Špecialista bezdrôtových sietí

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista bezdrôtových sietí

Špecialista bezdrôtových sietí implementuje a optimalizuje spojovacie a signalizačné prvky mobilných sietí, ich vzájomné prepojenia, prepojenia s inými sieťami a sieťovými prvkami. Optimalizuje bezdrôtových siete, dimenzuje a rozširuje/redukuje základňové stanice podľa kapacitných a prevádzkových potrieb a monitoruje vývoj telekomunikačnej prevádzky bezdrôtových sietí.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 2153 - Špecialisti v oblasti telekomunikácií
SK ISCO-08 2153002 - Špecialista bezdrôtových sietí
Divízia SK NACE Rev. 2 Telekomunikácie
Príslušnosť k povolaniu Špecialista telekomunikácií

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 databázové aplikácie sql
  Špecifikácia:
  Navrhovanie a správa.
 • stupeň EKR 7 technické normy a predpisy v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 telekomunikačný trh a telekomunikačné produkty
 • stupeň EKR 7 elektrotechnika
 • stupeň EKR 7 vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
 • stupeň EKR 7 druhy telekomunikačných vedení
 • stupeň EKR 7 telekomunikačná technika
 • stupeň EKR 7 rádiokomunikačná technika
 • stupeň EKR 7 technická prevádzka telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti rádiokomunikácií
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 5 prostredie unix

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie spolupráce so špecialistami ďalších profesií pri spracovávaní projektov v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie čiastkových technických správ a podkladov na rozpočty projektov v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 stanovovanie nápravných opatrení na odstraňovanie nedostatkov v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 odovzdávanie projektovej dokumentácie z oblasti telekomunikácií na vyjadrenie príslušným organizáciám a orgánom
 • stupeň EKR 7 kontrola a zabezpečovanie plnenia zákonov, vyhlášok a noriem v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 spracovávanie odborných stanovísk, posudkov a oponentúr k výskumným úlohám v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 spracovávanie čiastkových projektových podkladov v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 riadenie systému manažérstva kvality podľa ISO a organizačné zabezpečovanie auditov v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 rozbory kvality služieb a návrhov opatrení v oblasti prevádzky telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 riadenie systému manažérstva kvality podľa ISO a organizačné zabezpečovanie príslušných auditov v oblasti rádiokomunikácií
 • stupeň EKR 7 plánovanie, dimenzovanie a testovanie mobilných rádiových systémov a zariadení v mobilných telekomunikačných sieťach
 • stupeň EKR 6 optimalizácia spojových prvkov siete
 • stupeň EKR 6 odstraňovanie mimoriadnych stavov, opravy a údržba výpočtovej a komunikačnej techniky
 • stupeň EKR 6 vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti kontroly a projektovania telekomunikácií
 • stupeň EKR 6 archivácia dokumentácie v oblasti projektovania telekomunikácií
 • stupeň EKR 4 práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie