Advokátsky koncipient

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Advokátsky koncipient

Advokátsky koncipient vykonáva pod vedením a dohľadom advokáta právnu prax v oblasti zastupovania mandantov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi. Pripravuje a vykonáva obhajobu klienta v predprípravnom a v prípravnom trestnom konaní podľa právnych noriem. Poskytuje právne rady, pripravuje právne podania, žaloby, odvolania a iné listiny o právnych úkonoch, alebo právne rozbory a iné formy právneho poradenstva a právnej pomoci.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Ašpirant
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 2611 - Právnici
SK ISCO-08 2611003 - Advokátsky koncipient
Divízia SK NACE Rev. 2 Právne a účtovnícke činnosti
Príslušnosť k povolaniu Právnik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 advokácia
  Špecifikácia:
  Zastúpenie advokáta, zodpovednosť za škodu, disciplinárne previnenia a disciplinárne opatrenia a pod.
 • stupeň EKR 7 právna veda, právne princípy a zásady
  Špecifikácia:
  Napr. Občianske právo, Obchodné právo, Trestné právo, Správne právo, Pracovné právo, Medzinárodné právo a pod.
 • stupeň EKR 7 dejiny práva
 • stupeň EKR 7 postupy vymáhania pohľadávok
 • stupeň EKR 7 exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb
  Špecifikácia:
  Exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb.
 • stupeň EKR 7 pravidlá, podmienky a spôsoby vedenia súdneho pojednávania, výsluchu svedkov a znalcov ako aj účastníkov konania
 • stupeň EKR 7 advokátsky poriadok
 • stupeň EKR 7 etika v právnych službách
 • stupeň EKR 7 pravidlá pri uzatváraní dohôd o náhrade škody
 • stupeň EKR 5 náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
 • stupeň EKR 5 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 5 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 5 mediačné postupy a pravidlá pri uzatváraní dohôd o náhrade škody

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 tvorba, posudzovanie, úprava a ukončovanie zmlúv klienta, ich aktualizácia podľa legislatívnych zmien
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie právnych rozborov, právnych stanovísk a analýz na základe pokynov advokáta
 • stupeň EKR 7 vyhotovovanie návrhov dokumentov súvisiacich s poskytovanými právnymi službami na základe pokynov advokáta
  Špecifikácia:
  Napr. zmlúv a ďalších listín.
 • stupeň EKR 7 vyhotovenie, spisovanie a kompletizácia zmlúv, listín, zápisov, dokumentov, noriem, podaní, odvolaní, vyrozumení, rozhodnutí a pod.
  Špecifikácia:
  Napr. zmlúv, listín, zápisov, dokumentov, noriem, podaní, odvolaní, vyrozumení, rozhodnutí a pod.
 • stupeň EKR 7 podávanie návrhov, dovolaní, odvolaní, odôvodnení, podnetov, resp. sťažností
  Špecifikácia:
 • stupeň EKR 7 právne poradenstvo a konzultácie
  Špecifikácia:
  Na základe pokynov advokáta.
 • stupeň EKR 7 poskytovanie informácií o stave súdneho konania
  Špecifikácia:
 • stupeň EKR 7 vedenie rokovania s klientmi v rámci prípravy ďalšieho postupu v právnych záležitostiach podľa pokynov advokáta
 • stupeň EKR 7 kontrola náležitostí právnych dokumentov dôležitých pre ich platnosť, vrátane kontroly dodržiavania lehôt z týchto dokumentov vyplývajúcich alebo súvisiacich s poskytovanými právnymi službami
  Špecifikácia:
  Kontrola z hľadiska dôležitosti pre ich platnosť, dodržiavania lehôt vyplývajúcich alebo súvisiacich s poskytovanými právnymi službami.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Potvrdenie o zápise do zoznamu advokátskych koncipientov podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 61)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie