti prevádzky, údržby, opráv, obnovy, rozvoja a kontroly telekomunikačných zariadení
 • stupeň EKR 6 medzinárodná spolupráca v rámci publikačnej činnosti v oblasti telekomunikácií

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie