Špecialista výstavby telekomunikačných technológií

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista výstavby telekomunikačných technológií

Špecialista výstavby telekomunikačných technológií koordinuje tvorbu dizajnu a výstavby telekomunikačných sietí v súlade s požiadavkami trhu, marketingového plánu a plánu rozvoja telekomunikačnej siete. Koordinuje a vyhodnocuje prípravu a realizáciu líniových stavieb; posudzuje, schvaľuje a spracováva návrhy technických riešení; vykonáva technickú prípravu plánu investičnej výstavby a koordinuje projekty líniových investícií. Získava a analyzuje informácie o nových trendoch v oblasti architektúry a dizajnu prenosových sietí, aplikácií a platforiem.

Sektorová rada Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 2153 - Špecialisti v oblasti telekomunikácií
SK ISCO-08 2153004 - Špecialista výstavby telekomunikačných technológií
Divízia SK NACE Rev. 2 Telekomunikácie
Príslušnosť k povolaniu Špecialista telekomunikácií

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 elektrotechnika
 • stupeň EKR 7 telekomunikačný trh a telekomunikačné produkty
 • stupeň EKR 7 princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
 • stupeň EKR 7 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
 • stupeň EKR 7 vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
 • stupeň EKR 7 druhy telekomunikačných vedení
 • stupeň EKR 7 telekomunikačná technika
 • stupeň EKR 7 rádiokomunikačná technika
 • stupeň EKR 7 telekomunikačný manažment
 • stupeň EKR 7 technická prevádzka telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 samostatné navrhovanie technických riešení a nasadenie prostriedkov komunikačnej techniky
 • stupeň EKR 7 prevádzka a manažment sietí
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie čiastkových technických správ a podkladov na rozpočty projektov v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 koordinácia a riadenie implementácie nových technológií a výrobných postupov na zaistenie technického rozvoja spoločnosti
 • stupeň EKR 7 rozbory kvality a návrhov opatrení v oblasti výstavby telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 využívanie relačných databázových systémov
 • stupeň EKR 7 vedenie a archivácia príslušnej dokumentácie v oblasti projektovania, prevádzky a kontroly telekomunikácií a rádiokomunikácií

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie