Advokát

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Advokát poskytuje poradenstvo pri zastupovaní mandantov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi. Zabezpečuje poskytovanie právnych rád, spisovanie právnych podaní, žalôb, odvolaní a ďalších listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, prípadne správu majetku mandantov a iné formy právneho poradenstva a právnej pomoci.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Jurista
Obhajca
Pravotár
Súdny obhajca
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Absolvovanie povinnej odbornej praxe podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 1 písm. c)
ISCO-08
2611 - Právnici
SK ISCO-08
2611002 - Advokát
Divízia SK NACE Rev. 2
Právne a účtovnícke činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Právnik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
advokácia
Špecifikácia:
Poslanie advokácie, jej výkon, práva a povinnosti advokáta, prezentácia výkonu advokáta a pod.
7
právna veda, právne princípy a zásady
Špecifikácia:
Napr. Občianske právo, Obchodné právo, Trestné právo, Správne právo, Pracovné právo, Medzinárodné právo a pod.
7
postupy vymáhania pohľadávok
7
exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb
Špecifikácia:
Exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb.
7
dejiny práva
7
pravidlá, podmienky a spôsoby vedenia súdneho pojednávania, výsluchu svedkov a znalcov ako aj účastníkov konania
7
advokátsky poriadok
7
etika v právnych službách
7
pravidlá pri uzatváraní dohôd o náhrade škody
7
náležitosti audítorskej dokumentácie
Špecifikácia:
Správa audítora, správa o transparentnosti a pod.)
7
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
5
mediačné postupy a pravidlá pri uzatváraní dohôd o náhrade škody
Špecifikácia:
Mediačné postupy.
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vypracovanie právnych rozborov, právnych stanovísk a analýz, navrhovanie možných riešení
7
tvorba, posudzovanie, kontrola a úprava právnych dokumentov
Špecifikácia:
Napr.: Kontrola náležitostí právnych dokumentov dôležitých pre ich platnosť, vrátane kontroly dodržiavania lehôt z týchto dokumentov vyplývajúcich alebo súvisiacich s poskytovanými právnymi službami. Tvorba, posudzovanie, úprava a ukončovanie všetkých druhov zmlúv klienta, ich aktualizácia podľa legislatívnych zmien. Vyhotovovanie písomného podania (žaloby, odvolania, dovolania a pod.) na súd alebo na iný orgán alebo protistrane.
7
vyhotovovanie návrhov zmlúv a ďalších listín a dokumentov súvisiacich s poskytovanými právnymi službami
Špecifikácia:
Implementácia legislatívnych zmien do obchodných a pracovných zmlúv, obchodných podmienok, vnútorných predpisov a ďalších dokumentov.
7
vedenie evidencie finančných prostriedkov týkajúcich sa realizovaných činností
Špecifikácia:
Napr. výpočet odmeny za poskytnuté právne služby.
7
podieľanie sa na príprave a realizácii preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie porušovaniu zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
7
právne poradenstvo a konzultácie
Špecifikácia:
Zhodnotenie problému klienta z právnej stránky a poskytnutie právneho poradenstva a právnej pomoci na základe platných právnych predpisov.
7
zhromažďovanie dôkazového materiálu
Špecifikácia:
Overovanie pravdivosti alebo úplnosti skutkových informácií poskytnutých klientom. Vyhľadávanie dôkazov (svedkovia, listiny, znalecké posudky).
7
vedenie rokovania s klientmi v rámci prípravy ďalšieho postupu v právnych záležitostiach
Špecifikácia:
Rokovanie s klientom/protistranou v rámci prípravy ďalšieho postupu v právnych záležitostiach.
7
zastupovanie organizácie v konaní pred súdmi, pred orgánmi činnými v trestnom konaní, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi
Špecifikácia:
Presadzovanie ich záujmov v rámci zákonom povolených možností na súdnych pojednávaniach.
7
obhajovanie klienta v trestnom konaní pred súdom
Špecifikácia:
Vytváranie podmienok na rozhodnutie o podmienečnom zastavení trestného stíhania alebo schválení zmieru a pod.
7
podávanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu súdu v občianskom súdnom konaní
Špecifikácia:
Súdne konanie: občianske, obchodné, správne, trestné a pod.
7
riešenie obchodno-právnych, občiansko-právnych, pracovno-právnych a ostatných právnych záležitostí organizácie/príslušného úradu, vrátane vymáhania pohľadávok
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Potvrdenie o zápise do zoznamu advokátov podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.