Podnikový právnik

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Podnikový právnik plní úlohy na príprave právnych dokumentov, zmlúv, interných predpisov v organizácii a pod., kontroluje ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zastupuje zamestnávateľa pred súdmi a inými orgánmi pri riešení sporov, pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávok a realizácii súvisiacich pracovných rokovaní. Vypracováva právne stanoviská k rôznym materiálom a poskytuje poradenstvo manažmentu organizácie v súlade s platnými právnymi predpismi.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Firemný právnik
Právnik spoločnosti
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2611 - Právnici
SK ISCO-08
2611001 - Právnik (v podniku, inštitúcii, organizácii)
Divízia SK NACE Rev. 2
Právne a účtovnícke činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Právnik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
rozhodovanie
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právna veda, právne princípy a zásady
Špecifikácia:
Napr. Občianske právo, Obchodné právo, Trestné právo, Správne právo, Pracovné právo, Medzinárodné právo, Pracovné právo a pod.
7
postupy vymáhania pohľadávok
7
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
7
dejiny práva
7
exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb
Špecifikácia:
Exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb.
7
mediačné postupy a pravidlá pri uzatváraní dohôd o náhrade škody
Špecifikácia:
Mediačné postupy.
7
spisová služba
7
etika v právnych službách
7
podniková ekonomika
Špecifikácia:
Formy podnikania, podnikateľskej činnosti a pod.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
pravidlá a postupy skartácie
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
5
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
5
právna dokumentácia a jej náležitosti
7
druhy právnych aktov
Špecifikácia:
Nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania, stanoviská a pod.
7
metódy vedenia a archivácie právnych dokumentov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
príprava a kompletizácia podkladov a dokladov potrebných pre poskytovanie právnej služby
7
vypracovanie právnych rozborov, právnych stanovísk a analýz, navrhovanie možných riešení
7
tvorba, posudzovanie, kontrola a úprava právnych dokumentov
Špecifikácia:
Napr.: Kontrola náležitostí právnych dokumentov dôležitých pre ich platnosť, vrátane kontroly dodržiavania lehôt z týchto dokumentov vyplývajúcich alebo súvisiacich s poskytovanými právnymi službami. Tvorba, posudzovanie, úprava a ukončovanie všetkých druhov zmlúv, ich aktualizácia podľa legislatívnych zmien. Vyhotovovanie písomného podania (žaloby, odvolania, dovolania a pod.) na súd alebo na iný orgán alebo protistrane.
7
zastupovanie organizácie v konaní pred súdmi, pred orgánmi činnými v trestnom konaní, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi
Špecifikácia:
Presadzovanie ich záujmov v rámci zákonom povolených možností na súdnych pojednávaniach.
7
právne poradenstvo a konzultácie
Špecifikácia:
Poskytovanie súčinnosti a právneho poradenstva manažmentu organizácie a jej zamestnancom v súlade s platnými právnymi predpismi.
7
vyhotovenie, spisovanie a kompletizácia zmlúv, listín, zápisov, dokumentov, noriem, podaní, odvolaní, vyrozumení, rozhodnutí a pod.
Špecifikácia:
Napr. zmlúv, listín, zápisov, dokumentov, noriem, podaní, odvolaní, vyrozumení, rozhodnutí a pod.
7
vyhotovovanie návrhov zmlúv a ďalších listín a dokumentov súvisiacich s poskytovanými právnymi službami
Špecifikácia:
Implementácia legislatívnych zmien do obchodných a pracovných zmlúv, obchodných podmienok, vnútorných predpisov a ďalších dokumentov.
7
podávanie návrhov, dovolaní, odvolaní, odôvodnení, podnetov, resp. sťažností
7
riešenie obchodno-právnych, občiansko-právnych, pracovno-právnych a ostatných právnych záležitostí organizácie/príslušného úradu, vrátane vymáhania pohľadávok
7
zhromažďovanie dôkazového materiálu
Špecifikácia:
Overovanie pravdivosti alebo úplnosti skutkových informácií poskytnutých klientom. Vyhľadávanie dôkazov (svedkovia, listiny, znalecké posudky).
7
vybavovanie a vedenie právnej agendy v organizácii
7
spisovanie zmlúv, právnych podaní, žalôb, odvolaní, prípadne iných dokumentov alebo ich návrhov v súvislosti s hospodárskou činnosťou organizácie a jej ekonomickými vzťahmi
7
analýza a právne rozbory
Špecifikácia:
Napr. sporných prípadov, návrhov zmlúv, obchodných podmienok a pod.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.