Riadiaci pracovník (manažér) v telekomunikáciách

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) v telekomunikáciách

Riadiaci pracovník (manažér) v telekomunikáciách plánuje, riadi a kontroluje činnosti súvisiace s výskumom, vývojom a prevádzkou v oblasti telekomunikácií. Zodpovedá za riadenie zmien v oblasti telekomunikácií.

Sektorová rada Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 1330 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti informačných a komunikačných technológií
SK ISCO-08 1330003 - Riadiaci pracovník (manažér) v telekomunikáciách
Divízia SK NACE Rev. 2 Telekomunikácie
Príslušnosť k povolaniu Manažér v IT a telekomunkaciách

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 telekomunikačný manažment
 • stupeň EKR 7 hospodárska informatika
 • stupeň EKR 7 manažment
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 7 manažment pre stredných manažérov
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti rádiokomunikácií
 • stupeň EKR 7 marketing
 • stupeň EKR 7 ekonomika podnikateľského subjektu
 • stupeň EKR 7 princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
 • stupeň EKR 7 finančná analýza, ekonomické bilancie
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 technická prevádzka telekomunikácií
 • stupeň EKR 6 metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
 • stupeň EKR 6 teoretická matematika
 • stupeň EKR 6 princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
 • stupeň EKR 6 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
 • stupeň EKR 6 manažment veľkého podniku/spoločnosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 zisťovanie informácií od organizácií a orgánov na prerokovanie projektov z oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 riadenie skupín zamestnancov v prevádzke a údržbe rádiokomunikačných staníc a sietí
 • stupeň EKR 7 stanovovanie nápravných opatrení na odstraňovanie nedostatkov v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 medzinárodná spolupráca v rámci publikačnej činnosti v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 riešenie výskumných a vývojových úloh v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 rozbory kvality služieb a návrhov opatrení v oblasti prevádzky telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 riadenie systému manažérstva kvality podľa ISO a organizačné zabezpečovanie auditov v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 metodické vedenie a koordinácia čiastkových výskumných činností v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie spolupráce so špecialistami ďalších profesií pri spracovávaní projektov v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 riadenie prác pri spracovávaní projektovej dokumentácie v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 riadenie výskumných pracovníkov v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 riadenie odborných tímov pri zapracovávaní projektovej dokumentácie v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 kontrola a zabezpečovanie plnenia zákonov, vyhlášok a noriem v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 stanovovanie koncepcií, metodík a prognóz rozvoja v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti vývoja a výskumu telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 autorský dozor, kontrola a pripomienkovanie projektov, legislatívy a koncepcií rozvoja v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie podkladov na kontroly v oblasti telekomunikácií
 • stupeň EKR 7 konzultačné služby a metodické vedenie používateľov softvérových aplikácií v telekomunikáciách
 • stupeň EKR 7 riadenie skupín zamestnancov pri výstavbe mobilných rádioreleových trás
 • stupeň EKR 7 riadenie skupín zamestnancov pri prevádzke a montážach prenosových zariadení
 • stupeň EKR 7 riadenie skupín zamestnancov v prevádzke a údržbe zariadení rozhlasových a televíznych vysielačov a iných rádiokomunikačných zariadení
 • stupeň EKR 7 riadenie skupín zamestnancov telefónnych ústrední
 • stupeň EKR 6 rozhodovanie o zmenách cieľov a výstupov interného/externého projektu
 • stupeň EKR 6 riadenie komunikácie v internom/externom projekte
 • stupeň EKR 6 určovanie a kontrola dodržiavania pravidiel v projekte
 • stupeň EKR 6 riadenie časového priebehu interného/externého projektu
 • stupeň EKR 6 koordinácia úloh súvisiacich so zabezpečovaním hospodárskeho a sociálneho rozvoja
 • stupeň EKR 6 koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
 • stupeň EKR 6 sledovanie taktiky budúcich súperov a ich analýza
 • stupeň EKR 6 posudzovanie efektívneho usporiadania pracovných procesov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie