Odborný pracovník vymáhania pohľadávok a regresov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Odborný pracovník vymáhania pohľadávok a regresov analyzuje obsahovú správnosť a úplnosť podkladov potrebných na vymáhanie pohľadávok a regresov týkajúcich sa poistenia a spolupracuje pri ich vymáhaní. Realizuje opatrenia na maximalizáciu návratnosti pohľadávok, navrhuje zmeny procesov v oblasti vymáhania dlhov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Operátor vymáhania pohľadávok
Work out špecialista
Cash collector
Collection manager
Manager pohľadávok
Referent vymáhania pohľadávok
Správca pohľadávok
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné všeobecné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
344
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
3313 - Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva
SK ISCO-08
3313003 - Odborný pracovník pre správu a vymáhanie pohľadávok
Divízia SK NACE Rev. 2
Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v oblasti účtovníctva

Kompetencie

informačná gramotnosť
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
vyjednávanie
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
prezentovanie
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
4
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
4
finančná analýza, ekonomické bilancie
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Špecifikácia:
ekonomická kalkulácia bonity pohľadávok a nákladov spojených s vymáhaním pohľadávok
4
poisťovníctvo a poistné služby
4
náležitosti návrhu na začatie súdneho/exekučného konania
4
náležitosti súdnych rozhodnutí, formy súdnych rozhodnutí
Špecifikácia:
rozsudok, platobný rozkaz, uznesenie
4
interné normy poisťovne
Špecifikácia:
metodické pokyny, smernice, pracovné predpisy
4
produkty a služby poskytované poisťovňou
4
informačný systém poisťovne
4
interné postupy vymáhania pohľadávok a regresov
4
základné modely výpočtu pohľadávok
4
náležitosti právnych úkonov
Špecifikácia:
náležitosti žaloby, náležitosti opravného prostriedku, náležitosti návrhu na začatie exekučného konania, atď.
4
formy vymáhania pohľadávok
Špecifikácia:
súdne, mimosúdne
4
klasifikácia pohľadávok
Špecifikácia:
členenie pohľadávok podľa typu dlžníka, doby omeškania, možnosti ich realizácie, atď.
4
spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní a ďalšími inštitúciami pri vymáhaní pohľadávok a regresov
Špecifikácia:
súdy, advokátske kancelárie, exekútorské úrady, orgány činné v trestnom konaní, Sociálna poisťovňa, banky, atď.
4
postupy vymáhania pohľadávok a regresov
Špecifikácia:
súdne, mimosúdne
4
poistné podmienky
4
postupy pri reklamáciách
4
upomienkový proces pri vymáhaní pohľadávok a regresov
4
právne predpisy v oblasti vymáhania pohľadávok a súvisiaca legislatíva
Špecifikácia:
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok v znení neskorších predpisov, atď.
4
právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa
Špecifikácia:
Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4
právne predpisy v oblasti poisťovníctva
Špecifikácia:
Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vedenie súdnej dokumentácie, spisov, evidencie, korešpondencie, registrov a pod., ich príprava na archiváciu
3
správa vymáhania pohľadávok
Špecifikácia:
písomné a telefonické upomínanie klientov, navrhovanie spôsobov splácania pohľadávok , sledovanie dodržiavania splátkových dohôd
4
komunikácia a príprava podkladov pre spolupracujúce externé spoločnosti a advokátske kancelárie realizujúce vymáhanie pohľadávok pre poisťovňu
4
výpočet výšky pohľadávok
Špecifikácia:
istina, príslušenstvo, započítanie pohľadávok
4
reporting o stave vymáhania pohľadávok
Špecifikácia:
v stanovenej periodicite pre management poisťovne
4
spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní v súvislosti s vymáhaním pohľadávok
Špecifikácia:
poskytovanie súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní
4
príprava podkladov na vymáhanie pohľadávok
Špecifikácia:
pre súdne a exekučné vymáhanie pohľadávok, vrátane spracovávania súdnych žalôb, exekučných návrhov, na analýzu tvorby a rozpúšťania opravných položiek, na postúpenie pohľadávok
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
kontrola správnosti a úplnosti údajov, náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
Špecifikácia:
v súvislosti s pohľadávkami
4
sledovanie stavu pohľadávok a dodržiavania podmienok ich splácania
Špecifikácia:
podľa stanovených kritérií, ako napr. suma pohľadávok, doba omeškania, peňažné vyhodnotenie, zoznam dlžníkov, dátumy splatnosti, atď.
4
navrhovanie opatrení na zmeny postupov v oblasti vymáhania pohľadávok za účelom maximalizácie návratnosti pohľadávok poisťovne
Špecifikácia:
návrh nových interných postupov poisťovne
4
riešenie sťažností a reklamácií
Špecifikácia:
v súvislosti s vymáhaním pohľadávok, komunikácia s Národnou bankou Slovenska vo veci sťažností klientov v súvislosti s vymáhaním pohľadávok
4
evidencia a spracovávanie korešpondencie
Špecifikácia:
v oblasti vymáhania pohľadávok
4
kalkulácia bonity pohľadávok a nákladov spojených s vymáhaním pohľadávok
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.