Právny asistent

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Právny asistent

Právny asistent vykonáva odborné činnosti na podporu plnenia úloh právnika. Vyhľadáva a spracováva informácie, pripravuje alebo kontroluje základné a jednoduché právne dokumenty a právne texty. Vykonáva asistenčné a administratívne úkony podľa pokynov nadriadeného.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Asistent právneho oddelenia
Legal Assistant
Paralegal
Právnik – študent
Právny referent
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 3411 - Odborní pracovníci v oblasti práva a podobní pracovníci
SK ISCO-08 3411001 - Právny asistent
Divízia SK NACE Rev. 2 Právne a účtovnícke činnosti
Príslušnosť k povolaniu Odborný pracovník v právnej oblasti

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
 • stupeň EKR 6 dejiny práva
 • stupeň EKR 6 právna veda, právne princípy a zásady
  Špecifikácia:
  Napr. Občianske právo, Obchodné právo, Trestné právo, Správne právo, Pracovné právo, Medzinárodné právo, Pracovné právo, Finančné právo a pod.
 • stupeň EKR 6 mediačné postupy a pravidlá pri uzatváraní dohôd o náhrade škody
 • stupeň EKR 6 postupy vymáhania pohľadávok
 • stupeň EKR 6 metódy vedenia a archivácie súdnych spisov
 • stupeň EKR 6 pravidlá, podmienky a spôsoby vedenia súdneho pojednávania, výsluchu svedkov a znalcov ako aj účastníkov konania
 • stupeň EKR 6 exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb
  Špecifikácia:
  Exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb.
 • stupeň EKR 6 pravidlá a postupy skartácie
 • stupeň EKR 6 etika v právnych službách
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 5 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 5 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 6 pravidlá pri uzatváraní dohôd o náhrade škody
 • stupeň EKR 6 právna dokumentácia a jej náležitosti
 • stupeň EKR 6 druhy právnych aktov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 právne poradenstvo a konzultácie
  Špecifikácia:
  Poskytovanie právnej podpory podnikovým právnikom, advokátskym koncipientom a advokátom.
 • stupeň EKR 6 orientácia v právnych spisoch
  Špecifikácia:
  Napr. právnych prípadov, návrhov zmlúv, obchodných podmienok, ponúk a pod.
 • stupeň EKR 6 spolupráca pri analýze a právnych rozboroch
  Špecifikácia:
  Napr. právnych prípadov, návrhov zmlúv, obchodných podmienok, ponúk a pod.
 • stupeň EKR 6 komunikácia a korešpondencia s príslušnými orgánmi
  Špecifikácia:
  Napr. súdy, exekútorské úrady, štátne a iné orgány.
 • stupeň EKR 6 spolupráca pri vypracovávaní návrhov stanovísk pri aplikácii právnych noriem
 • stupeň EKR 6 kontrola náležitostí právnych dokumentov podľa pokynov nadriadeného
 • stupeň EKR 6 posudzovanie, úprava a aktualizácia rôznych druhov zmlúv podľa platného právneho stavu podľa pokynov nadriadeného
 • stupeň EKR 6 kontrola správnosti údajov, opravy nesprávne zapísaných údajov
  Špecifikácia:
  Kontrola súladu zmlúv s platnými právnymi predpismi.
 • stupeň EKR 6 príprava právnych podkladov a písomností podľa pokynov nadriadeného
  Špecifikácia:
  Podklady na spracovanie žalôb, odvolaní, súdnych rozhodnutí, závetov, zmlúv a pod.
 • stupeň EKR 6 spolupráca pri tvorbe, posudzovaní, kontrole a úprave právnych dokumentov
  Špecifikácia:
  Napr.: Kontrola náležitostí právnych dokumentov dôležitých pre ich platnosť, vrátane kontroly dodržiavania lehôt z týchto dokumentov vyplývajúcich alebo súvisiacich s poskytovanými právnymi službami. Spolupráca pri tvorbe, posudzovaní, úprave a ukončovaní všetkých druhov zmlúv, ich aktualizácia podľa legislatívnych zmien. Spolupráca pri vyhotovovaní písomného podania (žaloby, odvolania, dovolania a pod.) na súd alebo na iný orgán alebo protistrane.
 • stupeň EKR 6 zhromažďovanie a posudzovanie dôkazového materiálu
  Špecifikácia:
  Overovanie pravdivosti alebo úplnosti skutkových informácií poskytnutých klientom. Vyhľadávanie dôkazov (svedkovia, listiny, znalecké posudky).

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie