Špecialista výstavby telekomunikačných technológií

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista výstavby telekomunikačných technológií koordinuje tvorbu dizajnu a výstavby telekomunikačných sietí v súlade s požiadavkami trhu, marketingového plánu a plánu rozvoja telekomunikačnej siete. Koordinuje a vyhodnocuje prípravu a realizáciu líniových stavieb; posudzuje, schvaľuje a spracováva návrhy technických riešení; vykonáva technickú prípravu plánu investičnej výstavby a koordinuje projekty líniových investícií. Získava a analyzuje informácie o nových trendoch v oblasti architektúry a dizajnu prenosových sietí, aplikácií a platforiem.
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
2153 - Špecialisti v oblasti telekomunikácií
SK ISCO-08
2153004 - Špecialista výstavby telekomunikačných technológií
Divízia SK NACE Rev. 2
Telekomunikácie
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista telekomunikácií

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
elektrotechnika
7
telekomunikačný trh a telekomunikačné produkty
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
7
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
7
druhy telekomunikačných vedení
7
telekomunikačná technika
7
rádiokomunikačná technika
7
telekomunikačný manažment
7
technická prevádzka telekomunikácií
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti telekomunikácií
7
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
samostatné navrhovanie technických riešení a nasadenie prostriedkov komunikačnej techniky
7
prevádzka a manažment sietí
7
vypracovávanie čiastkových technických správ a podkladov na rozpočty projektov v oblasti telekomunikácií
7
koordinácia a riadenie implementácie nových technológií a výrobných postupov na zaistenie technického rozvoja spoločnosti
7
rozbory kvality a návrhov opatrení v oblasti výstavby telekomunikácií
7
využívanie relačných databázových systémov
7
vedenie a archivácia príslušnej dokumentácie v oblasti projektovania, prevádzky a kontroly telekomunikácií a rádiokomunikácií
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.