Špecialista bezdrôtových sietí

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista bezdrôtových sietí implementuje a optimalizuje spojovacie a signalizačné prvky mobilných sietí, ich vzájomné prepojenia, prepojenia s inými sieťami a sieťovými prvkami. Optimalizuje bezdrôtových siete, dimenzuje a rozširuje/redukuje základňové stanice podľa kapacitných a prevádzkových potrieb a monitoruje vývoj telekomunikačnej prevádzky bezdrôtových sietí.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
2153 - Špecialisti v oblasti telekomunikácií
SK ISCO-08
2153002 - Špecialista bezdrôtových sietí
Divízia SK NACE Rev. 2
Telekomunikácie
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista telekomunikácií

Kompetencie

technická gramotnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
motivovanie ľudí
E
prezentovanie
E
vedenie ľudí
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
databázové aplikácie sql
Špecifikácia:
Navrhovanie a správa.
7
technické normy a predpisy v oblasti telekomunikácií
7
telekomunikačný trh a telekomunikačné produkty
7
elektrotechnika
7
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
7
druhy telekomunikačných vedení
7
telekomunikačná technika
7
rádiokomunikačná technika
7
technická prevádzka telekomunikácií
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti rádiokomunikácií
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti telekomunikácií
6
prostredie unix
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zabezpečovanie spolupráce so špecialistami ďalších profesií pri spracovávaní projektov v oblasti telekomunikácií
7
vypracovávanie čiastkových technických správ a podkladov na rozpočty projektov v oblasti telekomunikácií
7
stanovovanie nápravných opatrení na odstraňovanie nedostatkov v oblasti telekomunikácií
7
odovzdávanie projektovej dokumentácie z oblasti telekomunikácií na vyjadrenie príslušným organizáciám a orgánom
7
kontrola a zabezpečovanie plnenia zákonov, vyhlášok a noriem v oblasti telekomunikácií
7
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov a oponentúr k výskumným úlohám v oblasti telekomunikácií
7
spracovávanie čiastkových projektových podkladov v oblasti telekomunikácií
7
riadenie systému manažérstva kvality podľa ISO a organizačné zabezpečovanie auditov v oblasti telekomunikácií
7
rozbory kvality služieb a návrhov opatrení v oblasti prevádzky telekomunikácií
7
riadenie systému manažérstva kvality podľa ISO a organizačné zabezpečovanie príslušných auditov v oblasti rádiokomunikácií
7
plánovanie, dimenzovanie a testovanie mobilných rádiových systémov a zariadení v mobilných telekomunikačných sieťach
7
optimalizácia spojových prvkov siete
6
odstraňovanie mimoriadnych stavov, opravy a údržba výpočtovej a komunikačnej techniky
6
vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti kontroly a projektovania telekomunikácií
6
archivácia dokumentácie v oblasti projektovania telekomunikácií
6
práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.