Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológií

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológií

Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológií vykonáva prevádzkovo-údržbové aktivity spojené s nepretržitou a bezporuchovou prevádzkou technológií mobilných a pevných sietí. Konfiguruje, oživuje, testuje a implementuje do prevádzky nové základňové stanice, mikrovlnné trasy, radio routre, repeatre, digitálne kroskonekty a technológie dátových sietí. Vykonáva rekonfigurácie, upgrady, merania a profylaktiku na existujúcich technológiách mobilných a pevných sietí. Analyzuje a vyhodnocuje stav mobilných a pevných sietí prostredníctvom dohľadových systémov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 2153 - Špecialisti v oblasti telekomunikácií
SK ISCO-08 2153003 - Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológií
Divízia SK NACE Rev. 2 Telekomunikácie
Príslušnosť k povolaniu Špecialista telekomunikácií

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 prevádzka a manažment sietí
 • stupeň EKR 7 elektrotechnika
 • stupeň EKR 7 telekomunikačný trh a telekomunikačné produkty
 • stupeň EKR 7 technická prevádzka telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 rádiokomunikačná technika
 • stupeň EKR 7 telekomunikačná technika
 • stupeň EKR 7 mikrovlnná technika
 • stupeň EKR 7 vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
 • stupeň EKR 7 druhy telekomunikačných vedení
 • stupeň EKR 7 spôsoby testovania, merania a oživovania telekomunikačných sietí
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy telekomunikácií a rádiokomunikácií

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 využívanie operačných systémov
  Špecifikácia:
  Operačné systémy využívané v oblasti prevádzky mobilných a pevných technológií (napr. UNIX).
 • stupeň EKR 7 orientácia v problematike kalkulácií a predikcií hlasovej a dátovej prevádzky
 • stupeň EKR 7 stanovovanie nápravných opatrení na odstraňovanie nedostatkov v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 plánovanie a riešenie úloh v oblasti telekomunikácií
  Špecifikácia:
  Plánovanie a riešenie úloh v energetických bilanciách, kmitočtovom plánovaní a pod.
 • stupeň EKR 7 kontrola a zabezpečovanie plnenia zákonov, vyhlášok a noriem v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie čiastkových technických správ a podkladov na rozpočty projektov v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie kooperácie so špecialistami iných profesií pri spracovávaní projektov v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 kontrola a vykonávanie funkčných nadzemných, podzemných a vnútorných telekomunikačných vedení
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v telekomunikáciách
 • stupeň EKR 7 kontrolné činnosti pri výstavbe, údržbe a opravách komunikačných sietí a zariadení
 • stupeň EKR 7 odstraňovanie mimoriadnych stavov, opravy a údržba výpočtovej a komunikačnej techniky
 • stupeň EKR 6 vyhodnocovanie podkladov na kontroly v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 6 rozbory kvality služieb v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 6 vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti kontroly a projektovania telekomunikácií
 • stupeň EKR 6 archivácia dokumentácie v oblasti projektovania telekomunikácií
 • stupeň EKR 6 spracovávanie čiastkových projektových podkladov v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 6 rozbory kvality služieb a návrhov opatrení v oblasti prevádzky telekomunikácií
 • stupeň EKR 4 práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
 • stupeň EKR 7 rekonfiguruje, upgraduje, meria a profylaktuje na technológiách mobilných a pevných sietí
 • stupeň EKR 7 Konfigurácia,oživovanie,testovanie,implementácia základňových staníc,mikrovlnných trás a technológií dátových sietí

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie