Advokátsky koncipient

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Advokátsky koncipient vykonáva pod vedením a dohľadom advokáta právnu prax v oblasti zastupovania mandantov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi. Pripravuje a vykonáva obhajobu klienta v predprípravnom a v prípravnom trestnom konaní podľa právnych noriem. Poskytuje právne rady, pripravuje právne podania, žaloby, odvolania a iné listiny o právnych úkonoch, alebo právne rozbory a iné formy právneho poradenstva a právnej pomoci.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Ašpirant
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
2611 - Právnici
SK ISCO-08
2611003 - Advokátsky koncipient
Divízia SK NACE Rev. 2
Právne a účtovnícke činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Právnik

Kompetencie

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
matematická gramotnosť
E
rozhodovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
advokácia
Špecifikácia:
Zastúpenie advokáta, zodpovednosť za škodu, disciplinárne previnenia a disciplinárne opatrenia a pod.
7
právna veda, právne princípy a zásady
Špecifikácia:
Napr. Občianske právo, Obchodné právo, Trestné právo, Správne právo, Pracovné právo, Medzinárodné právo a pod.
7
dejiny práva
7
postupy vymáhania pohľadávok
7
exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb
Špecifikácia:
Exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb.
7
pravidlá, podmienky a spôsoby vedenia súdneho pojednávania, výsluchu svedkov a znalcov ako aj účastníkov konania
7
advokátsky poriadok
7
etika v právnych službách
7
pravidlá pri uzatváraní dohôd o náhrade škody
7
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
5
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
5
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
5
mediačné postupy a pravidlá pri uzatváraní dohôd o náhrade škody
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
tvorba, posudzovanie, úprava a ukončovanie zmlúv klienta, ich aktualizácia podľa legislatívnych zmien
7
vypracovávanie právnych rozborov, právnych stanovísk a analýz na základe pokynov advokáta
7
vyhotovovanie návrhov dokumentov súvisiacich s poskytovanými právnymi službami na základe pokynov advokáta
Špecifikácia:
Napr. zmlúv a ďalších listín.
7
vyhotovenie, spisovanie a kompletizácia zmlúv, listín, zápisov, dokumentov, noriem, podaní, odvolaní, vyrozumení, rozhodnutí a pod.
Špecifikácia:
Napr. zmlúv, listín, zápisov, dokumentov, noriem, podaní, odvolaní, vyrozumení, rozhodnutí a pod.
7
podávanie návrhov, dovolaní, odvolaní, odôvodnení, podnetov, resp. sťažností
Špecifikácia:
7
právne poradenstvo a konzultácie
Špecifikácia:
Na základe pokynov advokáta.
7
poskytovanie informácií o stave súdneho konania
Špecifikácia:
7
vedenie rokovania s klientmi v rámci prípravy ďalšieho postupu v právnych záležitostiach podľa pokynov advokáta
7
kontrola náležitostí právnych dokumentov dôležitých pre ich platnosť, vrátane kontroly dodržiavania lehôt z týchto dokumentov vyplývajúcich alebo súvisiacich s poskytovanými právnymi službami
Špecifikácia:
Kontrola z hľadiska dôležitosti pre ich platnosť, dodržiavania lehôt vyplývajúcich alebo súvisiacich s poskytovanými právnymi službami.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Potvrdenie o zápise do zoznamu advokátskych koncipientov podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 61)