Hlasový, dátový a sieťový špecialista

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Hlasový, dátový a sieťový špecialista

Hlasový, dátový a sieťový špecialista inštaluje, konfiguruje, dizajnuje a zabezpečuje prevádzku, správu a údržbu dátových, sieťových, hlasových IP zariadení.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 2153 - Špecialisti v oblasti telekomunikácií
SK ISCO-08 2153001 - Hlasový, dátový a sieťový špecialista
Divízia SK NACE Rev. 2 Telekomunikácie
Príslušnosť k povolaniu Špecialista telekomunikácií

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 softvéry pre odborné aplikácie
  Špecifikácia:
  Vedomosti z oblasti informačno-komunikačných technológií.
 • stupeň EKR 7 postupy pri zriaďovaní dátových a hlasových služieb
 • stupeň EKR 7 vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
 • stupeň EKR 7 druhy telekomunikačných vedení
 • stupeň EKR 7 telekomunikačná technika
 • stupeň EKR 7 technická prevádzka telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 mikrovlnná technika
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 6 elektrotechnika
 • stupeň EKR 6 metódy tvorby technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 6 telekomunikačný trh a telekomunikačné produkty
 • stupeň EKR 6 rádiokomunikačná technika
 • stupeň EKR 6 telekomunikačný manažment
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v oblasti rádiokomunikácií

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 návrhy technických riešení a nasadenie prostriedkov komunikačnej techniky
 • stupeň EKR 7 parametrizácia riadiaceho systému v súlade s potrebami prevádzky
 • stupeň EKR 7 konzultačné a poradenské činnosti v oblasti prevádzky, údržby a opráv telekomunikačných systémov a zariadení
 • stupeň EKR 7 koordinácia kontrolných činností v oblasti telekomunikačných systémov, prevádzky a technických parametrov spojovacích a prenosových zariadení
 • stupeň EKR 7 odstraňovanie mimoriadnych stavov, opravy a údržba výpočtovej a komunikačnej techniky
 • stupeň EKR 7 stanovovanie nápravných opatrení na odstraňovanie nedostatkov v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 6 riadenie kontrol technických parametrov telekomunikačných systémov, telekomunikačných zariadení a telekomunikačnej prevádzky
 • stupeň EKR 6 riadenie kontrol technických parametrov spojovacích zariadení, prenosových zariadení alebo diaľkových káblov a telekomunikačnej prevádzky
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie prevádzky a údržby zariadení rozhlasových a televíznych vysielačov a iných rádiokomunikačných zariadení
 • stupeň EKR 6 vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti telekomunikácií
  Špecifikácia:
  Vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík.
 • stupeň EKR 5 odstraňovanie porúch rozhlasových a televíznych vysielačov a rádiokomunikačných zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie