Podnikový právnik

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Podnikový právnik

Podnikový právnik plní úlohy na príprave právnych dokumentov, zmlúv, interných predpisov v organizácii a pod., kontroluje ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zastupuje zamestnávateľa pred súdmi a inými orgánmi pri riešení sporov, pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávok a realizácii súvisiacich pracovných rokovaní. Vypracováva právne stanoviská k rôznym materiálom a poskytuje poradenstvo manažmentu organizácie v súlade s platnými právnymi predpismi.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Firemný právnik
Právnik spoločnosti
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2611 - Právnici
SK ISCO-08 2611001 - Právnik (v podniku, inštitúcii, organizácii)
Divízia SK NACE Rev. 2 Právne a účtovnícke činnosti
Príslušnosť k povolaniu Právnik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 právna veda, právne princípy a zásady
  Špecifikácia:
  Napr. Občianske právo, Obchodné právo, Trestné právo, Správne právo, Pracovné právo, Medzinárodné právo, Pracovné právo a pod.
 • stupeň EKR 7 postupy vymáhania pohľadávok
 • stupeň EKR 7 náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
 • stupeň EKR 7 dejiny práva
 • stupeň EKR 7 exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb
  Špecifikácia:
  Exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb.
 • stupeň EKR 7 mediačné postupy a pravidlá pri uzatváraní dohôd o náhrade škody
  Špecifikácia:
  Mediačné postupy.
 • stupeň EKR 7 spisová služba
 • stupeň EKR 7 etika v právnych službách
 • stupeň EKR 7 podniková ekonomika
  Špecifikácia:
  Formy podnikania, podnikateľskej činnosti a pod.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 pravidlá a postupy skartácie
 • stupeň EKR 5 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 5 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 7 právna dokumentácia a jej náležitosti
 • stupeň EKR 7 druhy právnych aktov
  Špecifikácia:
  Nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania, stanoviská a pod.
 • stupeň EKR 7 metódy vedenia a archivácie právnych dokumentov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 príprava a kompletizácia podkladov a dokladov potrebných pre poskytovanie právnej služby
 • stupeň EKR 7 vypracovanie právnych rozborov, právnych stanovísk a analýz, navrhovanie možných riešení
 • stupeň EKR 7 tvorba, posudzovanie, kontrola a úprava právnych dokumentov
  Špecifikácia:
  Napr.: Kontrola náležitostí právnych dokumentov dôležitých pre ich platnosť, vrátane kontroly dodržiavania lehôt z týchto dokumentov vyplývajúcich alebo súvisiacich s poskytovanými právnymi službami. Tvorba, posudzovanie, úprava a ukončovanie všetkých druhov zmlúv, ich aktualizácia podľa legislatívnych zmien. Vyhotovovanie písomného podania (žaloby, odvolania, dovolania a pod.) na súd alebo na iný orgán alebo protistrane.
 • stupeň EKR 7 zastupovanie organizácie v konaní pred súdmi, pred orgánmi činnými v trestnom konaní, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi
  Špecifikácia:
  Presadzovanie ich záujmov v rámci zákonom povolených možností na súdnych pojednávaniach.
 • stupeň EKR 7 právne poradenstvo a konzultácie
  Špecifikácia:
  Poskytovanie súčinnosti a právneho poradenstva manažmentu organizácie a jej zamestnancom v súlade s platnými právnymi predpismi.
 • stupeň EKR 7 vyhotovenie, spisovanie a kompletizácia zmlúv, listín, zápisov, dokumentov, noriem, podaní, odvolaní, vyrozumení, rozhodnutí a pod.
  Špecifikácia:
  Napr. zmlúv, listín, zápisov, dokumentov, noriem, podaní, odvolaní, vyrozumení, rozhodnutí a pod.
 • stupeň EKR 7 vyhotovovanie návrhov zmlúv a ďalších listín a dokumentov súvisiacich s poskytovanými právnymi službami
  Špecifikácia:
  Implementácia legislatívnych zmien do obchodných a pracovných zmlúv, obchodných podmienok, vnútorných predpisov a ďalších dokumentov.
 • stupeň EKR 7 podávanie návrhov, dovolaní, odvolaní, odôvodnení, podnetov, resp. sťažností
 • stupeň EKR 7 riešenie obchodno-právnych, občiansko-právnych, pracovno-právnych a ostatných právnych záležitostí organizácie/príslušného úradu, vrátane vymáhania pohľadávok
 • stupeň EKR 7 zhromažďovanie dôkazového materiálu
  Špecifikácia:
  Overovanie pravdivosti alebo úplnosti skutkových informácií poskytnutých klientom. Vyhľadávanie dôkazov (svedkovia, listiny, znalecké posudky).
 • stupeň EKR 7 vybavovanie a vedenie právnej agendy v organizácii
 • stupeň EKR 7 spisovanie zmlúv, právnych podaní, žalôb, odvolaní, prípadne iných dokumentov alebo ich návrhov v súvislosti s hospodárskou činnosťou organizácie a jej ekonomickými vzťahmi
 • stupeň EKR 7 analýza a právne rozbory
  Špecifikácia:
  Napr. sporných prípadov, návrhov zmlúv, obchodných podmienok a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie